Archiwa kategorii: News

Bezpłatne Korepetycje Matematyczne dla Maturzystów MKM 2018

Szanowni Państwo,

Pierwsze zajęcia Bezpłatnych Korepetycji Matematycznych dla Maturzystów przez Internet są już za nami. Mamy nadzieję, że temat „Liczby rzeczywiste” nie przysporzy już trudności na tegorocznej maturze.

Zapraszamy na drugie zajęcia już w piątek 09.03 w godzinach 16:30-18:00. Temat „Wyrażenia algebraiczne”.
Przypominamy, że w każdej chwili można bezpłatnie dołączyć do MKM – logowanie pod linkiem:

https://wwszip.pl/mkm/public/rejestracja

Bardzo dziękujemy wszystkim Szkołom za dotychczasową pomoc dot. informowania Maturzystów o MKM 2018, za spotkania naszych przedstawicieli z Państwa Maturzystami, za umieszczenie plakatów w siedzibie Szkół, na stronie www oraz facebooku.

W razie pytań proszę o kontakt.

Łącząc wyrazy szacunku

 

mgr inż. Katarzyna Iweta Spychała

Straszy specjalista ds marketingu

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

z siedzibą w Wałbrzychu

  1. Wrocławska 10, 58-309 Wałbrzych

tel. 74 84 77 000

mkm@wwszip.pl

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2018/2019

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2018/2019

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
58-560 Jelenia Góra, ulica Leśna 5

§ 1
Informacje o rekrutacji można uzyskać:

1. na stronie rekrutacji dolnoslaskie.edu.com.pl,
2. w gimnazjach u wychowawców klas i pedagogów,
3. w szkole I wyboru,
4. na stronach www szkół ponadgimnazjalnych.

§ 2
Podstawa prawna

Art.154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59 z późn.zm.) i art.20wa ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. Poz. 1943) w związku z art. 149 ust.5, art. 155 ust.5 i art.165 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. Poz.60) oraz par. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia , dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586)

Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy-Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

§ 3
Nabór

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Mieście Jelenia Góra odbywa się w informatycznym systemie wspomagającym system rekrutacji poprzez stronę www.dolnoslaskie.edu.com.pl

§ 4
Prowadzimy nabór na następujące kierunki kształcenia:

4 letnie technika na podbudowie gimnazjum:
Technikum weterynaryjne
Technikum żywienia i usług gastronomicznych
Technikum leśne
Technikum architektury krajobrazu

§ 5
Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2018/2019.
Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum odbywa się na podstawie przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego oraz ocen z zajęć edukacyjnych z punktu 2. i dodatkowych kryteriów wynikających z punktów 3 – 5.

W roku szkolnym 2018/2019 nie obowiązują progi punktacyjne.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
wynik przedstawiony w procentach z:
języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki,
przedmiotów przyrodniczych
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2;

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych z: języka polskiego, biologii, informatyki i zajęć technicznych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
celującym – przyznaje się po 20 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;
dobrym – przyznaje się po 12 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 4., wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc brane będą pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, biologii i informatyki.

§ 6
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy — Prawo oświatowe, dla absolwentów gimnazjum.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 czerwca
do 20 czerwca 2018 r

do 31 lipca 2018 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 do 26 czerwca
2018 r.

……………..

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

do 28 czerwca

2018 r

do 7 sierpnia 2018

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

13 lipca 2018 r.

22 sierpnia 2018 r.

(uchowaniem art. 20zc ust. 6, 7, 8, 9 ustawy o systemie oświaty i art. 158 ust. 6,7,8, 9

ustawy Prawo oświatowe.)

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły

do 17 lipca 2018 r.

22 sierpnia 2018

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 25 lipca 2018 r

do 28 sierpnia
2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

27 lipca 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.

Upadek to nie przypadek

„Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem dzisiaj (1.03.2018) w naszej szkole odbyło się szkolenie BHP dla klas pierwszych technikum weterynaryjnego i leśnego przeprowadzone przez samodzielnego inspektora Pawła Szuberskiego z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Zwrócona została uwaga na bezpieczeństwo pracy, które nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie.
Na zakończenie zajęć został przeprowadzony test wiedzy i BHP. Najlepsi otrzymają nagrody fundowane przez KRUS w Jeleniej Górze.
O tym kto wygrał w następnym info.
Jolanta Mozolewska-Zwatrzko

Zimowa szkoła języka polskiego dla gości z Ukrainy 2018

W ramach programu „Zimowa szkoła języka polskiego dla gości z Ukrainy 2018” – 7 lutego 2018 odbyły się w naszej szkole lekcje otwarte dla studentów z Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, uczelni, z którą współpracuje Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu filia w Jeleniej Górze. Goście uczestniczyli w lekcjach języka polskiego prowadzonych przez p. Marzenę Owsianą – Czepiel – tematem zajęć w klasie I TW była poezja Horacego.

