Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym)

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym)

1. Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) jest przeprowadzany

w sierpniu 2013 r., w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

2. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

·         przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu

w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony

·         nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej

·         w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 5 lipca) złożył

do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego

przedmiotu (załącznik 18), zgodnie z deklaracją ostateczną.

3. Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może wraz

z oświadczeniem złożyć poprawioną bibliografię do tematu zadeklarowanego w deklaracji

ostatecznej.

4. Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 9 lipca)

przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej określonej przez OKE informacje o osobach,

które złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

5. Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) w części ustnej jest przeprowadzany

w macierzystej szkole zdającego (między 26 a 30 sierpnia), a w części pisemnej (27 sierpnia)

– w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia

egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie

do 10 sierpnia 2013 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje

w szkole, w której przystąpił do egzaminu.

 

Załącznik 18 procedur http://www.oke.wroc.pl/images/library/File/pdfy/Proc213mat/zal18.pdf

 

 

 

DUŻY SUKCES NASZYCH PIŁKARZY NOŻNYCH !!!

Szkolna reprezentacja piłki nożnej chłopców wywalczyła w bieżącym roku szkolnym 2012/2013 trzecie miejsce

w Jeleniej Górze !!!

Na początku pokonaliśmy „Handlówkę”

w karnych 4:3 (mecz 0:0)

W półfinale przegraliśmy z „Elektronikiem” 0:3

W meczu o 3 miejsce pokonaliśmy „Żeroma” 1:0

 

Skład: Frydlewicz 2UB, Lasota 4UA, Richter 3UA, Książek 3UA, Okrześ 2UB, Świercz 1TL, Połomski 1TL, Kędzierski 1TL, Gąsiorowski4UA, Janowicz 2TL, Pawlikowski 2UC, Gargas 1TL, Kandyba 3UC, Markowski 1UE

opiekun: T.Szramik

 

 

 

Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej 2012/13

24 kwietnia odbyły sie Mistrzostwa ZSP-U w piłce nożnej.

Udział wzięło 7 klas (2UB, 2TL, 3WZ, 1TL, 3TL, 3UA, 4UA)

Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce:   1TL 

2 miejsce:   3UA

3 miejsce:   3TL

4 miejsce:   4UA

5 miejsce:   2UB

6 miejsce:   3TL

7 miejsce:   3WZ

 

Królem strzelców został Sebastian Kędzierski z klasy 1TL (zdobywca 13 bramek)

Turniej piłki siatkowej dla gimnazjów

SPRAWOZDANIE z X Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt

i Chłopców Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZSP-U w Jeleniej Górze.

 

Dnia 20 grudnia 2012 roku w hali sportowej ZSP-U w Jeleniej Górze odbyła się dziesiąta edycja Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZSP-U w Jeleniej Górze.

 

Celem turnieju była popularyzacja oraz doskonalenie umiejętności gry w piłkę siatkową

w środowisku szkół gimnazjalnych w Jeleniej Górze i okolicach.

 

W turnieju uczestniczyły 4 zespoły gimnazjalne (Gimnazjum z Sosnówki, Gimnazjum nr 5 JG, Gimnazjum z ZSRzArt. JG oraz Gimnazjum z Marciszowa).

 

Drużyny grały systemem „każdy z każdym”. Gra toczyła się dwa sety. Wygrana 2pkt, remis 1pkt.

Zwycięzcą turnieju okazało się Gimnazjum z Marciszowa, które tym samym obroniło trofeum z zeszłego roku.

 

Spotkania zakończyły się następującymi wynikami:

 

Gimnazjum Marciszów – Gimnazjum ZSRzArt                         1:1

Gimnazjum nr 5 – Gimnazjum Sosnówka                                0:2

Gimnazjum nr 5  – Gimnazjum ZSRzArt.                                   1:1

Gimnazjum Marciszów – Gimnazjum Sosnówka                    2:0

Gimnazjum nr 5 – Gimnazjum Marciszów                                 0:2

Gimnazjum Sosnówka – Gimnazjum ZSRzArt.                        0:2

 

 

Ostateczna klasyfikacja turnieju:

 

  1. Gimnazjum Marciszów            5 pkt.  
  2. Gimnazjum ZSRzArt    JG        4 pkt.  
  3. Gimnazjum Sosnówka            2 pkt.  
  4. Gimnazjum nr 5 JG                   1 pkt.

 

 

Zwycięska drużyna otrzymała firmową piłkę siatkową oraz Puchar Dyrektora ZSP-U

w Jeleniej Górze. Wszystkie gimnazja otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Nagrody indywidualne:

Karolina Kosiorowska – Gimnazjum Marciszów

Krystian Białas – Gimnazjum ZSRzArt JG

Dawid Wiącek – Gimnazjum Sosnówka

 

Organizatorzy dziękują wszystkim gimnazjom za udział w turnieju i zapraszają za rok na kolejną, już XI edycję!!!

 

Organizator: Tomasz Szramik – nauczyciel wf w ZSP-U

NASI NAUCZYCIELE NA DRUGIM MIEJSCU

Hala sportowa MOS–u była 23 listopada miejscem zmagań zawodników walczących w turnieju siatkówki rozgrywanym w ramach MOS Ligi Pracowników Oświaty. Wystartowało sześć drużyn reprezentowanych przez nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych. Organizatorem rozgrywek był Dział Organizacji Imprez Sportowych Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Udział wzięły następujące placówki: GIM 1, ZSRZA, MOS Jelenia Góra , GZS Janowice Wielkie, ZSP-U, ZSLiZ nr 2. Mecze rozgrywane były w dwóch grupach, do dwóch wygranych setów -set do 21 punktów, trzeci set do – 15 punktów

 

Grupa A
ZSRZArt – ZSP-U (0:2)
ZSRZArt – ZSLiZ NR 2 (2:0)
ZSP-U – ZSLiZ NR 2 (2:0)

Grupa B
GZS Janowice Wielkie – MOS (2:0)
GZS Janowice Wielkie – GIM 1 (2:1)
MOS – GIM 1 (0:2)

Półfinały
ZSP-U – GIM 1 2:0
GZS Janowice Wielkie – ZSRzArt 1:2

Mecz o miejsce III-IV
GIM 1 – GZS Janowice Wlk 0:2

Finał
ZSP-U – ZSRZArt. 1:2

Klasyfikacja końcowa

1. Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych
2. Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych

(Tkacz, Szramik, Szewczyk, Izdebski, Basara, Potkański, Babul, Dernoga)
3. GZS Janowice Wielkie
4. Gimnazjum nr 1
5-6. Międzyszkolny Ośrodek Sportu
—– ZSLiZ 2

Informacja o egzaminie

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe zwanym egzaminem zawodowym:

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
    – etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
    – etapu praktycznego.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z etapu pisemnego:
    – z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
    – z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
2) z etapu praktycznego – co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.
Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.
Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.
Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Etap pisemny egzaminu zawodowego

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:
   – w części pierwszej – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,
   – w części drugiej – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Egzamin trwa120 min. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut (TW, TAK, TL, TO) i nie dłużej niż 240 minut.(TŻ). Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

 

 

 

Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych:

Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym, które w zależności od zawodu, którego dotyczy obejmuje:
1. opracowanie projektu realizacji określonych prac,
                albo
2. opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,  zwanych „pracą egzaminacyjną”.

 

terminy egzaminu

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

 

17.06.2013r. (poniedziałek) godz. 12.00 część pisemna (testy) – wszystkie zawody

18.06.2013 r. (wtorek) godz. 9.00- część praktyczna dla zawodów:

Technik ogrodnik

Technik leśnik

Technik architektury krajobrazu

Technik weterynarii

19.06.2013r. (środa) godz. 9.00- część praktyczna dla zawodu:

Technik żywienia i gospodarstwa domowego.

 

prosimy zgłosić się do szkoły na ok.45-50 min. przed czasem

 

————————————————————————————————————————————–

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w

etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2013 r.

Nr zawodu

Nazwa zawodu

przybory

321[07]

Technik architektury krajobrazu

kalkulator, ołówk, linijka, ekierka, gumka, temperówka, kredki ołówkowe

 

322[14]

Technik weterynarii

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

 

321[02]

Technik leśnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

321[03]

Technik ogrodnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

 

321[10]

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka