REGULAMIN NABORU DO BURSY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PRZYRODNICZO-USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJ w JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REGULAMIN NABORU DO BURSY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PRZYRODNICZO-USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJ
w JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

Rozdział 1

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11), ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2017.610 z dnia 2017.03.21), ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.2017.1606 z dnia 2017.08.28) i Statutem Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Jeleniej Górze.

Zasady rekrutacji ogłasza się w porozumieniu z organem prowadzącym.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZSPUiBS

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

ocena dokumentów przedłożonych przez kandydatów,

sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5. Do Bursy przyjmowani są uczniowie szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

6. Rekrutacja przeprowadzona jest w terminie od 02.05. do 31.08.

 

 

 

 

 

Rozdział 2

Postępowanie przygotowawcze

 1. Do dnia 20.04 dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne i wyznacza jej przewodniczącego.

 2. Wychowankowie Bursy, którzy spełniają wymogi formalne mają prawo przystąpić do rekwalifikacji na kolejny rok szkolny. Podanie o rekwalifikację stanowi załącznik nr 1 do Regulamin naboru do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze.

 3. Rekwalifikacje przeprowadza rada pedagogiczna.

 4. Do dnia 20.04 rodzice lub pełnoletni wychowankowie Bursy corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu zamieszkiwania w Bursie. Z przyczyn formalnych wynikających z Kalendarza Roku Szkolnego 2018/2019 Dyrektor Bursy w ZSPUiBS na dzień, do którego należy składać deklarację kontynuowania zamieszkania w Bursie wyznacza datę 15.04.2019 r.

 5. Rada pedagogiczna ocenia wnioski i dokonuje rekwalifikacji.

 6. Rekwalifikacji można odmówić gdy:

1) wychowanek nie spełnia wymogów formalnych zakwalifikowania do placówki,

2) wychowanek rażąco lub wielokrotnie naruszał regulamin lub statut Bursy,

3) wychowanek wykazuje niewłaściwe, lekceważące zachowanie wobec dyrektora, wychowawców i innych pracowników Bursy.

4) wychowanek nie prezentuje właściwych postępów w nauce (więcej niż jedna ocena niedostateczna na semestr ),

5) wychowanek lekceważy obowiązek szkolny i nieregularnie uczęszcza na zajęcia szkolne

6) rodzice/opiekunowie prawni wychowanka regularnie zalegają z opłatami za usługi świadczone przez bursę

13. W związku z ustępem 12, punkt 2),3),4) i 5) możliwa jest rekwalifikacja warunkowa. Przy rekwalifikacji warunkowej rada pedagogiczna placówki ustala warunki jakie musi spełnić wychowanek aby być przyjęty do bursy w rekwalifikacji i termin ich spełnienia.

14. Dyrektor Bursy do 30.04.2019 r. ogłasza wyniki rekwalifikacji i liczbę wolnych miejsc.

15. Wychowankowie, którzy nie zostali rekwalifikowani mogą ubiegać się o miejsce w Bursie w normalnym trybie, z wyłączeniem wychowanków, o których mowa w pkt 12.

 

 

 

 

 

Rozdział 3

Postępowanie rekrutacyjne.

16. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca.

 1. Dyrektor Bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Bursy i stronie internetowej Bursy, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów.

 2. Rodzice niepełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy ubiegają się o miejsce w bursie zobowiązani są złożyć stosowne podania wraz
  z załącznikami. Wzór podania stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu naboru do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze.

 3. Podania należy składać w terminie do 15.07.

 4. Do podania należy załączyć dokumenty opisujące sytuację kandydata, jego osiągnięcia lub dokumentujące inne przesłanki, które komisja powinna lub może wziąć pod uwagę.
  W szczególności należy załączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie sytuacji,
  o której mowa w pkt 23a) i 23b) oraz dokumentację i zaświadczenia lekarskie opisujące schorzenia, na które dziecko jest leczone przewlekle.

21. Na podstawie art. 145 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) oraz UCHWAŁA NR 294.XL.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do burs szkolnych brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) dla kandydata niepełnoletniego:

 

Lp.

Kryterium

 

Liczba

punktów

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

kryterium

 

1

wielodzietność rodziny kandydata

10

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

kandydata o wielodzietności

 

2

niepełnosprawność kandydata

10

orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

3

niepełnosprawność jednego z rodziców

kandydata

 

10

orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

4

niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

10

orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

5

niepełnosprawność rodzeństwa

kandydata

 

10

orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

6

samotne wychowywanie kandydata

w rodzinie

 

10

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający

rozwód lub separację lub akt zgonu (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata) oraz

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie

z jego rodzicem

 

7

objęcie kandydata pieczą zastępczą

10

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą

zastępczą (oryginał, notarialnie poświadczona kopia

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

przez opiekuna prawnego kandydata)

 

8

miejsce zamieszkania kandydata

w odległości uniemożliwiającej

codzienny dojazd do szkoły

 

10

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

kandydata o miejscu zamieszkania

 

 

kandydat posiada rodzeństwo

aktualnie zamieszkujące w bursie

 

8

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

kandydata o zamieszkaniu rodzeństwa w bursie

oraz potwierdzenie bursy na podstawie ewidencji

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do

uzyskania

 

88

 

 

2) dla kandydata pełnoletniego

 

Lp.

Kryterium

 

Liczba

punktów

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

kryterium

 

1

wielodzietność rodziny kandydata

10

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

kandydata o wielodzietności

 

2

niepełnosprawność kandydata

10

orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

3

niepełnosprawność dziecka

kandydata

 

10

orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

4

niepełnosprawność

innej osoby

bliskiej, nad którą kandydat

sprawuje opiekę

10

orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

kandydata)

 

5

samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

 

10

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający

rozwód lub separację lub akt zgonu (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata) oraz

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie

z jego rodzicem

 

6

miejsce zamieszkania kandydata

w odległości uniemożliwiającej

codzienny dojazd do szkoły

 

10

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

kandydata o miejscu zamieszkania

 

7

kandydat posiada rodzeństwo

aktualnie zamieszkujące w bursie

 

8

oświadczenie kandydata o zamieszkaniu

rodzeństwa w bursie oraz potwierdzenie bursy na

podstawie ewidencji

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do

uzyskania

 

68

 

 

 

 

 1. Do Bursy nie są przyjmowane dzieci i młodzież, którym placówka nie może zapewnić odpowiedniej opieki i wychowania w stosunku do ich dysfunkcji rozwojowych lub zdrowotnych, w szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Do Bursy mogą być przyjęci uczniowie szkół ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi związanymi z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią oraz zaniedbaniami edukacyjnymi.

23.Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do Bursy Szkolnej, osób które zamieszkiwały w Bursie w latach poprzednich i nie przestrzegały statutu i regulaminu bursy oraz zostały skreślone z listy wychowanków bursy z przyczyn wychowawczych a także osób które nie dotrzymywały terminów miesięcznych płatności.

 

24. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria formalne kwalifikujące do Bursy niż liczba wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego weźmie pod uwagę dochód miesięczny na osobę

25. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu Rekrutacyjnym, Komisja bierze pod uwagę datę złożenia wniosku o przyjęcie do Bursy Szkolnej.

26. Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej wynik przeprowadzonej Rekrutacji oraz informację o ewentualnej liczbie wolnych miejsc na stronie internetowej www.zspu.jgora.pl. Imienne listy osób przyjętych i nieprzyjętych dostępne są w sekretariacie ZSPUiBS w Jeleniej Górze.

27. W terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Bursy.

28. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 26. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

29. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Bursy odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

30. Dyrektor Bursy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania podejmuje decyzję
w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Bursy służy odwołanie do sądu administracyjnego.

31. Osoby przyjęte do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca przez uiszczenie na konto Bursy Szkolnej do dnia 15.08.2019r. opłaty 150 zł na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. W przypadku rezygnacji z miejsca w Bursie kwota nie jest zwracana.

