Archiwa kategorii: News

Pomimo pandemii, uczniowie naszej szkoły, biorą udział w akcjach charytatywnych

31 stycznia 2021r. odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Świerzawie, podczas tego finału, rozjarzyło się „Światełko do nieba”, które zorganizowano w formie rajdu samochodowego. Nad jego organizacją oraz przebiegiem czuwała, wraz z innymi młodymi ludźmi, uczennica naszej szkoły z klasy IIITW, Wiktoria Jaworska.

W rajdzie uczestniczyło 14 pojazdów przyozdobionych kolorowymi lampkami, w tym 8 wozów strażackich Ochotniczej Straży Pożarnej. To właśnie strażacy ochotnicy, w szeregach których jest Wiktoria, zadbali
o bezpieczeństwo i rozmach akcji.

Sygnał do rozpoczęcia Światełka, dała o godzinie 20.00, syrena alarmowa w centrum Świerzawy, po czym kawalkada pojazdów ruszyła w podróż po okolicznych wsiach należących do gminy. Głośna i radosna muzyka pozwoliły, choć na chwilę, zapomnieć o trudnych czasach pandemii.

https://fb.watch/3rKsBYE-91/

Przyczepa Ciężarowa Rolnicza SANOK na sprzedaż

Jelenia Góra, 22.01.2021 rok


Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Przyczepy Ciężarowej Rolniczej SANOK rok produkcji 1988

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze (ZSPUiBS) ul. Leśna 558-560 Jelenia Góra tel: 75 75 474 21/ fax 75 75 474 22, e-mail: zspu.jgora@gmail.com


2. Dane techniczne dotyczące sprzedawanego pojazdu – następne badanie techniczne 20.01.2023r.:

  • ubezpieczenie OC opłacone na rok 2021r. (I rata)

  • marka i model pojazdu: SANOK model D 732 05 nr identyfikacyjny 44414

  • nr rejestracyjny: DJ 99363

  • rok produkcji: 1988

  • dopuszczalna ładowność: 4 000 kg

  • masa własna: 1 630 kg

  • maksymalna masa całkowita: 5 630 kg

  • największy dopuszczalny nacisk osi: 29,00 kN

  • stan techniczny: przyczepa sprawna, zarejestrowana, opłacona, termin badania technicznego – styczeń 2023 rok, wymaga ewentualnego remontu

3. Przyczepę można oglądać: po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu75 75 474 32 lub 75 75 474 21

4.Cena wywoławcza i wadium:

 1. Cena wywoławcza wynosi 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych). Ustala się wysokość wadium równe 5% wartości ceny wywoławczej tj. 150,00 zł.

 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 2 dni po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny.
  Wadium przepada na rzecz ZSPUiBS jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży lub zapłacenia w wyznaczonym terminie ceny nabycia.

5. Miejsce i termin przetargu:

1) Oferta pisemna powinna być złożona w sekretariacie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze – decyduje data i godzina wpływu.
2) Termin składania ofert upływa dnia 12 lutego 2021r. o godz. 15:00
3) Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2021r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i bursy Szkolnej w Jeleniej Górze.

6. Warunki przystąpienia do przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem zawierającym treść: „Oferta przetargowa na kupno przyczepy SANOK”.
Oferta winna być nie niższa niż cena wywoławcza i zawierać następujące dokumenty:

  • Formularz ofertowy, określający oferowaną cenę za przedmiot przetargu – załącznik nr 1 do ogłoszenia, oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem nieważności.

  • Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz stanem technicznym pojazdu – załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

7. Kryterium wyboru oferty: Kryterium oceny ofert – 100% cena.

8. Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w Jeleniej Górze w terminie ustalonym przez sprzedającego.

9. Oferent którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na rachunek bankowy
27 1160 2202 0000 0002 2292 4651 z adnotacją: Zapłata za zakup przyczepy SANOK.

10. Przekazanie samochodu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po podpisaniu umowy i dokonaniu przez Oferenta wpłaty na konto Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w Jeleniej Górze.

11. Informacje dodatkowe.

  • Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  • Ogłoszenie wraz z załącznikami zostanie opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w Jeleniej Górze oraz na tablicy ogłoszeń na korytarzu w budynku szkoły.

  • Wszelkie koszty związane z nabyciem, opłatami skarbowymi oraz przerejestrowaniem pojazdu ponosi w całości nabywca przyczepy.

Dyrektor ZSPUiBS w Jeleniej Górze

Paweł Dernoga

Załączniki:

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DANE OFERENTA:

Imię i nazwisko lub nazwa firmy …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Adres pełny………………………………………………………………………………..

tel. ……………………… e-mail. ……………………….……………………………….

NIP/ REGON ………………………………………..……………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na ,,Sprzedaż Przyczepy Ciężarowej Rolniczej SANOK rok produkcji 1988 ” oświadczam, że:

1.

zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu oraz treścią wzoru umowy,

2.

a/ zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu*

b/ nie zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu i ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin *

*niepotrzebne skreślić

Akceptuję w całości wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz składam ofertę zakupu przyczepy SANOK

na kwotę brutto ……………………………………..…………………………………. zł

(słownie ………………………………………………………………………………………)

3. Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

………………….. dnia ………………… ………………………………

podpis

Załącznik nr 2

………………………………………………………………..

……………………………………………………….……..
/Imię, nazwisko lub nazwa oferenta/

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią, warunkami oraz
z przedmiotem ogłoszenia o pisemnym przetargu na sprzedaż przyczepy ciężarowo rolniczej SANOK będącej własnością
Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, nr rejestracyjny: DJ 99363.

Oświadczam, że stan techniczny w/w pojazdu jest mi znany i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz nie będę zgłaszał żadnych, związanych z tym stanem roszczeń w przypadku jego zakupu.

…………………………………………………………………………………………………

/data i podpis nabywcy/

Ubezpieczenie 2020/2021

Ważna informacja!
Szanowni Rodzice i Uczniowie ZSPUiBS!
Przeanalizowaliśmy oferty ubezpieczeniowe kilku firm. na dzisiaj najlepszą ofertę edukacyjną według nas zaproponowała firma InterRisk za pośrednictwem firmy NAU SA. W tym roku nie wybieramy jednej kwoty ubezpieczeniowej. Każdy z Państwa może wybrać wariant najlepszy dla siebie i wszystkie formalności odbywają się przez internet oraz co najważniejsze bezgotówkowo! Oczywiście w dalszym ciągu mozecie Państwo ubezpieczyć dziecko u siebie w pracy. Prosimy tylko o informację, gdzie i czy dziecko jest ubezpieczone. Ze względu na prowadzenie zajęć praktycznych nie powinno być żadne dziecko bez ubezpieczenia!
Poniżej zamieszczam zdjęcia informatora ubezpieczeniowego. Im szybciej podejmiecie Państwo decyzję tym lepiej. Informacje do zapoznania się z ofertą zostaną przekazane również uczniom na lekcjach wychowawczych.
Pozdrawiam
Paweł Dernoga

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 – komunikat!
Drodzy uczniowie ZSPUiBS! Szanowni Rodzice! Rozpoczęcie roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. W całej Polsce szkoły są przygotowywane do zajęć stacjonarnych od 1 września z zachowaniem wszelkich wytycznych i zasad w związku z pandemią COVID. Tak jest i u nas. Działamy na najwyższych możliwych obrotach, żeby w szkole i bursie szkolnej było bezpiecznie. Podejmowanie decyzji co do nauki, jeszcze nigdy nie było tak trudne, bo z wielu rzeczy przyjdzie nam zrezygnować. Jedną z nich jest brak uroczystego apelu na rozpoczęcie roku. Bezpieczeństwo i zdrowie jest w tej chwili najważniejsze! Dlatego zaproponowaliśmy inną formę zgodnie z następującym harmonogramem:
Godzina 10.00 – klasy pierwsze
Godzina 11.00 – klasy drugie
Godzina 12.00 – klasy trzecie i czwarte
Spotkania odbędą się w wyznaczonych salach, które na okres nauczania stacjonarnego będą przypisane na stałe do zajęć ogólnokształcących i zawodowych teoretycznych.
Jestem przekonany, że na chwilę obecną takie rozwiązanie jest najbardziej optymalne. O pozostałych zmianach będziecie Państwo na bieżąco informowani.
Pozdrawiam
Paweł Dernoga
Dyrektor ZSPUiBS w Jeleniej Górze

Listy osób przyjętych do naszego technikum z pierwszego naboru

Oto listy osób przyjętych do naszego technikum z pierwszego naboru. Ponieważ z uwagi na RODO, nie możemy publikować Waszych imion i nazwisk, podajemy tylko Wasze numery w systemie rekrutacji. Jeżeli Twojego numeru nie ma na liście z jakiegoś powodu pamiętaj, że zawsze jeszcze możesz zostać przyjęty/przyjęta do szkoły w naborze uzupełniającym.

Lista zakwalifikowanych
Technikum w ZSzPU w Jeleniej Górze
(1TW) [O] Technik weterynarii (ang-niem)

Lp [Nr sys.]
1 [41520]
2 [52031]
3 [11429]
4 [33181]
5 [2633]
6 [12316]
7 [29470]
8 [39830]
9 [18905]
10 [11288]
11 [55551]
12 [54988]
13 [16660]
14 [2392]
15 [25974]
16 [29005]
17 [57720]
18 [31996]
19 [17198]
20 [41198]
21 [19550]
22 [51403]
23 [22798]
24 [42327]
25 [57038]
26 [890]
27 [35169]
28 [35046]

Lista zakwalifikowanych
Technikum w ZSzPU w Jeleniej Górze
(1TL) [O] Technik leśnik (ang-niem)

Lp [Nr sys.]
1 [19040]
2 [11057]
3 [23969]
4 [46154]
5 [29554]
6 [46136]
7 [27844]
8 [50572]
9 [55240]
10 [24052]
11 [31841]
12 [42112]
13 [33550]
14 [15980]

Lista przyjętych
Technikum w ZSzPU w Jeleniej Górze
(1TZ) [O] Technik żywienia i usług gastronomicznych (ang-niem)

Lp [Nr sys.]
1 [36387]
2 [40169]
3 [11507]
4 [50081]
5 [19757]
6 [20012]
7 [50834]
8 [29585]
9 [29450]
10 [17099]
11 [51542]
12 [12128]

Wykaz podręczników dla klas pierwszych

Lista Podręczników w roku szkolnym 2020/2021

Klasa I

Przedmiot Podręcznik i autorzy, wydawnictwo
 Język polski

 

Oblicze epok 1,  D.Chemperek, A.Kalbarczyk, D.Trześniowski , WSiP

 

Język angielski – „Checkpoint” A2+B1 książka ucznia David Spencer, Monika Cichmińska, wyd. Macmillan

 

 J. niemiecki Welttour Deutsch 1, Mróz-Dwornikowska Sylwia, Nowa Era

 

Matematyka Prosto do matury 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy,  Maciej Antek, Krzysztof Belka , Nowa Era
Fizyka Odkryć fizykę 1,  Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy, Marcin Braun, Weronika Śliwa, Nowa Era
Biologia Biologia na czasie1, zakres podstawowy, Anna Helmin, Jolanta Holeczek,  Nowa Era
Historia Poznać przeszłość 1, Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Marcin Pawlak, Adam Szweda Zakres podstawowy, Nowa Era
Geografia Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, R. Malarz, M. Więckowski, Nowa Era
    Chemia Chemia 1 ogólna i nieorganiczna- zakres podstawowy, Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod –Nowa Era
    BHP we wszystkich zawodach Bezpieczeństwo i higiena pracy w weterynarii – Wanda Bukała: „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, WSIP

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii – Wanda Bukała: „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, WSIP

 

Filozofia Spotkania z filozofią. Zakres podstawowy. Klasa 1. Liceum i technikum

Bokiniec Monika , Zielka Sylwester

Religia
Przedmioty zawodowe Prosimy o wstrzymanie się z zakupami. Nauczyciele podręczniki  podają na pierwszych zajęciach.  Spora część to podręczniki akademickie i notatki własne.

 

Klasy II, III i IV mają kontynuację swoich podręczników.