comenius

projekt comenius Czytaj Dalej !

Plan Lekcji

plan lekcji ZSPU Czytaj Dalej !

podatku dla naszej Szkoły

podatku dla naszej Szkoły -ZSPU Czytaj Dalej !

Lip Dub

Idea filmu polega na tym, iż nie może być żadnych cięć filmu, za wyjątkiem intra i outra, a osoby występujące w produkcji udają, że śpiewają wybraną piosenkę. Czytaj Dalej !

Kierunki kształcenia ZSPU

Kierunki kształcenia ZSPU w Jeleniej Górze Czytaj Dalej !

 

Eliminacje do „Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego”

W dniu 18.03.2014 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje do „Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego”. 10 uczniów przystąpiło do testu, który wyłonił trzyosobową drużynę.

Dnia 22.03.2014 r. odbyły się eliminacje XL „Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego” w II Liceum Ogólnokształcącym w Cieplicach. Naszą szkołę reprezentowało 3 osoby:
- Mikołaj Sadowski – I LA
- Hubert Szajda – I TZ
- Kornel Kogut – I TZ
Uczestnicy mieli za zadanie w ciągu 60 minut odpowiedzieć na 60 pytań dotyczących atrakcji krajoznawczych i szeroko pojętej geografii rejonu Sudetów Zachodnich i województwa dolnośląskiego, historii PTTK oraz bezpieczeństwa podczas wycieczek turystycznych, topografii terenu oraz samarytanki (zasad udzielania pierwszej pomocy na szlaku turystycznym).
Drużyna z naszej szkoły zajęła IV miejsce.

Kazimierz Bielawski

Dni Otwarte Szkoły 2014

Poniżej film z Dni Otwartych Szkoły 2014 zrealizowany przez TV DAMI

statuty

Statut Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej

Statut Bursy Szkolnej w Zespole Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej

Program wychowawczy na rok szkolny 2014/215

Program profilaktyczny na rok szkolny 2014/2015

 

Ferie na sportowo!!!!

Ferie na sportowo!!!!

Zapraszamy do udziału w zajęciach sportowych organizowanych w naszej szkole w czasie ferii zimowych, zgodnie z harmonogramem.

   

 

 


Nazwa zadania

Opis działań

Liczba godzin

Liczba dni

Nauczyciel

realizujący

Karate

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate dla wszystkich zainteresowanych

2 godz.

 

10:00-12:00

5 dni

 

(17,19,21,25,27 lutego.2014r.)

Katarzyna

Starzyńska

 

 

Piłka siatkowa / siłownia

Zajęcia ogólnorozwojowe, doskonalące nabyte umiejętności

2 godz.

 

9:00-11:00

5 dni

 

(18,20,24,26,28 lutego 2014)

Norbert

Potkański           

 

 

 

 

Studniówka 2014

1% podatku dla Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej!

3d humanoid character with a exclamation mark

 

Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych

i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

1 % podatku dla naszej Szkoły

 

 

 

Szanowni Państwo

       Wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Szkoły. Możliwość pozyskania 1%, stała się faktem dzięki nawiązaniu współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole, KRS:0000103990 Organizacja ta zwraca 80% sumy przekazanych kwot, szkole wskazanej przez darczyńców w swoich deklaracjach PIT. Jednocześnie zapewniamy, że przekazane przez Państwa pieniądze zostaną wykorzystane w całości na wsparcie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej naszych uczniów.

 

W imieniu Szkoły – Helena Kasperczyk – dyrektor Szkoły

w imieniu Rady Rodziców – Piotr Leszek – przewodniczący Rady Rodziców

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podatnik decydujący się na przekazanie (za pośrednictwem urzędu skarbowego) 1% swojego należnego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego , wpisuje w odpowiedniej pozycji zeznania podatkowego (PIT-37, PIT-36, PIT-36L) numer Krajowego Rejestru Sądowego Organizacji Pożytku Publicznego, na rzecz której urząd przekazuje darowiznę :

PIT -36 częśc P. poz.310 do 314. PIT-28 część M. poz. 125 do 129

 

 

Wizyta w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Jeleniej Góry

5

W dniu 26.11.2013 r. dwudziestu czterech uczniów naszej szkoły (16 osób z klasy 1TW i 6 osób z klasy 1TŻ) odwiedziło z nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa i pedagogiem szkolnym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Jeleniej Góry. Uczniowie zostali zapoznani z procedurami zarządzania kryzysowego, kwestiami związanymi z alarmowaniem, informowaniem o zagrożeniach, obroną cywilną i wybranymi zagadnieniami obronności na terenie powiatu. Uczniowie odwiedzili również schron pod jednym z budynków na ul. 1 Maja, który pozostaje do dyspozycji prezydenta miasta w celu zarządzania służbami na podległym sobie terenie podczas sytuacji kryzysowych .

Kazimierz Bielawski

„Przez wspólne gotowanie lepsze poznanie” w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Jeleniej Górze

W dniach 6, 7 i 8-go listopada 2013 roku odbyły się w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Jeleniej Górze polsko czeskie warsztaty kulinarne w ramach projektu „Przez wspólne gotowanie lepsze poznanie”. Szkoła gościła uczniów z partnerskiego miasta Turnova.

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius

Projekt „Eat your prejudices”

 


 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.      Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze  w okresie od 01. 08. 2013 r. do 31. 07. 2015 r.

2.      Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przyznanych szkole w kwocie 20 000 euro.

3.      W ramach projektu przewiduje się dwie, 10 dniowe szkolne wymiany. W maju 2014 polska grupa wyjedzie do Liberca, a następnie w maju 2015 do Polski przyjedzie grupa czeska. Ze względu na zbliżone profile kształcenia obu szkół, projekt będzie nawiązywać do tematyki kulinarnej.

4.      Podczas wyjazdu uczniowie zakwaterowani będą w hostelu/ośrodku przystosowanym do goszczenia grup młodzieżowych

5.      Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują opiekunowie (wybrani przez dyrektora  ZSPiU nauczyciele i pedagodzy prowadzący zajęcia w szkole partnerskiej)

6.      Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, która może wziąć udział w wyjazdach, traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.

7.      Projekt przeznaczony jest dla  uczniów z  Zespołu Szkół Zawodowych i Przyrodniczych w Jeleniej Górze posiadających uregulowaną sytuację pod względem frekwencji oraz ocen z przedmiotów

8.      W wymianie międzyszkolnej nie mogą brać udziału uczniowie klas zdających maturę  roku szkolnym 2013/2014 – ze względu na obowiązki związane z przystąpieniem do egzaminu dojrzałości.

9.      Wyjazdy uczniów są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę (na koszty takich wyjazdów składa się: zakup biletów, koszty zakwaterowania w hostelu/ośrodku , koszty wyżywienia oraz innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przewidzianych zajęć i działań.

10.  Pozostałe wydatki uczniowie pokrywają we własnym zakresie w ramach własnego kieszonkowego.

11.  Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, opiekę nad młodzieżą sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele uczestniczący w realizacji projektu.

 

REGULAMIN WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

 

1.      Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. Wzór zgody zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce „Comenius”.

2.      Uczeń w terminie każdorazowo określonym przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów: zgody rodziców na wyjazd, zgody na udzielenie pomocy medycznej, karty informacyjnej, kartę EKUZ, ksero dowodów osobistych obojga rodziców/opiekunów prawnych, ksero paszportu oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany.

3.      Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani (muszą zaopatrzyć się w odpowiedni ubiór, obuwie, paszport, legitymację szkolną itp.)

4.      Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na wyznaczone miejsce zbiórki.

5.      Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczoną przez organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazdu oraz za punktualny odbiór uczestnika w dniu powrotu.

6.      Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad młodzieżą sprawują nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły uczestniczący w realizacji projektu.

7.      Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń.

8.      Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosować się do poleceń opiekunów, pilota, i kierowców.

9.      Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień i przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (min. Przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych , ciszy nocnej, BHP)

10.  Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju.

11.  Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.

12.  Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:

a.      Samodzielnego (bez wiedzy i zgody kierownika wymiany) oddalania się od grupy.

b.      Kąpieli i używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu.

c.       Spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci.

13.  Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.

14.  Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.

15.  Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów.

16.  Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

17.  Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

18.  Podczas zajęć przeprowadzanych w szkole partnerskiej uczniowie mogą zostawać pod opieką nauczycieli czeskich.

19.  Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/ opiekunowie prawni.

20.  Uczestnik naruszający regulamin wyjazdu może być z niego wydalony na koszt rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice zostaną obciążeni kosztami podróży dziecka i opiekuna, który będzie eskortował ucznia.

21.  Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. W przeciwnym razie kierownik wyjazdu odpowiedzialny jest za dawkowanie leków według zaleceń lekarza/rodziców/opiekunów prawnych.

22.  Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

23.  W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty wynikające z tej rezygnacji (odwołanie i zmiana rezerwacji) ponosi rodzić/opiekun prawny ucznia.

24.  Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

2.      W kwestiach spornych decyzję podejmuje komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora, co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

3.      Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na szkolnej stronie internetowej pod adresem