28.02.2018 w sali konferencyjnej ratusza odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji projektu, obecni byli organizatorzy – koordynatorka z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu p. Aneta Zielińska, Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, Pan Paweł Domagała – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu oraz przedstawiciele placówek biorących udział w przedsięwzięciu – w tym także dyrektor naszej placówki p. Paweł Dernoga oraz p. Marzena Owsiana-Czepiel. Organizatorzy projektu podsumowali działania, podziękowali uczestnikom i zapowiedzieli kontynuację działań, w których bardzo chętnie ponownie weźmiemy udział.

Udany udział naszej szkoły w Mojej Małej Ojczyźnie

26 lutego, w ramach projektu Moja Mała Ojczyzna, uczestniczyliśmy w żywej lekcji historii w Muzeum Karkonoskim – „Od ziarenka do materiału”. Po zajęciach, które dla nas przeprowadzono, odbył się konkurs na kreację z materiałów z recyclingu. Zabawa była świetna, przez dwie godziny nasze koleżanki zaprojektowały i przygotowały suknię z kolorowych worków na śmieci, z gorsetem z folii aluminiowej. Sonia – nasza modelka – miała także fantastyczną w swoim kształcie torebkę… – rolkę papieru toaletowego. Po dwugodzinnej pracy odbył się pokaz mody, a następnie jury, złożone z przedstawicieli Muzeum Karkonoskiego, zebrało się na obrady. Przyznano trzy wyróżnienia – pierwsze otrzymała drużyna z „Elektronika” – gratulacje! My DRUGIE!!! A trzecie koleżanki z „Mechanika” – również gratulujemy! Naszą szkołę reprezentowały: Sonia Figlewska z kl. III TŻ, Magda Salak Z IITW oraz Angelika Szulc z IITŻ. Kolejna działania w ramach projektu już 14 marca – będzie tożywa lekcja historii w Muzeum Karkonoskim, tym razem „Od minerału do szkła”, a następnie wyjazd do Huty Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach oraz do Huty Leśnej w Szklarskiej Porębie.

A może 1% podatku dla naszej szkoły??

Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych

i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

1 % podatku dla naszej Szkoły

Szanowni Państwo

Wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną zwracamy się do Państwa
z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Szkoły.
Możliwość pozyskania 1%, stała się faktem dzięki nawiązaniu współpracy
z
Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole, KRS:0000103990
Organizacja ta zwraca 70% sumy przekazanych kwot,
szkole wskazanej przez darczyńców w swoich deklaracjach podatkowych.

Jednocześnie zapewniamy, że przekazane przez Państwa pieniądze zostaną wykorzystane
w całości na wsparcie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej naszych uczniów.

W imieniu Szkoły – Paweł Dernoga – dyrektor Szkoły

w imieniu Rady Rodziców – Monika Krupa – przewodnicząca Rady Rodziców

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podatnik decydujący się na przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Szkoły,
wpisuje w odpowiedniej pozycji zeznania podatkowego, numer Krajowego Rejestru Sądowego Organizacji Pożytku Publicznego: 0000103990, w pozycji cel szczegółowy wpisuje:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO-USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJ W JELENIEJ GÓRZE

Kursy z matematyki dla maturzystów

Uwaga maturzyści!!!
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze organizuje BEZPŁATNY kurs przygotowawczy do matury z matematyki. Spotkanie informacyjne odbędzie się 5 lutego 2018 roku o godzinie 16.30 w sali wykładowej nr 131 budynku nr 3przy ul. Lwóweckiej 18.
Zapisy oraz informacje na temat kursu można uzyskac telefonicznie (75 645 33 32), mailowo (dziekanatwpt@kpswjg.pl) lub osobiście w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej oferty!

CZYTELNICY! Dobra wiadomość dla Was!

Drodzy czytelnicy! Informujemy, że księgozbiór naszej biblioteki rozszerzył się o wiele fascynujących pozycji. Zapraszamy wszystkich do czytania!
 
NOWOŚCI KSIĄŻKOWE ZAKUPIONE DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W RAMACH PROJEKTU
„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”
 
FANTASTYKA
 
A
1) Angleberger Tom – „Strzeż się potęgi ciemnej strony”
2) Angleberger Tom – „Zatem Jedi zostać chcesz”
C
1. Collins Suzanne – „Igrzyska śmierci” t.1
2. Collins Suzanne – „W pierścieniu ognia” t.2
3. Collins Suzanne – „Kosogłos” t.3
4. Clare Cassandra – „Władca cieni . Mroczne intrygi” t.1
5. Clare Cassandra – „Władca cieni: Pani noc „ t.2
6. Clare Cassandra – „Miasto kości „ t.1
7. Clare Cassandra – „Miasto popiołów „ t.2
8. Clare Cassandra – „Miasto szkła „ t.3
 
D
1. Dylewicz Anna – „ Teatr snów”
2. Day David – „Atlas Tolkienowski”
3. Dashner James – „Więzień labiryntu. Rozkaz zagłady” t. 0,5
4. Dashner James – „Więzień labiryntu” t.1
5. Dashner James – „Więzień labiryntu. Próby ognia” t.2
6. Dashner James – „Więzień labiryntu. Lek na śmierć” t.3
7. Dashner James – „Więzień labiryntu. Kod gorączki” t.5
6. Daugherty C.J. – „Wybrani”t.1
7. Daugherty C.J. – „Dziedzictwo” t.2
8. Daugherty C.J. – „Zbuntowani”t.4
9. Daugherty C.J. – „Niezłomni”t.5
F
1. Flanagan John – „Zwiadowcy. Ruiny gorlanu” t.1
2. Flanagan John – „Zwiadowcy. Płonący most” t.2
3. Flanagan John – „Zwiadowcy. Ziemia skuta lodem” t.3
4. Flanagan John – „Zwiadowcy. Bitwa o skandię”t.4
5. Flanagan John – „Zwiadowcy. Czarnoksiężnik z północy” t.5
6. Flanagan John – „Zwiadowcy. Okup z eraka” t.7
7. Flanagan John – „Zwiadowcy. Halt w niebezpieczeństwie” t.9
8. Flanagan John – „Zwiadowcy. Cesarz Nihon- Ja” t.10
9. Flanagan John – „Zwiadowcy. Zaginione historie” t.11
10. Flanagan John – „Zwiadowcy. Królewski zwiadowca” t.12
11. Flanagan John – „Bitwa na wrzosowiskach”
12. Flanagan John – „Turniej w Gorlanie”
G
1. Glukhovsky Dmitry – „Tekst”
2. Majka Paweł – „Metro2033. Dzielnica obiecana”
3. Szmidt Robert – „Metro2033. Otchłań”
4. Diakow Andrij – „Metro2033. Za horyzont”
5. Szabałow Denis- „Metro2033. Prawo do zemsty”
6. Glukhovsky Dmitry – „Metro2033”
7. Glukhovsky Dmitry – „Metro2034”
8. Cormudian Suren – „Metro2033. Dziedzictwo przodków”
9. Diakow Andrij – „Metro2033. Do światła”
10. Majka Paweł – „Metro2033. Człowiek obiecany”
11. Iwanow Siergiej – „Metro2033. Ciemne tunele”
12. Mielnikow Rusłan – „Metro2033. Mrówańcza”
13. Avoledo Tulio – „Metro2033. Krucjata dzieci”
14. Chmielewski Artur – „Metro2033. Achromatopasja”
15. Grzędowicz Jarosław – „Pan lodowego ogrodu”t.1
16. Grzędowicz Jarosław – „Pan lodowego ogrodu”t.2
17. Grzędowicz Jarosław – „Pan lodowego ogrodu”t.3
18. Grzędowicz Jarosław – „Pan lodowego ogrodu”t.4
19. Grzędowicz Jarosław – „Azyl”
20. Gaiman Neil – „Mitologia Nordycka”
21. Gaiman Neil – „Księga cmentarna”
22. Gaiman Neil – „chłopaki Anansaiego”
23. Gaiman Neil – „Amerykańscy bogowie”
24. Gaiman Neil – „Koralina”
L
1. Line Philip – „Wikingowie”
2. Lewandowski Radosław – „Wikingowie. Wilcze dziedzictwo” t.1
3. Lewandowski Radosław – „Wikingowie. Najeźdźcy z północy” t.2
4. Lewandowski Radosław – „Wikingowie. Topory i sejmitary” t.3
5. Lewandowski Radosław – „Exsodus”
M
1. Mull Brandon – „Baśniobór” t.1
2. Mull Brandon – „Baśniobór. Gwiazda wieczorna wschodzi” t.2
3. Mull Brandon – „Baśniobór. Plaga cieni” t.3
4. Mull Brandon – „Baśniobór. Tajemnice smoczego azylu” t.4
5. Mull Brandon – „Baśniobór. Klucze do więzienia demonów” t.5
6. Maas J. Sarah – „Szklany tron”t.1
7. Maas J. Sarah – „Szklany tron.Korona w mroku” t.2
8. Maas J. Sarah – „Szklany tron. Dziedzictwo ognia”t.3
9. Matharu Taran – „Sumonier. Początek” t.1
10. Matharu Taran – „Sumonier. Zaklinacz” t.2
11. Matharu Taran – „Sumonier. Wyprawa” t.3
12. Meyer Stephanie – ”Księżyc w nowiu”
13. Meyer Stephanie – ”Przed świtem”
P
1. Pilipiuk Andrzej – „Operacja dzień wskrzeszenia”
2. Pilipiuk Andrzej – „Wilcze leże”
3. Pilipiuk Andrzej – „Szewc z Lichtenrade”
4. Pilipiuk Andrzej – „Rzeźnik drzew”
5. Pilipiuk Andrzej – „Wieszać każdy może ”
6. Pilipiuk Andrzej – „Kroniki Jakuba Wędrowycza”
7. Pilipiuk Andrzej – „Czarownik Iwanow”
8. Pilipiuk Andrzej – „Homo bimbrownikus”
9. Pilipiuk Andrzej – „Weźmisz czarno kure…”
10. Pilipiuk Andrzej – „Zagadka Kuby Rozpruwacza”
11. Pilipiuk Andrzej – „Oko jelenia. Sowie zwierciadło”
12. Pilipiuk Andrzej – „Oko jelenia. Triumf lisa Reinicke”
13. Pilipiuk Andrzej – „Oko jelenia. Pan wilków”
14. Pilipiuk Andrzej – „Oko jelenia. Drewniana twierdza”
15. Pilipiuk Andrzej – „Oko jelenia. Droga do Nidaros”
16. Jacek Piekara „Ja, inkwizytor. Płomień i krzyż”
17. Jacek Piekara „Ja, inkwizytor. Głód i pragnienie”
18. Jacek Piekara „Ja, inkwizytor. Młot na czarownice”
19. Jacek Piekara „Ja, inkwizytor. Bicz. Boży”
20. Jacek Piekara „Ja, inkwizytor. Dotyk zła”
21. Jacek Piekara „Kościany galeon”
22. Jacek Piekara „Łowcy dusz”
23. Jacek Piekara „Miecz aniołów”
 
R
1. J.K. Rowling – „Harry Potter i przeklęte dziecko”
2. J.K. Rowling – „Harry Potter i kamień filzoficzny” Księga 1
3. J.K. Rowling – „Harry Potter i komnata tajemnic” Księga 2
4. J.K. Rowling – „Harry Potter i więzień Azkabanu” księga 3
5. J.K. Rowling – „Harry Potter i czara ognia” księga 4
6. J.K. Rowling – „Harry Potter i zakon Feniksa” księga 5
7. J.K. Rowling – „Harry Potter i książę półkrwi” księga 6
8. J.K. Rowling – „Harry Potter i insygnia śmierci” księga 7
9. J.K. Rowling – „Baśnie Barda Beedlea”
10. Riordan Rick – „Magnus Chase i bogowie Asgardu. Miecz lata” t.1
11. Riordan Rick – „Magnus Chase i bogowie Asgardu. Młot Thora” t.2
12. Riordan Rick – „Magnus Chase i bogowie Asgardu. Statek umarłych” t.3
13. Riordan Rick – „Magnus Chase i bogowie Asgardu. Miecz lata” t.1
14. Riordan Rick – „Czerwona piramida” t.1
15. Riordan Rick – „Ognisty tron” t.2
16. Riordan Rick – „Cień węża” t.3
17. Roth Veronica – „Trylogia niezgodna”
18. Riggs Ransom – „Osobliwy dom pani Peregrine”
19. Riggs Ransom – „Miasto cieni”
 
S
1. Sapkowski A. – „Postać czarodzieja w literaturze fantasy:J.R.R. Tolkien”
2. Sapkowski A. – „Narrenturm” t.1
3. Sapkowski A – „Boży bojownicy” t.2
4. Sapkowski A – „Lux perpetua” t.3
5. Sanderson Brandon – „Droga królów” t.1
6. Sanderson Brandon – „Słowa światłości” t.2
7. Sapkowski A – „Maladie i inne opowiadania”
8. Sapkowski A – „Wiedźmin. Sezon burz”
9. Showalter Gena – „Alicja królowa Zombi”
10. Showalter Gena – „Alicja lustro i Zombi”
11. Showalter Gena – „Alicja w krainie Zombi”
T
1. Tolkien J. R. R. – „Beren i Luthien”
 
 
 
W
1. Watson Angus – „Czas żelaza” t.1
2. Watson Angus – „Żelazna wojna” t.2
3. Watson Angus – „Tron z żelaza”” t.3
 
 
 
Z
1. Ziemiański Andrzej „Achaja t.1”
2. Ziemiański Andrzej „Achaja t.2”
3. Ziemiański Andrzej „Achaja t.3”
4. Ziemiański Andrzej „Pomnik cesarzowej Achai” t.1
5. Ziemiański Andrzej „Pomnik cesarzowej Achai” t.2
6. Ziemiański Andrzej „Pomnik cesarzowej Achai” t.3
7. Ziemiański Andrzej „Pomnik cesarzowej Achai ”t.4
8. Ziemiański Andrzej „Pomnik cesarzowej Achai” t.5
9. Ziemiański Andrzej „Wyrocznia”
 
SENSACJA i KRYMINAŁ
 
A
1. Anderson Natalie – „Miasto świętych i złodziei”
B
1. Brown Dan „Anioły i demony”
2. Brown Dan „Inferno”
3. Brown Dan „Cyfrowa twierdza”
4. Brown Dan „Kod Leonarda da Vinci”
5. Brown Dan „Początek”
6. Brown Dan „Zwodniczy punkt”
7. Brown Dan „Zaginiony symbol”
8. Bonda Katarzyna „Okularnik”
9. Bonda Katarzyna „Pochłaniacz”
10. Bonda Katarzyna „Lampiony”
11. Bonda Katarzyna „Polskie morderczynie”
12. Bonda Katarzyna „Tylko martwi nie kłamią”
13. Bonda Katarzyna „Sprawa Niny Frank””
14. Mróz Remigiusz „Behawiorysta”
15. Beckett Simon – „Chemia śmierci”
16. Beckett Simon – „Zapisane w kościach”
17. Borjlind Cilla – „Przypływ”
C
1. Charon Jakub – „Totem”
2. Croft Kathryn – „Tylko jedno kłamstwo”
3. Carlson Christoffer – „Niewidzialny człowiek z Salem
4.
D
1. Ducret Diane – „Kobiety mafii”
2. De La Motte Anders – „Szczątki pamięci”
 
