Wszystkie wpisy, których autorem jest andbia

Projekt Comenius

Projekt  „Eat your prejudices” – Projekt partnerski w ramach programu ComeniusCharakterystyka projektu

Nasza szkoła, razem z czeską szkołą z Liberca – Střední škola gastronomie a služeb  bierze udział w projekcie partnerskim Comeniusa. Jego celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy uczniami i nauczycielami z  obu szkół, wspólna organizacja zaplanowanych działań lokalnych oraz uczestnictwo w wymianie międzyszkolnej.

Czas trwania projektu:

wrzesień 2013 – sierpień 2015

Streszczenie projektu

Projekt ma celu wspierać i promować polsko-czeską współpracę, zwłaszcza między uczestniczącymi w nim szkołami. W czasie trwania projektu, jego uczestnicy będą brać udział w zaplanowanych wcześniej akcjach oraz podejmować działania mające na celu promocję regionu a także zacieśnienie współpracy na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym.  Głównymi punktami projektu są dwie, 10 dniowe szkolne wymiany. W maju 2014 polska grupa będzie miała okazję wyjechać do Liberca, a następnie w maju 2015 będziemy w Polsce gościć grupę czeską. Ze względu na zbliżone profile kształcenia obu szkół, projekt będzie w luźny sposób nawiązywać do tematyki kulinarnej. W  Projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas I, II i III  o dowolnym profilu.

Udział uczniów w projekcie finansowany jest ze środków programu „Comenius” . W związku z tym uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Więcej szczegółów dotyczących projektu i wyjazdów znajduje się w regulaminie projektu dostępnym na stronie naszej szkoły w zakładce „Comenius”.

Założenia projektu

Poprzez udział w projekcie  uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość

·         Poznać czeską kulturę

·         Nauczyć się podstaw języka czeskiego (w projekcie przewidziane jest przygotowanie językowe)

·         Nauczyć się nowych przydatnych i ciekawych rzeczy o możliwościach współpracy w regionie

·         Poznać możliwości jakie daje uczestnictwo w  projektach unijnych

·         Wspólnie zorganizować happeningi oraz konkursy, w Libercu i Jeleniej Górze

·         Interesująco spędzić czas i nawiązać nowe znajomości

 
 Harmonogram projektu

Poza dwiema wymianami międzyszkolnymi  (maj 2014 i maj 2015) w ramach naszego projektu przewidziane są dodatkowe wydarzenia: konkursy, warsztaty, zawody…
W grudniu 2013 roku w obu szkołach odbędą się konkursy fotograficzne , których tematem będzie „Świąteczne gotowanie”.  W konkursach przewidziane są nagrody. Następnie od początku 2014 roku rozpoczną się zajęcia w ramach przygotowania językowego dla uczniów i uczennic reprezentujących szkołę podczas wymiany w Libercu. Harmonogram będzie na bieżąco wzbogacany o nowe pozycje zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych. Wszystkie aktualności dostępne będą na stronie internetowej projektu, bądź u koordynatora projektu pod adresem e-mail:  damdru@gmail.com.
               

 

Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego

 

 

 

Organizatorzy konkursu: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w ramach projektu Comenius „Eat your prejudices”    

 Cele konkursu:

·        popularyzacja polskich i czeskich tradycji świątecznych

·        promocja wiedzy o  projekcie  „Eat your prejudices” realizowanego w ramach programu Comenius

Forma konkursu:

·        Konkurs fotograficzny

Zasady konkursu:

·        Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczych i Usługowych w Jeleniej Górze

·        Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych zdjęć przedstawiających tradycyjne dania świąteczne

·        W konkursie można brać udział indywidualnie lub grupowo

·        Sfotografowane dania powinny być przygotowane przez autora/autorów zdjęcia (warunek konieczny!) a przepis na danie dołączony do fotografii

·        Podpisane zdjęcia konkursowe wraz z przepisem  należy przesyłać na adres mailowy: gastro.jelenia@gmail.com

·        Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę autora/autorów zdjęcia na  użycie nadesłanej fotografii w dalszych etapach projektu „Eat Your Prejudices”

·        W konkursie zostaną wyłonione 2 zwycięskie prace :

o   1 w wyniku głosowania na profilu FB „Eat your prejudices” (odnośnik do grupy na facebook’u zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły – http://www.zspu.jgora.pl w zakładce Comenius

o   1 w wyniku oceny nadesłanych prac przez szkolnego koordynatora projektu Comenius.

