Uwaga bursowicze i kandydaci do bursy szkolnej!

INFORMACJA W SPRAWIE WOLNYCH MIEJSC W BURSIE SZKOLNEJ W ZSPUiBS W Jeleniej Górze na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna w Jeleniej Górze, informuje, że:

1. w wyniku rekwalifikacji decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 13 maja 2022 roku, zakwalifikowano do zamieszkania w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w roku szkolnym 2022/2023

74 wychowanków.

2. po przeprowadzonym w dn. 13 maja b.r. przez Radę Pedagogiczną postępowaniu rekwalifikacyjnym dysponuje 31 wolnymi miejscami w Bursie Szkolnej w następującej liczbie:
– 7 wolnych miejsc dla chłopców
– 24 wolnych miejsc dla dziewcząt

Składanie podań o przyjęcie do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2022/2023 trwa od 16 maja do 20 czerwca 2022 roku.

Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania oraz Regulamin Naboru do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS dostępne są na stronie internetowej https://www.zspu.jgora.pl/bursa-dokumenty/

Podania można składać osobiście, listownie lub skanem, przesłanym na pocztę email:bursa@zspu.jgora.pl (decyduje data wpływu do bursy).

Do podania należy załączyć dokumenty opisujące sytuację kandydata, potwierdzającą

spełnianie wymogów zawartych w kryteriach naboru lub dokumentujące inne przesłanki,

które Komisja Rekrutacyjna powinna lub może wziąć pod uwagę.

Do dnia 28 czerwca 2022 r. Komisja Rekrutacyjna na stronie internetowej www.zspu.jgora.pl. poda listy osób, zakwalifikowanych do zamieszkania w roku szkolnym 2022/2023 w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w wyniku rekrutacji i rekwalifikacji.

Osoby zakwalifikowane do zamieszkania w Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca przez uiszczenie na konto Bursy Szkolnej 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588 do dnia 10.07.2022r. opłaty 150 zł na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. Brak wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z przyznanego miejsca. W przypadku rezygnacji z miejsca w bursie kwota nie jest zwracana.

Do dnia 21 lipca 2022 r. Komisja Rekrutacyjna na stronie internetowej www.zspu.jgora.pl. poda wynik przeprowadzonej Rekrutacji oraz imienne listy osób przyjętych i nieprzyjętych, a także informację o ewentualnej liczbie wolnych miejsc do postępowania uzupełniającego.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Bursy na rok szkolny 2022/2023 w postępowaniu podstawowym oraz w postępowaniu uzupełniającym nastąpi najpóźniej do dnia 31.08.2022r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamieszkania w Bursie Szkolnej i rekrutacji można uzyskać u wychowawców bursy pod nr tel. bursy 75 75 474 34 lub od poniedziałku do piątku w sekretariacie ZSPUiBS w godz. 7.00-15.00 pod nr tel. 75 75 474 22.

Regulamin naboru do bursy można znaleźć tutaj.

Natomiast podanie o przyjęcie do bursy znajduje się tutaj.