comenius

projekt comenius Czytaj Dalej !

Plan Lekcji

plan lekcji ZSPU Czytaj Dalej !

podatku dla naszej Szkoły

podatku dla naszej Szkoły -ZSPU Czytaj Dalej !

Lip Dub

Idea filmu polega na tym, iż nie może być żadnych cięć filmu, za wyjątkiem intra i outra, a osoby występujące w produkcji udają, że śpiewają wybraną piosenkę. Czytaj Dalej !

Kierunki kształcenia ZSPU

Kierunki kształcenia ZSPU w Jeleniej Górze Czytaj Dalej !

 

Zapraszamy na obchody 70-lecia działalności technikum weterynaryjnego!

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
70-lecia TECHNIKUM WETERYNARYJNEGO
organizowanego
w dniu 10 czerwca 2016r.(tj. piątek)

9:00 – spotkanie w szkole
9:30 – Msza Święta w Kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze, ul. PCK 23

11:00 – część oficjalna –ZDROJOWY TEATR ANIMACJI w Jeleniej Górze, ul. Park Zdrojowy 1
– powitanie zebranych gości
– wystąpienie okolicznościowe dyrektora szkoły
– wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
– pokaz multimedialny poświęcony historii szkoły
– część artystyczna w wykonaniu absolwentów i młodzieży szkolnej

13:30 – uroczysty bankiet dla zaproszonych gości- siedziba Zdrojowego Teatru Animacji – Jelenia Góra, Park Zdrojowy 1 .

uroczystosc

Terminy egzaminów zawodowych – lato 2016

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY

17. 06.2016 r. egzamin pisemny

A.18 godz. 10.00, sala 11 – wersja D – 60 min, (1 osoba)

R.09 godz. 10.00, sala 11 -wersja D – 60 min, ( 12 osób )

T.06 godz. 10.00, sala 11 – wersja D – 60 min (30 osób)

R.10 godz. 12.00, sala 304 – wersja K – 60 min (19 osób )

R.13 godz. 10.00, sala 103 – wersja K – 60 min (12 osób)

23.06.2016 r. egzamin praktyczny

R.09 godz. 9.00, sala 11 – wersja D – 120 min ( 20 osób)

R.13 godz. 9.00, sala 11 – wersja D – 120 min (12 osób)

R.10 (19 osób) : 28.06 2016 r. godz. 8.00, 12.00 i 16.00 – wersja W – 120 min

T.06 (36 osób ): 27 i 28.06.2016 r. godz. 8.00, 12.00 i 16.00 – wersja W – 120 min
STARY EGZAMIN ZAWODOWY

Pisemny: 20.06.2016 r. – godz. 12.00 – WSZYSTKIE ZAWODY – 120 min.

Praktyczny: 21.06.2016 r. – godz. 9.00 – technik leśnik, technik weterynarii,

technik architektury krajobrazu, technik ochrony fizycznej osób i mienia – 180 min

technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz – 240 min.

Wyścigi psich zaprzęgów na Polanie Jakuszyckiej tradycyjnie z udziałem uczniów ZSPUiBS w Jeleniej Górze!

Między 15 a 18 marca tego roku miały miejsce na Polanie Jakuszyckiej międzynarodowe wyścigi psich zaprzęgów Border Rush! Tak jak w przypadku poprzednich edycji, uczniowie Technikum Weterynaryjnego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze wzięli czy

nny udział w tej imprezie. Przez całe cztery dni uczennice Milena Gładysz, Martyna Majer, Natalia Juźwiak, Izabela Janusz, Angela Turbak, Natalia Lorenc oraz Justyna Siwanowicz pod opieką i przewodnictwem nauczyciela przedmiotów zawodowych pana Przemysława Spychalskiego dbały o dobrą dyspozycję fizyczną i mentalną czworonogich uczestników zawodów.

Wyścigi Border Rush! tradycyjnie już okazały się imprezą niezwykle udaną i zarówno ich uczestnicy jak i doglądające ich dziewczęta wróciły do domów zmęczone, acz szczęśliwe.

DSC01548 DSC01547 DSC01546 DSC01545 DSC01544 DSC01539 DSC01540 DSC01541 DSC01542 DSC01543 DSC01538 DSC01537 DSC01331 DSC01330 DSC01329 DSC01328 DSC01326

Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie kolejny raz przystąpili do konkursu wiedzy o prawie pracy.
Konkurs jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które uczestniczą w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Celem przedsięwzięcia jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także popularyzowanie idei kultury bezpieczeństwa oraz rangi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.
Etap regionalny odbył się we Wrocławiu 25 lutego 2016 w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Wzięły w nim udział dwie uczennice technikum weterynaryjnego: Natalia Lorenc i Izabele Janusz. Izabela uzyskała 10 wynik w stawce uczniów z całego Dolnego Śląska. Gratulacje!

2016-02-27 09.58.52 2016-02-27 12.18.06 2016-02-27 12.18.20

Zarządzenie 4 /2016 Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze z dnia 28.02.2016r. w sprawie terminów i zasad rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2015/2016.

Zarządzenie 4 /2016

Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5

z dnia 28.02.2016r.

w sprawie terminów i zasad rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5 na rok szkolny 2015/2016.

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r, w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. z 2015 r. poz. 1942).


Część I

Prowadzimy nabór na następujące kierunki kształcenia:

4 letnie technika na podbudowie gimnazjum:

 • Technikum weterynaryjne

 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych

 • Technikum leśne

 • Technikum architektury krajobrazu

 • Technikum geodezyjne

 • Technikum technologii żywności

 • Technikum pszczelarskie

 • Technikum hodowca koni

 • Technikum ogrodnicze

 • Technikum agrobiznesu

 • Technikum technologii odzieży

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia wielozawodowa w zawodach:

 • Kucharz

 • Piekarz

 • Cukiernik

 • Sprzedawca

 • Fryzjer

 • Operator maszyn leśnych

 • Ogrodnik

 • Mechanik pojazdów samochodowych

2-letnia Szkoła Policealna (dla młodzieży i dorosłych)
– Dietetyk

– Opiekun osoby starszej

Opiekunka dziecięca

Część II

TERMINARZ REKRUTACJI :

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 do 23 czerwca 2016 r.

do 1 sierpnia 2016 r.

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 24 do 28 czerwca 2016 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 30 czerwca 2016 r.

do 3 sierpnia 2016 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

do 15 lipca 2016 r.

23 sierpnia 2016 r.

7.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

do 19 lipca 2016 r.

23 sierpnia 2016 r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 26 lipca 2016 r.

do 26 sierpnia 2016 r.

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 27 lipca 2016 r.

29 sierpnia 2016 r.

10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

27 lipca 2016 r.

29 sierpnia 2016 r.

Część III

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5.

§ 1.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017.

Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum odbywa się na podstawie przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego oraz ocen z zajęć edukacyjnych z punktu 2. i dodatkowych kryteriów wynikających z punktów 3 – 5.

W roku szkolnym 2016/2017 nie obowiązują progi punktacyjne.

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego,

 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,

 3. matematyki,

 4. przedmiotów przyrodniczych
  e)
  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2;

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych z: języka polskiego, biologii, informatyki i zajęć technicznych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów;

 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;

 3. dobrym – przyznaje się po 12 punktów;

 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

A. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  7 punktów,

 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów;

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
  10 punktów,

 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -przyznaje się 7 punktów,

 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów,

 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  3 punkty;

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 4., wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

6. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc brane będą pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, biologii i informatyki.

zarzadz rekrutacja-1

Bieg pamięci żołnierzy wyklętych

W niedzielę 28 lutego w Jeleniej Górze, podobnie jak w wielu innych miastach

naszego kraju, odbyły się uroczystości poświęcone pamięci żołnierzy wyklętych. Jedną z

imprez organizowanych przy tej okazji był bieg upamiętniający bohaterów święta. Uczestnicy

mieli do pokonania 1963 metry – dystans nieprzypadkowy, ponieważ odnoszący się do roku

śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych – Józefa Franczaka ps. Laluś, którego bezpieka

dopadła w latach 60. – zginął z rąk SB 21 października 1963. W biegu uczestniczyli

uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze,

a dwaj z nich – Krzysiek Tschirch i Irek Wierzbowski zajęli pierwsze dwa miejsca!

Gratulujemy.

Nie był to jedyny udział naszej szkoły – poczęstunek dla uczestników przygotowali

uczniowie Technikum Gastronomicznego, nasze koleżanki Angelika Sieradzka i Paulina

Torończak częstowały gości pysznymi, własnoręcznie upieczonymi ciasteczkami i ciepłą

herbatką.

Współorganizatorem kowarskiego biegu był jeden z nauczycieli Zespołu Szkół

Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, Pan Jerzy Chitro, nauczyciel przedmiotów

zawodowych Technikum Leśnego.

Bieg ten, jak i całe obchody, to ważny element obyczajowości i tradycji, o którą w

naszej szkole dbamy szczególnie, ponieważ uważamy, że jest niezmiernie ważne wiedzieć

skąd nasze korzenie, kim jesteśmy i jaka jest nasza historia.

HARMONOGRAM MATURY 2016

HARMONOGRAM MATURY 2016 (prosimy o zwrócenie uwagi na termin z matematyki PP oraz j. angielskiego PP+PR )

link do harmonogramu CKE:

http://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20150820_Harmonogram_egzaminow_w_2016_r.pdf

Mikołajki w naszej szkole

Domowa atmosfera, zadowoleni uczniowie i ciekawa przyszłość po ukończeniu szkoły. Tak w skrócie można powiedzieć o ofercie jaką do jeleniogórskiej i nie tylko młodzieży kieruje Zespół Szkół Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej.

Choć do rozpoczęcia rok szkolnego pozostało jeszcze trochę czasu młodzież ucząca się w ostatnich klasach gimnazjum już teraz szuka odpowiednich szkół dla siebie. Sporym zainteresowaniem cieszy się Zespół Szkół Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej. W ramach dnia otwartego kilkuset młodych ludzi mogło wziąć udział np. warsztatach, które przygotowali uczniowie technikum gastronomicznego ale nie tylko.