·         Analogiczny konkurs zostanie przeprowadzony w szkole partnerskiej projektu Comenius – Střední škola gastronomie a služeb z Liberca (Rep. Czeska)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

·        Termin nadsyłania prac upływa 24.12.2013 o północy

·        Termin głosowania na zdjęcie na profilu FB rozpocznie się 28.12.2013 i zakończy 10.01.2014

·        Rozstrzygnięcie konkursu oraz przyznanie nagród nastąpi 20.01.2014

Przewidziane nagrody:

·        Nagrodami w konkursie są dwa doładowania telefonu w wysokości 100 złotych każde

·        W przypadku wybrania pracy grupowej/prac grupowych nagroda będzie dzielona proporcjonalnie wśród członków grupy

·         Osoby zaangażowane w konkursie  otrzymają dodatkowe punkty w trakcie naboru na uczestników wymiany międzyszkolnej w ramach projektu „Eat your prejudices”

 

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym)

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym)

1. Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) jest przeprowadzany

w sierpniu 2013 r., w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

2. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

·         przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu

w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony

·         nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej

·         w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 5 lipca) złożył

do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego

przedmiotu (załącznik 18), zgodnie z deklaracją ostateczną.

3. Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może wraz

z oświadczeniem złożyć poprawioną bibliografię do tematu zadeklarowanego w deklaracji

ostatecznej.

4. Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 9 lipca)

przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej określonej przez OKE informacje o osobach,

które złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

5. Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) w części ustnej jest przeprowadzany

w macierzystej szkole zdającego (między 26 a 30 sierpnia), a w części pisemnej (27 sierpnia)

– w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia

egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie

do 10 sierpnia 2013 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje

w szkole, w której przystąpił do egzaminu.

 

Załącznik 18 procedur http://www.oke.wroc.pl/images/library/File/pdfy/Proc213mat/zal18.pdf

 

 

 

Informacja o egzaminie

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe zwanym egzaminem zawodowym:

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
    – etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
    – etapu praktycznego.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z etapu pisemnego:
    – z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
    – z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
2) z etapu praktycznego – co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.
Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.
Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.
Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Etap pisemny egzaminu zawodowego

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:
   – w części pierwszej – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,
   – w części drugiej – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Egzamin trwa120 min. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut (TW, TAK, TL, TO) i nie dłużej niż 240 minut.(TŻ). Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

 

 

 

Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych:

Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym, które w zależności od zawodu, którego dotyczy obejmuje:
1. opracowanie projektu realizacji określonych prac,
                albo
2. opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,  zwanych „pracą egzaminacyjną”.

 

terminy egzaminu

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

 

17.06.2013r. (poniedziałek) godz. 12.00 część pisemna (testy) – wszystkie zawody

18.06.2013 r. (wtorek) godz. 9.00- część praktyczna dla zawodów:

Technik ogrodnik

Technik leśnik

Technik architektury krajobrazu

Technik weterynarii

19.06.2013r. (środa) godz. 9.00- część praktyczna dla zawodu:

Technik żywienia i gospodarstwa domowego.

 

prosimy zgłosić się do szkoły na ok.45-50 min. przed czasem

 

————————————————————————————————————————————–

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w

etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2013 r.

Nr zawodu

Nazwa zawodu

przybory

321[07]

Technik architektury krajobrazu

kalkulator, ołówk, linijka, ekierka, gumka, temperówka, kredki ołówkowe

 

322[14]

Technik weterynarii

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

 

321[02]

Technik leśnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

321[03]

Technik ogrodnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

 

321[10]

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka