Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius

Projekt „Eat your prejudices”

 


 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.      Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze  w okresie od 01. 08. 2013 r. do 31. 07. 2015 r.

2.      Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przyznanych szkole w kwocie 20 000 euro.

3.      W ramach projektu przewiduje się dwie, 10 dniowe szkolne wymiany. W maju 2014 polska grupa wyjedzie do Liberca, a następnie w maju 2015 do Polski przyjedzie grupa czeska. Ze względu na zbliżone profile kształcenia obu szkół, projekt będzie nawiązywać do tematyki kulinarnej.

4.      Podczas wyjazdu uczniowie zakwaterowani będą w hostelu/ośrodku przystosowanym do goszczenia grup młodzieżowych

5.      Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują opiekunowie (wybrani przez dyrektora  ZSPiU nauczyciele i pedagodzy prowadzący zajęcia w szkole partnerskiej)

6.      Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, która może wziąć udział w wyjazdach, traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.

7.      Projekt przeznaczony jest dla  uczniów z  Zespołu Szkół Zawodowych i Przyrodniczych w Jeleniej Górze posiadających uregulowaną sytuację pod względem frekwencji oraz ocen z przedmiotów

8.      W wymianie międzyszkolnej nie mogą brać udziału uczniowie klas zdających maturę  roku szkolnym 2013/2014 – ze względu na obowiązki związane z przystąpieniem do egzaminu dojrzałości.

9.      Wyjazdy uczniów są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę (na koszty takich wyjazdów składa się: zakup biletów, koszty zakwaterowania w hostelu/ośrodku , koszty wyżywienia oraz innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przewidzianych zajęć i działań.

10.  Pozostałe wydatki uczniowie pokrywają we własnym zakresie w ramach własnego kieszonkowego.

11.  Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, opiekę nad młodzieżą sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele uczestniczący w realizacji projektu.

 

REGULAMIN WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

 

1.      Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. Wzór zgody zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce „Comenius”.

2.      Uczeń w terminie każdorazowo określonym przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów: zgody rodziców na wyjazd, zgody na udzielenie pomocy medycznej, karty informacyjnej, kartę EKUZ, ksero dowodów osobistych obojga rodziców/opiekunów prawnych, ksero paszportu oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany.

3.      Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani (muszą zaopatrzyć się w odpowiedni ubiór, obuwie, paszport, legitymację szkolną itp.)

4.      Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na wyznaczone miejsce zbiórki.

5.      Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczoną przez organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazdu oraz za punktualny odbiór uczestnika w dniu powrotu.

6.      Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad młodzieżą sprawują nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły uczestniczący w realizacji projektu.

7.      Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń.

8.      Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosować się do poleceń opiekunów, pilota, i kierowców.

9.      Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień i przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (min. Przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych , ciszy nocnej, BHP)

10.  Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju.

11.  Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.

12.  Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:

a.      Samodzielnego (bez wiedzy i zgody kierownika wymiany) oddalania się od grupy.

b.      Kąpieli i używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu.

c.       Spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci.

13.  Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.

14.  Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.

15.  Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów.

16.  Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

17.  Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

18.  Podczas zajęć przeprowadzanych w szkole partnerskiej uczniowie mogą zostawać pod opieką nauczycieli czeskich.

19.  Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/ opiekunowie prawni.

20.  Uczestnik naruszający regulamin wyjazdu może być z niego wydalony na koszt rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice zostaną obciążeni kosztami podróży dziecka i opiekuna, który będzie eskortował ucznia.

21.  Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. W przeciwnym razie kierownik wyjazdu odpowiedzialny jest za dawkowanie leków według zaleceń lekarza/rodziców/opiekunów prawnych.

22.  Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

23.  W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty wynikające z tej rezygnacji (odwołanie i zmiana rezerwacji) ponosi rodzić/opiekun prawny ucznia.

24.  Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

2.      W kwestiach spornych decyzję podejmuje komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora, co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

3.      Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na szkolnej stronie internetowej pod adresem