Dziś w szkole można było zobaczyć żywe zwierzęta – a to za sprawą uczniów technikum weterynaryjnego. W jednej z klas stanęła żywa szopka. Tego typu wydarzenia nie należą do rzadkości. Dlaczego warto zapoznać się z ofertą szkoły.

Zespół Szkół Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej jest jedną z tych placówek oświatowych w Jeleniej Górze, która może poszczycić się bardzo szeroką ofertą kształcenia.

11232028_878324612286305_7628555727720691198_o 12188222_878324802286286_7144675581680973680_o 12291051_878325375619562_335655667088732711_o 12291052_878324638952969_2595731922678524593_o 12304176_878325012286265_3300148244808125052_o 12304211_878324192286347_5351840796534188098_o 12304287_878324262286340_4814858573327140850_o 12304320_878324488952984_3972158236865168619_o 12304418_878324395619660_8597795880508199274_o 12304465_878325085619591_2691550378879443975_o 12304483_878324248953008_5131413402398461924_o 12304558_878324238953009_7943268062719933982_o 12307399_878325522286214_1603548093470003176_o 12307581_878324588952974_1935319597260780122_o 12307962_878325232286243_7809162153494228851_o 12308054_878325682286198_9212795620315668707_o 12308153_878324648952968_6794447753161355816_o 12308159_878324475619652_55463312421878612_o 12309473_878324682286298_8543149477828681387_o 12309494_878324182286348_1872480697130564862_o 12309626_878324535619646_8212786242336664798_o 12309940_878325462286220_5594045826487761037_o (1) 12309940_878325462286220_5594045826487761037_o 12309992_878324892286277_1307378439450627884_o 12310035_878325942286172_5139396258651259541_o 12310090_878324938952939_4223924517908408671_o 12310091_878324868952946_7184407157544825447_o 12310509_878325698952863_6612969364261195227_n 12313722_878324132286353_6139604095611836843_n 12314114_878325622286204_4887263318115422678_n 12314143_878325652286201_7090754962429876845_n 12314179_878324825619617_7110797910161273386_o 12314246_878324322286334_344739079738427837_o 12314356_878324338952999_8631798470377545884_o 12314485_878324575619642_3485530735941099172_o 12314529_878324185619681_2680166718234996394_o 12314530_878324315619668_3808814430192082736_o 12314669_878324715619628_5416164403534272652_o 12314675_878324635619636_1609898274193224844_o 12316268_878325562286210_8692387781325300550_n 12316323_878325912286175_7352821932185444554_n 12316626_878325208952912_8080137581435352038_n 12322966_878325725619527_1733105100707305570_o 12339166_878325418952891_1504009148700934489_o 12339316_878325245619575_6057993184463968167_o 12339340_878325985619501_8979260140711308938_o 12339589_878324828952950_4260459465812702905_o 12339652_878324145619685_5928827214267663699_o 12339652_878325918952841_3652134839703105817_o 12339670_878324332286333_3632556882227136850_o 12339670_878325115619588_2374171157614780911_o 12341043_878325892286177_7834830253093926792_n 12341342_878325392286227_3434348804906501713_n 12342612_878325605619539_3495922832189937342_n 12342806_878324178953015_4031139123186411826_n 12346389_878325545619545_699821746123331099_n 12356701_878324455619654_2195713878070632847_o 12356758_878324728952960_9036945331987403111_o 12356967_878324482286318_5649678757996334213_o 12357007_878324852286281_5111327258633657849_o 12357095_878324255619674_59253073083208168_o 12357194_878324775619622_6311240918113355741_o 12360140_878325432286223_3733951156345254803_n 12360312_878325282286238_2357223584070056955_n

 

„O wyższości rozsądku nad lenistwem”

Dnia 26 listopada 2015 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbył się finał „Olimpiady wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie” pt. „Lenistwo nad rozsądkiem, czy rozsądek nad lenistwem?!”. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym z województwa dolnośląskiego. Organizatorem finału oraz fundatorem nagród był Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu.
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej reprezentowali uczniowie klasy IV Technikum w zawodzie technik weterynarii oraz IV klasy Technikum w zawodzie technik leśnik. W wyniku rozgrywek II miejsce zajął Krzysztof Malik a III Jakub Połomski. Natalia Lipska i Martyna Wirzman otrzymały wyróżnienie. Uczniów do Olimpiady przygotowała mgr Jolanta Mozolewska-Zwatrzko.
Członkowie komisji konkursowej podkreślili bardzo wysoki poziom wiedzy jej uczestników. Konkurs miał na celu popularyzowanie znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.
Na zakończenie organizatorzy podziękowali nauczycielom za przygotowanie uczniów do olimpiady na tak wysokim poziomie, a uczniom za wzięcie w niej udziału. Organizatorom dziękujemy za cenne doświadczenie i mile spędzony czas!!!

Jolanta Mozolewska-Zwatrzko
Marzena Owsiana-Czepiel