„Poznaj swoje prawa w pracy” we Wrocławiu

Co to jest czas pracy, w jakim wymiarze udzielany jest urlop ojcowski, czy też kto ponosi koszty badań profilaktycznych? To zaledwie trzy spośród 35 pytań, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy finału regionalnego Olimpiady „Poznaj swoje prawa w pracy” który odbył się 9 marca we Wrocławiu

. Na rozwiązanie testu pytań dotyczących prawa pracy oraz zagadnień BHP uczniowie mieli dokładnie 40 minut, choć trzeba przyznać że w tym roku wszyscy oddali karty odpowiedzi przed czasem.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2TL: Alina Kyrychenko i Adrian Koza pod kierunkiem pani Jolanty Mozolewskiej-Zwatrzko.

Do etapu ogólnopolskiego mogło zakwalifikować się tylko trzy osoby. Niestety tym razem naszym uczniom zabrakło szczęścia – uplasowali się w połowie stawki, co należy uznać za ich osobisty sukces. Za osiągnięte wyniki i wkład pracy otrzymali nagrody i dyplomy oraz niespodziankę na przedmiocie podstawy przedsiębiorczości.

Jolanta Mozolewska-Zwatrzko

 

Upadek to nie przypadek

Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem dzisiaj (1.03.2018) w naszej szkole odbyło się szkolenie BHP dla klas pierwszych technikum weterynaryjnego i leśnego przeprowadzone przez samodzielnego inspektora Pawła Szuberskiego z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zwrócona została uwaga na bezpieczeństwo pracy, które nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie.

Na zakończenie zajęć został przeprowadzony test wiedzy i BHP. Najlepsi otrzymają nagrody fundowane przez KRUS w Jeleniej Górze.

A oto wyniki konkursu:

 1. miejsce Karolina Mokanek 1TW
 2. miejsce Antoni Krakowiak 1TW
 3. miejsce Martyna Czekajło 1TW.

Gratulacje!

Jolanta Mozolewska-Zwatrzko

Bezpłatne Korepetycje Matematyczne dla Maturzystów MKM 2018

Szanowni Państwo,

Pierwsze zajęcia Bezpłatnych Korepetycji Matematycznych dla Maturzystów przez Internet są już za nami. Mamy nadzieję, że temat „Liczby rzeczywiste” nie przysporzy już trudności na tegorocznej maturze.

Zapraszamy na drugie zajęcia już w piątek 09.03 w godzinach 16:30-18:00. Temat „Wyrażenia algebraiczne”.
Przypominamy, że w każdej chwili można bezpłatnie dołączyć do MKM – logowanie pod linkiem:

https://wwszip.pl/mkm/public/rejestracja

Bardzo dziękujemy wszystkim Szkołom za dotychczasową pomoc dot. informowania Maturzystów o MKM 2018, za spotkania naszych przedstawicieli z Państwa Maturzystami, za umieszczenie plakatów w siedzibie Szkół, na stronie www oraz facebooku.

W razie pytań proszę o kontakt.

Łącząc wyrazy szacunku

 

mgr inż. Katarzyna Iweta Spychała

Straszy specjalista ds marketingu

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

z siedzibą w Wałbrzychu

 1. Wrocławska 10, 58-309 Wałbrzych

tel. 74 84 77 000

mkm@wwszip.pl

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2018/2019

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2018/2019

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
58-560 Jelenia Góra, ulica Leśna 5

§ 1
Informacje o rekrutacji można uzyskać:

1. na stronie rekrutacji dolnoslaskie.edu.com.pl,
2. w gimnazjach u wychowawców klas i pedagogów,
3. w szkole I wyboru,
4. na stronach www szkół ponadgimnazjalnych.

§ 2
Podstawa prawna

Art.154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59 z późn.zm.) i art.20wa ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. Poz. 1943) w związku z art. 149 ust.5, art. 155 ust.5 i art.165 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. Poz.60) oraz par. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia , dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586)

Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy-Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

§ 3
Nabór

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Mieście Jelenia Góra odbywa się w informatycznym systemie wspomagającym system rekrutacji poprzez stronę www.dolnoslaskie.edu.com.pl

§ 4
Prowadzimy nabór na następujące kierunki kształcenia:

4 letnie technika na podbudowie gimnazjum:
Technikum weterynaryjne
Technikum żywienia i usług gastronomicznych
Technikum leśne
Technikum architektury krajobrazu

§ 5
Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2018/2019.
Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum odbywa się na podstawie przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego oraz ocen z zajęć edukacyjnych z punktu 2. i dodatkowych kryteriów wynikających z punktów 3 – 5.