 
E
1. Eisler Barry – „Oko Boga”
F
1. Follet Ken „Filary ziemi”
2. Follet Ken „Świat bez końca”
3. Follet Ken „Śpiące królewny”
4. Follet Ken „Człowiek z Sankt Petersburga”
5. Follet Ken „Igła”
6. Follet Ken „Krawędź wieczności”
7. Follet Ken „Trzeci bliźniak”
8. Follet Ken „Zima światła””
9. Fitzek Sebastian – „Odcięci”
10. Fitzek Sebastian – „Smak śmierci”
11. Fitzek Sebastian – „Identyfikacja”
12. Fitzek Sebastian – „Pasażer 23”
13. Fitzek Sebastian – „Odprysk”
14. Fitzek Sebastian – „Lot 7A”
H
1. Hawkins Paula „Dziewczyna z pociągu”
2. Hawkins Paula „Zapisane w wodzie”
3. Hedstrom Ingrid – „Nauczycielka z Villette”
K
18. Kava Alex „Epidemia”
19. Kava Alex „Fałszywy krok”
20. Kava Alex „Granice szaleństwa”
21. Kava Alex „Zabójczy wirus”
22. King Owen – „Śpiące królewny”
23. King Stephen – „Bezsenność”
24. King Stephen – „Lśnienie”
L
1. Lackberg Camilla – „Czarownica”
M
1. Muso Guillaume – „Dziewczyna z Brooklynu”
2. Mróz Remigiusz – „Wotum Nieufności” t.1
3. Mróz Remigiusz – „Większość bezwzględna” t.2
4. Mróz Remigiusz – „Behawiorysta”
5. Mróz Remigiusz – „Prom”
6. Mróz Remigiusz – „Rewizja”
7. Mróz Remigiusz – „Oskarżenie”
8. Masterton Graham – „Pogrzebani”
9. Masterton Graham – „Rytuał”
10. Masterton Graham – „Szkarłatna wdowa”
11. Masterton Graham – „Upadłe anioły”
N
1. Nesb Jo – „Pancerne serce”
2. Nesb Jo – „Pentagram”
3. Nesb Jo – „Pragnienie”
4. Nesb Jo – „Wybawiciel”
P
1. B. A. Paris – ”Za zamkniętymi drzwiami”
R
1. Roberts David – „Shantaram”
2. Roberts David – „Cień góry”
3. Rogala Małgorzata – „Dobra matka”
4. Rogala Małgorzata – „Ważka”
5. Rogala Małgorzata – „Zastrzyk śmierci”
S
1. Stieg Larson – „Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”
2. Stieg Larson – „Dziewczyna, która igrała z ogniem”
3. Stieg Larson – „Zamek z piasku, który runął”
4. Szmidt Robert – „Otchłań”
Ś
1. Świst Paulina – „Komisarz”
2. Świst Paulina – „Prokurator”
V
1. Vankin Jonathan – „Niewyjaśnione spiski naszych czasów” t.1
2. Vankin Jonathan – „Niewyjaśnione spiski naszych czasów” t.2
HISTORIA
B
1. Bieszk Janusz „Chrześcijańscy królowie Lechii.”
2. Brzezińska Anna „Córki Wawelu. Opowieść o Jagiellonach
3. Baigent Michael – „Inkwizycja”
4. Borucki Marek – „Polskie symbole narodowe”
5. Beard Mary – „SPQR:historia starożytnego Rzymu”
 
c
1. Cherezińska Elżbieta „Gra w kości”
2. Cherezińska Elżbieta „Harda”
3. Cherezińska Elżbieta „Królowa”
4. Cherezińska Elżbieta „Korona śniegu i krwi”
5. Cherezińska Elżbieta „Płomienna korona”
6. Cherezińska Elżbieta – „Niewidzialna korona”
7. Cherezińska Elżbieta – „Północna droga – Ja jestem Halderd” t.2
8. Cherezińska Elżbieta – „Północna droga – Pasja według Einara”t.3
9. Cherezińska Elżbieta – „Północna droga – „Trzy młode pieśni”t.4
10. Cherezińska Elżbieta – „Legion”
11. Cherezińska Elżbieta – „Życie miasta średniowiecznego”
12. Cornwell Bernard – „Zimowy monarcha”
 