32. Do dnia 08.08. ogłoszenie przez dyrektora Bursy ostatecznej listy osób przyjętych
i nieprzyjętych do Bursy.

 

Rozdział 4

Postępowanie uzupełniające

33. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego bursa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

34. Zasady postępowania uzupełniającego są takie same jak pierwszego postępowania. Osoby, które brały udział w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym tylko potwierdzają pisemnie chęć udziału w drugim postępowaniu rekrutacyjnym. Osoby, które brały udział w pierwszym postępowaniu mają również prawo uzupełnić swój wniosek.

35.Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 1. W okresie poza rekrutacją o przyjęciu do Bursy decyduje Dyrektor w miarę posiadanych wolnych miejsc.

 2. Przyjęcie wychowanka relegowanego z tej lub innej bursy wymaga zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej.

 3. Dokumentacja z postępowania kwalifikacyjnego jest przechowywana w Bursie przez 2 miesiące od jego zakończenia, a następnie w ciągu 30 dni dokumenty kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do bursy są niszczone lub (na ich wniosek lub wniosek ich prawnych opiekunów) mogą być im wydane.

 4. Zmiany regulaminu należą do Dyrektora Bursy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE WOLI

kontynuowania pobytu w Bursie Szkolnej

(dokument należy złożyć do dn. 15.04.2019r.)

 

Potwierdzam wolę kontynuowania pobytu w Bursie Szkolnej przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, w roku szkolnym 2019/2020przez moje/nasze dziecko:

…………………………………………………………………………………..

 

 

…………………………………………………

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

lub pełnoletniego wychowanka

Oświadczenie

o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do Bursy Szkolnej

 

 

…………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko kandydata

 

 

……………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko rodzica

 

Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód netto z 3 miesięcy w przeliczeniu na osobę w rodzinie kandydata wynosi ……………………………zł.

(słownie……………………………………………………………………………………….)

 

 

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 

 

 

Data: …………………………….. …………………………………………..

(czytelny podpis składającego oświadczenie)

 

 

Pouczenie.

¹ Przez dochód – rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na sadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

 

Dane osobowe podane we wniosku oraz dołączonych do niego załączników zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). W tym zakresie wnioskodawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Obowiązek podania danych wynika z art. 155 i art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU KANDYDATA

 

 

 

Ja niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że kandydat

 

…………………………………………………………………………

imię i nazwisko kandydata

 

do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górzez spełnia kryterium samotnego wychowywania, o którym mowa w art. 131 ust. 2 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) w rozumieniu art. 4 pkt 43 ww. ustawy.

 

Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

……………………………………………

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

 

Dane osobowe podane we wniosku oraz dołączonych do niego załączników zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). W tym zakresie wnioskodawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Obowiązek podania danych wynika z art. 155 i art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

 

 

Ja niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że kandydat

 

…………………………………………………………………………

imię i nazwisko kandydata

 

do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze spełnia kryterium wielodzietności rodziny, o którym mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) w rozumieniu art. 4 pkt 42 ww. ustawy.

 

Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

……………………………………………

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

Dane osobowe podane we wniosku oraz dołączonych do niego załączników zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). W tym zakresie wnioskodawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Obowiązek podania danych wynika z art. 155 i art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o spełnianiu ustawowych kryteriów rekrutacyjnych określonych w art. 131 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – prawo oświatowe oraz w Regulaminie naboru do do Burs szkolnych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra

 

Imię i nazwisko kandydata ……………………………………………………………………..

 

 

Lp.

Kryterium rekrutacyjne

Wymagany dokument

TAK*

NIE*

1

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

2

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046)

 

 

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

 

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

 

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.

2.Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

 

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.)

 

 

8

Miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do szkoły

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania

 

 

9

Kandydat posiada rodzeństwo akyualnie zamieszkuje w bursie

Potwierdzenie bursy na podstawie ewidencji

 

 

 

Do wniosku załączam oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów z punktów:

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 

 

 

……………………………………… ………………………………………

(data, miejsce) (czytelny