W roku szkolnym 2018/2019 nie obowiązują progi punktacyjne.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
wynik przedstawiony w procentach z:
języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki,
przedmiotów przyrodniczych
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2;

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych z: języka polskiego, biologii, informatyki i zajęć technicznych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
celującym – przyznaje się po 20 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;
dobrym – przyznaje się po 12 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 4., wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc brane będą pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, biologii i informatyki.

§ 6
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy — Prawo oświatowe, dla absolwentów gimnazjum.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 czerwca
do 20 czerwca 2018 r

do 31 lipca 2018 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 do 26 czerwca
2018 r.

……………..

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

do 28 czerwca

2018 r

do 7 sierpnia 2018

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

13 lipca 2018 r.

22 sierpnia 2018 r.

(uchowaniem art. 20zc ust. 6, 7, 8, 9 ustawy o systemie oświaty i art. 158 ust. 6,7,8, 9

ustawy Prawo oświatowe.)

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły

do 17 lipca 2018 r.

22 sierpnia 2018

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 25 lipca 2018 r

do 28 sierpnia
2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

27 lipca 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.

Technik architektury krajobrazu 314202

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:

 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Kwalifikacja RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 • Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu.
 • Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

Kwalifikacja RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 • Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu.
 • Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

 

Dodatkowe informacje na temat technika architektury krajobrazu

Środowisko pracy

Praca technika architektury krajobrazu odbywa się najczęściej na wolnym powietrzu, w różnych i zmiennych warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku. Ponadto może pracować w szklarniach lub tunelach foliowych z dużą wilgotnością powietrza i wysoka temperaturą, w których produkowane są rośliny ozdobne.

Technik architektury krajobrazu może również wykonywać niektóre czynności w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych o normalnych warunkach. Dodatkowo niejednokrotnie pracuje na stanowisku komputerowym, projektując ogrody, skwery, parki.

Wymagania psychofizyczne

Technik architektury krajobrazu powinien mieć dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, wyobraźnię i widzenie przestrzenne, percepcje kształtu, wrażliwość estetyczną, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, spostrzegawczość, systematyczność, odpowiedzialność za bezpieczeństwo podwładnych pracowników.

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:

umiejętność współpracy z innymi,

gotowość do pracy w trudnych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych,

podzielność i koncentracja uwagi,

ostrożność, dokładność, wyobraźnia przestrzenna,

zdolność przewidywania konsekwencji swoich działań,

zainteresowania techniczne, przyrodnicze, ogrodniczei ekonomiczne,

zdolności plastyczne,

uzdolnienia planimetryczne,

uzdolnienia organizacyjne.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu technika architektury krajobrazu jest słaba budowa ciała i niska wydolność organizmu.

Dodatkowym utrudnieniem są

nieskorygowane wady wzroku, brak widzenia barw, a także choroby uszu – znaczny niedosłuch, zaburzenia równowagi. Przeciwwskazaniem są choroby skóry, reumatyzm, zaburzenia zmysłu dotyku, różnego rodzaju alergie, jak również znaczne zaburzenia układu krążenia, oddechowego, aparatu ruchu (np. brak kończyn, znaczne skrzywienia kręgosłupa).

Kształcenie w zawodzie

Kształcenie w zawodzie odbywa się w czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum lub na kursach kwalifikacyjnych. Po zdobyciu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu można podwyższyć kwalifikacje na studiach w

szkołach wyższych na kierunku architektura krajobrazu, urbanistyka, leśnictwo oraz ogrodniczych z zakresu produkcji roślinnej. Dodatkowo może ukończyć kurs kwalifikacyjny w zakresie zawodów pokrewnych, np. technik agrobiznesu, technik ogrodnik, technik ochrony środowiska, florysta.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Nowoczesne programy komputerowe projektowania architektury krajobrazu, wzrastające zainteresowanie społeczeństwa i samorządów terytorialnych rewitalizacja terenów zieleni i upiększania otoczenia, a także umiejętność obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz stosowanie środków ochrony roślin wymaga od technika architektury krajobrazu systematycznego doskonalenia zawodowego. Ponadto znajomość środowiska odpowiedniego dla określonych gatunków roślin sprawia, że zawód ten mogą wykonywać tylko osoby przygotowane w tym zakresie. Większość ofert pracy wymaga od kandydatów posiadania dodatkowych uprawnień –np. prawo jazdy kategorii B i T, świadectwo potwierdzające umiejętność obsługi specjalistycznego sprzętu, świadectwo potwierdzające kwalifikacje do stosowania środków ochrony roślin, które można uzyskać w trakcie nauki w

tym zawodzie.

Możliwości zatrudnienia

Technik architektury krajobrazu może być zatrudniony w:

przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery),

w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni,

gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni,

w instytucjach z rozległymi terenami zieleni (np. sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, osiedla mieszkaniowe),

w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni,

biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni,

w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. pilarek spalinowych, wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach,

jako pracownik prywatny przedsiębiorca (właściciel),

w wydziałach architektury samorządów terytorialnych jako asystent projektanta,

w pracowniach architektury i urbanistycznych.

Technik architektury krajobrazu ma możliwość podjąć pracę w firmach zajmujących się aranżacją terenów zieleni, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Kwalifikacja TG.07. Sporządzanie potraw i napojów:

 • Przechowywanie żywności.
 • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.

Kwalifikacja TG.19. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • Planowanie i ocena żywienia.
 • Organizowanie produkcji gastronomicznej.
 • Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych.

 

 

Technik leśnik 314301

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany  do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu;
 • organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych;
 • prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;
 • prowadzenia prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych;
 • organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika z przyczepą (przyczepami).

Kwalifikacja RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

 • Prowadzenie prac związanych z ochroną lasu.
 • Prowadzenie prac związanych z hodowlą lasu.
 • Prowadzenie gospodarki łowieckiej.
 • Prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, turystyką i edukacją.

Kwalifikacja RL.14. Użytkowanie zasobów leśnych

 • Wykonywanie prac pomiarowych i szacunkowych w drzewostanach.
 • Organizowanie prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych.

 

Dodatkowe informacje na temat technik leśnik

Jak zostać leśnikiem?

Obecnie bardzo trudno jest zostać leśnikiem, ale nie jest to niemożliwe.

Aby zostać leśniczym najlepiej jest ukończyć technikum lub studia wyższe – kształcąc się w zawodzie leśnika mamy do wyboru 4 szkoły wyższe i kilkanaście szkół średnich.

 

Gdzie można pracować leśnik?

Miejscem zatrudnienia leśnika są Lasy Państwowe, które stanowią prawdziwą armię ponad 28 tysięcy ludzi.

 

Jak wygląda codzienna praca leśnika?

Leśnicy dzień zaczynają w leśniczówce. Tam pobierają wytyczne od przełożonego i w zależności od funkcji jadą mierzyć drzewa, wyznaczać trzebież, czy sprawdzać drzewostan.

Leśnicy najczęściej jeżdżą swoimi samochodami, ale dostają tak zwaną „paliwówkę” – rozliczenie przejechanych kilometrów.

Na powyższych szczeblach leśnikom przysługuje samochód służbowy.

W tym zawodzie pracuje się najczęściej 8 godzin, ale gdy zdarza się wywóz drzewa to leśnicy pracują do ostatniego kubika.

Ciekawostką jest fakt, że praktycznie wszystkie prace fizyczne są zlecane na zewnątrz: wyrąb drzewa, zrywkę, czyli wyciągnięcie ściętych drzew do miejsca, skąd zostaną wywiezione, pielęgnację, przygotowanie gleby, nasadzenia, prace związane z ochroną lasu przed szkodnikami i przed pożarem – wykonują pracownicy prywatnych firm, wywodzących się przeważnie z Zakładów Usług Leśnych, które były kiedyś integralną częścią Lasów Państwowych.

 

Plusy zawodu leśnika:

 • Zawód dla prawdziwych pasjonatów
 • Program premii i 13. Pensja
 • Służbowe ubranie
 • Możliwość wykupu służbowego mieszkania za 5% wartości
 • Leśnicy i nadleśniczy na czas pracy dostają mieszkania służbowe
 • Możliwość zakupu ziemi

 

Minusy zawodu leśnika:

 • Borelioza – jest to choroba zawodowa leśników
 • Ta praca nie jest dla każdego – wielu może przeszkadzać samotność

Ciekawostki zawodu leśnika.

 • Leśnicy korzystają z informatycznego systemu SILP. Zawarte są w nim dane z rejestratora leśniczego.
 • Oprogramowanie to pozwala m.in. na odbiór i sprzedaż drewna.
 • Leśnicy bardzo często przy wjazdach do lasów zakładają szlabany, aby uniemożliwić wjazd ludziom, którzy wyrzucają śmieci.
 • W Polsce istnieje obecnie 431 nadleśnictw.
 • Z racji pracy na powietrzu leśnicy dostają posiłki regeneracyjne.
 • Leśnicy przerywają pracę przy minus 18 stopniach Celsjusza.

 

Technik weterynarii 324002

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
 • wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących -diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Kwalifikacja RL.10.

 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich oraz Towarzyszących.
 • Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszącyc
 • Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

Kwalifikacja RL.11.

 • Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt.
 • Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką o leczeniem chorób zwierząt.
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego

 

Informacje dodatkowe w zawodzie technik weterynarii

Środowisko pracy

Praca technika weterynarii odbywa się w różnych warunkach środowiska naturalnego(łąki, pastwiska, pola, lasy) i środowiska zamkniętego(gabinety weterynaryjne, obory, chlewnie, stadniny koni, magazyny, przechowalnie). W miejscu pracy niejednokrotnie występuje podwyższona temperatura i zmienna wilgotność powietrza. Technik weterynarii może również wykonywać niektóre czynności w pomieszczeniach biurowych o normalnych warunkach. Pracuje również w małych gospodarstwach rolnych, w których pomieszczenia są często małe, ciemne, a dojście do zwierząt utrudnione, panuje zapach zwierząt; w kurnikach i na fermach drobiu panuje wysoka temperatura i duże zapylenie powietrza. Jest narażony na wypadki spowodowane przez zwierzęta, np. pogryzienia, kopnięcia.

Technik weterynarii powinien mieć łatwość kontaktowania się z innymi, ponieważ ma ciągły kontakt z ludźmi (właścicielami zwierząt).

Pracuje w różnych godzinach, w zależności od aktualnych potrzeb (w

dzień, w nocy, również w dni wolne i świąteczne).

Wymagania psychofizyczne

Technik weterynarii powinien lubić zwierzęta, być spostrzegawczy, cierpliwy, szybki w podejmowaniu decyzji, opanowanie, wyobraźnię i

odpowiedzialność, przewidywanie skutków własnych działań, a także

zdolność koncentracji, systematyczność.

Technik weterynarii powinien posiadać zamiłowanie do pracy ze zwierzętami, zainteresowania przyrodnicze, właściwy stosunek do zwierząt, sumienność, systematyczność i wytrwałość.

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:

umiejętność współpracy z innymi,

gotowość do pracy w trudnych lub niesprzyjających warunkach atmosferycznych,

odporność emocjonalna, odpowiedzialność, sprawność fizyczna,

podzielność i koncentracja uwagi,

ostrożność, dokładność, wyobraźnia przestrzenna,

zdolność przewidywania konsekwencji swoich działań,

zainteresowania techniczne, przyrodnicze, chemiczne i ekonomiczne,

uzdolnienia organizacyjne.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu technika weterynarii jest

niski poziom sprawności fizycznej, słaba budowa fizyczna, zaburzenia równowagi, schorzenia na tle alergicznym, w szczególności alergia na sierść zwierząt, wady wzroku, w tym daltonizm i rozróżnianie kształtów, niski poziom sprawności fizycznej, w szczególności -kończyn górnych i palców, a także zaburzenia psychiczne.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Ciągły rozwój weterynarii i rolnictwa, wprowadzanie nowych metod, technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Technik weterynarii może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt i organach inspekcji weterynaryjnej. W ostatnich latach pojawiają się nowe miejsca pracy dla technika weterynarii w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji.

Należy posiadać wykształcenie średnie technika weterynarii lub pomaturalne z zakresu profilaktyki i lecznictwa zwierząt, aby podjąć pracę asystenta weterynaryjnego. Większą szansę na otrzymanie pracy mają mężczyźni niż kobiety. Preferowane są osoby już z pewnym doświadczeniem zawodowym.

Możliwości zatrudnienia

Technik weterynarii może pracować w:

lecznicach,

przychodniach dla zwierząt,

w punktach weterynaryjnych,

zakładach higieny weterynaryjnej,

laboratoriach weterynaryjnych,

rzeźniach,

stadninach koni i zakładach hodowli oraz unasienniania zwierząt,

inspektoratach weterynaryjnych,

zakładach inspekcji weterynaryjnej,

przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi,

ośrodkach gminnej służby rolnej,

zakładach przetwórstwa mięsnego,

ogrodach zoologicznych,

schroniskach dla zwierząt,

fermach,

gospodarstwach Agencji Rynku Rolnego,

Powiatowych Inspektoratach Weterynaryjnych.

Technik weterynarii może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych. Może prowadzić samodzielne gospodarstwo rolnicze lub zatrudnić się w firmach związanych z agrobiznesem. Może również pracować jako trener, specjalista w zakresie opieki i zabiegów kosmetycznych u małych zwierząt, pracownik sklepu z artykułami dla zwierząt.

 

 

Upadek to nie przypadek

„Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem dzisiaj (1.03.2018) w naszej szkole odbyło się szkolenie BHP dla klas pierwszych technikum weterynaryjnego i leśnego przeprowadzone przez samodzielnego inspektora Pawła Szuberskiego z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Zwrócona została uwaga na bezpieczeństwo pracy, które nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie.
Na zakończenie zajęć został przeprowadzony test wiedzy i BHP. Najlepsi otrzymają nagrody fundowane przez KRUS w Jeleniej Górze.
O tym kto wygrał w następnym info.
Jolanta Mozolewska-Zwatrzko