D
1. Drewniak Wojciech – „Historia bez cenzury”
Ć
1. Ćwiek Jakub – „Zawisza Czarny”
G
1. Górewicz Igor – „Poznaj Słowian”
2. Gies Joseph – „Życie w średniowiecznym zamku”
H
1. Howard Robert – „Conan barbarzyńca”
2. Herbich Anna – „Dziewczyny z powstania”
 
N
1. Norman Davies „Boże igrzysko. Historia Polski”.
2. Norman Davies „Na krańcu świata:Podróż historyka przez historię”
3. Nowakowski Marek – „Raport o stanie wojennym”
H
1. Howard Robert „Conan Barbarzyńca.”
J
1. Jasienica Paweł – „Polska Piastów”
2. Janicki Kamil – „Żelazne damy”
3. Janicki Kamil – „Damy polskiego imperium”
 
K
1. Komuda Jacek „Hubal”
2. Kusecki Jerzy – „…A Bóg rozdaje karty :Wojna”t.1
3. Kusecki Jerzy – „…A Bóg rozdaje karty :Pokój”t.2
P
1. Puzio Agnieszka – „Polscy Krzyżowcy”
R
1. Rohr Richard – „ W poszukiwaniu Graala”
S
1. Sikora Radosław – „Husaria Rzeczypospolitej”
2. Samsonowicz Henryk – „Życie miasta Średniowiecznego”
W
1. Wałkuski Marek – ” To jest napad! Czyli kawałek nieznanej historii Ameryki”
2. Warda Małgorzata – „5 sekund do 10”
3. Wrzesiński Szymon – „Jelenia Góra w cieniu Hitlera”
Z
1. Ziemkiewicz Rafał – „Złowrogi cień marszałka”
 
 
POWIEŚĆ MŁODZIEŻOWA I OBYCZAJOWA
 
A
1. Asher Jay – ”13 powodów…”
2. Asher Jay – „Światło”
B
1. Bator Joanna – „ Purezento”
2. Brett Regina – „Bóg nigdy nie mruga: 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu”
3. Bracken Alexandra – „Księżniczka, łajdak i chłopak …”
C
1. Cass Kiera – „Elita – Rywalki” t.1
2. Cass Kiera – „Elita – Elita” t.2
3. Cass Kiera – „Elita – Jedyna” t.3
4. Conrad Joseph – „Serce ciemności”
5. Coelho Paula – „Szpieg”
6. Chmielewski Artur – „Achromatopasja”
F
1. Fielding Helen – „Bridget Jones: szalejąc za facetem”
2. Fielding Helen – „Bridget Jones: dziecko”
3. Fielding Helen – „Bridget Jones”
4. Ford Michael – „Notatki samobójcy”
G
1. Grass Łukasz – „Najlepszy: Gdy słabość staje się siłą”
2. Galfard Christophe – „Wszechświat w twojej dłoni”
3. Gier Kristin – „Czerwień rubinu”
4. Gier Kristin – „Błękit szafiru”
5. Green John – „Will Grayson, Will Grayson”
6. Green John – „Papierowe miasta”
H
1. Hanks Tom – „Kolekcja nietypowych zdarzeń”
K
1. Kaczkowski Jan – „Dasz radę”
2. Kaczkowski Jan – „Grunt pod nogami”
3. Kaczkowski Jan – „Życie na pełnej petardzie”
4. Kleinbaum N.H. – „Stowarzyszenie umarłych poetów”
5. Kent John – „Polacy są najlepsi”
L
1. Lynn Sandi – „Obrońcy miłości”
2. Lynn Sandi – „Kontrakt na miłość”
Ł
1. Łazarkiewicz Cezary – „Żeby nie było śladów”
M
1. Miszczuk Katarzyna „Obsesja”
2. Musierowicz Małgorzata „Kwiat kalafiora”
3. Musierowicz Małgorzata „Kłamczucha”
4. Musierowicz Małgorzata „Opium w rosole”
5. Majka Paweł – „Dzielnica obiecana”
6. Michalak Katarzyna – „Gwiazdka z nieba”
7. Majka Paweł – „Człowiek obiecany”
N
1. Nowak Ewa – ”Wszystko tylko nie mięta”
3. Nowak Ewa – „Bardzo biała wrona”
4. Nowak Ewa – „Błahostka i kamyk”
5. Nowak Ewa – „Bransoletka”
6. Nowak Ewa – „Diupa”
7. Nowak Ewa – „Drugi”
8. Nowak Ewa – „ Dwie Marysie”
9. Nowak Ewa – „Michał Jakiśtam”
10. Nowak Ewa – „Moja Ananke”
11. Nowak Ewa – ”Nie do pary”
12. Nowak Ewa – „Niebieskie migdały”
13. Nowak Ewa – „Pajączek na rowerze”
14. Nowak Ewa – „ Yellow bahama w prążki”
15. Nowak Ewa – „Zerwij z nią”
O
 
1. Ogonowska – Fischer Anna – „Czas pokaże”
2. Ogonowska – Fischer Anna – „Zgoda na szczęście”
P
1. Pilipiuk Andrzej – „Zaginiona”
R
1. Rudnicka Olga – „Cichy wielbiciel”
2. Rogala Małgorzata – „Dobra matka”
3. Riggs Ransom – „Biblioteka dusz”
4. Rosiek Barbara – „Pamiętnik narkomanki”
S
 
1. Saunders George – „10 grudnia opowiadania”
2. Sanderson Brandon – „Słowa światłości”
3. Sparks Nicholas – „We dwoje”
4. Szwaja Monika – „Gosposia prawie do wszystkiego
5. Szwaja Monika – „Klub mało używanych dziewic”
6. Szwaja Monika – „Powtórka z morderstwa”
7. Szwaja Monika – „Romans na receptę”
8. Szwaja Monika – „Słońce świeci wszystkim”
9. Spencer Johnson – „Kto zabrał mój ser?”
 
T
1. Tokarczuk Olga – „Prowadź swój pług przez kości umarłych”
Z
1.Zafon Ruiz Carlos – „ Labirynt duchów”
V
1. Vujicic Nick – „Bez rąk, bez nóg , bez ograniczeń”
W
1. Witkiewicz Magdalena – „Ósmy cud świata”
2. Witkiewicz Magdalena – „Szkoła żon”
3. Wiśniewski Janusz – „Bikini”
4. Wiśniewski Janusz – „Eksplozje”
5. Wiśniewski Janusz – „S@motność w sieci””
6. Wiśniewski Janusz – „Miłość oraz inne dysonanse”
7. Wiśniewski Janusz – „Udręka braku pożądania”
8. Wohlleben Peter – „Sekretne życie drzew”
9. Witkiewicz Magdalena – „Szkoła żon. Pensjonat marzeń”
10. Wroniec Jacek – „ Dukaj”
11. Wiśniewski Janusz – „Wszystkie moje kobiety”
Q
1. Quindlen Anna – „W stronę światła”
Y
1. Young Rosamund – „Sekretne życie krów”
REPORTAŻ
 
1. Kapuściński Ryszard – „Cesarz”
2. Kapuściński Ryszard – „Imperium”
3. Kapuściński Ryszard – „Podróże z Herodotem”
4. Kapuściński Ryszard – „Heban”
 
LEŚNICTWO
 
1. Piotr Gawin – „Łowiectwo”
2. Gunter Hartman – „Atlas uszkodzeń drzew leśnych”
3. Wohlleben Peter – „Nieznane więzi natury”
4. Gawin Piotr – „Łowiectwo”
 
WETERYNARIA
 
1. Stahley. H.Done, Peter C. Gody – ”Atlas anatomii psa i kota”
2. Dominique Pennick – „Atlas ultrasonografii małych zwierząt ”
3. Andrzej Degórski – ”Atlas hematologiczny psów i kotów”
4. Jerald S. Bell – ”Rasy psów i kotów: Przewodnik weterynaryjny”
5. Rafał Sapierzyński – ”Atlas cytologii psów i kotów”
6. Anja Damm – ”Techniki pracy w lecznicy małych zwierząt”
7. Roger W. Blowey – ”Atlas chorób bydła”
8. Hilary M. Clayton – ”Atlas anatomii klinicznej konia”
9. Siobhan B. MCAuliffe – ”Atlas chorób źrebiąt”
10. Susann Cottica – ”Konie: rasy, tradycje, obyczaje”
11. Justyna Felgenau – ”Konie rasowe”
12. Praca zbiorowa – ”Koty rasowe”
13. Izabela Przeczek – ”Psy rasowe: pochodzenie, rasa”
14. Rudiger Herrscher – ”Rasy kotów”
15. Bolesław Nowicki – „Rasy zwierząt gospodarskich”
16. Loeffler Wolfgang „Anatomia i fizjologia zwierząt”
17. Fleur Daugey – „Sekrety zwierząt: złap trop..”
18. Ashdown Raymond – „ Atlas anatomii przeżuwaczy”
19. Koning Horst – „Anatomia zwierząt domowych”
20. Pirkelman Heinrich – „Hodowla koni: organizacja stajni”
21. Hess Christoph – „Jak lepiej jeździć konno” t.1
22. Hess Christoph – „Jak lepiej jeździć konno” t.2
23. Hess Christoph – „Jak lepiej jeździć konno” t.3
24. Coren Stanley – „Jak rozmawiać z psem”
25. Mrzewińska Zofia – „Jak rozmawiać z psem: tajniki szkolenia”
26. Letts Elizabeth – „Koń doskonały: ratując czempiony”
27. Horowitz Alexandra – „Oczami psa:co psy wiedzą…”
28. Miller Robert – „Sekrety końskiego umysłu”
29. Ziegner Kurd – „Ujeżdżanie: fundament jeździectwa”
 
GASTRONOMIA
 
1. Mirosław Jarosz – „Normy żywienia człowieka:Podstawy Prewencji otyłości i chorób niezakaźnych”
2. Grażyna Bober- Bruijn – ”Pyszne do pudełka”
3. Adamczyk Piotr – ”Kuchnia Staropolska”
4. David Bez – ”Śniadaniove: Zdrowe śniadania na każdy dzień roku”
5. Hanna Lis – ,,Kuchnia słowian”
6. Barbara Bytnerowicz – ”Kuchnia Polska PWE”
7. Anna Starmach – ”Pyszne obiady”
8. Maia Sobczak – ”Qmam kasze”
9. Sara M. Woźny – ”Tajemnice kawy”
10. Katz Rebecca – „Zdrowe zupy”
11. Gerardi Gabila „Free. Słodkości bez glutenu”
12. Budzyk Konrad „Hummusy i pasty”
13. Lewandowska Agata – „Polska kuchnia bezglutenowa”
14. Mizera Justyna – „Dietetyka sportowa”
15. Zasuwa Iwona – „Smakoterapia: kuchnia roślinna”
 
EKONOMIA
 
1. Tadeusz Bisewski – ”7 kroków do własnej firmy”
2. Robert T. Kiyosaki – ”Biznes XXI wieku”
3. Robert T. Kiyosaki – ”Bogaty ojciec, biedny ojciec”
4. Peter Antonioni – ”Ekonomia dla bystrzaków”
5. Katarzyna Zachariasz – ”Jak założyć i rozwinąć własną firmę”
6. Owen Jo – „Przywództwo: biblia lidera”
7. Tracy Brian – „Zarządzanie czasem”
 
 
LEKTURY
 
1. Antoni Libera – „Madame”
2. Andrzej Stasiuk – ”Opowieści galicyjskie”
 
 
SZACHY
 
1. Vladimir Vuković – ”Sztuka ataku szachy”
2. Martin Surman – ”Taktyka w grze środkowej”
3. Eduard Gufeld – ”Obrona królewsko – indyjska szachy”
4. Algierd Tarachowicz – ”Szachy ćwiczenia stosowane:Zarys metodyczny dla nauczycieli i rodziców”
5. Aleksander Bielawski – „Nowoczesne Końcówki szachy”
6. Aleksander Kotow – „Myśl jak arcymistrz”
7. Aleksander Kotow – „Graj jak arcymistrz”
 
BIOGRAFIE
 
1. Kubicki Grzegorz „Ania .Biografia Ani Przybylskiej”
2. Sepioło Mariusz – „Himalaistki”
3. Bikont Anna – „Sendlerowa w ukryciu”
4. Kamińska Anna – „Historia Wandy Rutkiewicz”
5. Kortko Dariusz – „Kukuczka”
6. Wojciechowska Martyna – „Przesunąć horyzont”
 
FOTOGRAFIA
 
1. Kelby Scott – „Sekrety mistrza fotografii cyfrowej”
2. Wieprzkowicz Daniel – „Photoshop CC:Wszystko co musisz wiedzieć
o Photoshopie CC”
 
 
SŁOWNIKI
 
1. Kopaliński Władysław – „Słownik symboli”
2. Słownik polsko – niemiecki i niemiecko – polski
3. Słownik polsko – angielski i angielsko – polski
 
 
ROZRYWKA UMYSŁOWA
 
1. Philip Carter – „250 łamigłówek i zagadek logicznych”
 
 
 
PSYCHOLOGIA
 
1. Hawn Goldin – „10 minut uważności: Jak pomóc dzieciom radzić sobie ze stresem”
2. Faber Adele – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”
3. Batko Andrzej – „Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji”
4. Geuenich Bettina – „Techniki uczenia się: jak efektywnie przyswajać wiedzę”
5. Boral Bartłomiej – „Techniki zapamiętywania”
6. Covey Stephen – „7 nawyków skutecznego działania”
7. Covey Sean – „6 najważniejszych decyzji. Które musisz podjąć”
8. Zawada Michał – „Chcę być kimś czyli jak osiągnąć cele kiedy inni mają wywalone”t.1
9. Zawada Michał – „Chcę być kimś czyli jak osiągnąć cele kiedy inni mają wywalone”t.2
10. Lafayette Mente – „Etykieta japońska”
11. Minge Natalia – „Jak uczyć się szybciej i skuteczniej”
12. Szurawski Marek – „Trening interaktywny”
13. Covey Stephen – „7 nawyków szczęśliwej rodziny”
14. Minge Natalia – „Techniki samorozwoju”
 
 
RYSUNEK
 
1. Purzyc Halina – „Anatomia zwierząt do kolorowania”
2. Sanmiguel Cuevas – „Konie:rysunek i techniki mieszane”
3. Tołoczko Joanna – „Quiling: cuda z papieru”
4. „Sztuka rysowania”
5. Bergin Mark – „Łatwe rysowanie”
 
KOMIKSY
1. Aaron Jason – „Wolverine”
 
STOLARSTWO
 
1. Graella Jordi – „Prace w drewnie”
 
ZBIORY ZADAŃ
 
1. Matematyka – „Zbiór zadań i zestawów maturalnych 2018”
 
 
BIBLIOTEKA ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z NASZYCH ZBIORÓW