Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zspu.jgora.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-04-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tekstu alternatywnego dla niektórych elementów graficznych
 • nie wszystkie elementy nawigacyjne posiadają alternatywę tekstową
 • niektóre z pól formularzy nie zawierają etykiet
 • na stronie występują obszary o zbyt niskim kontraście
 • filmy nie posiadają napisów tekstowych dla osób niedosłyszących i niesłyszących
 • nie wszystkie zdjęcia posiadają pełne opisy alternatywne
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-04-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Leśniowska
 • E-mail: sekretariat@zspu.jgora.pl
 • Telefon: 757547421

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:
 • Adres:
 • E-mail:
 • Telefon:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze przy ulicy Leśnej 5, 58-560 Jelenia Góra zlokalizowany jest w dzielnicy Cieplice Śląskie.
 Dojazd do  Zespołu Szkół od ulicy Wolności przez ul. Junaków, ul. Leśną lub przez ul. Sołtysią. Dojazd MZK – przystanki Sołtysia Góra lub K. Marcinkowskiego. Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej składa się z 2 obiektów przy ul. Leśnej 5 oraz  ul. Leśnej 5A. Budynki Szkoły i Bursy składają się z 3  kondygnacji.

Szkoła posiada trzy wyjścia ewakuacyjne. Wszystkie wyjścia drożne, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek Bursy posiada trzy wyjścia ewakuacyjne, które są drożne, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Teren Szkoły i Bursy nieogrodzony, budynki położone są na górze do której prowadzi droga dojazdowa ( ul. Leśna), a dla osób poruszających się pieszo wejście schodami ( 132 stopnie) od strony zbiegu ulic Leśnej, ul. Junaków  i ul. Pionierskiej.  

Nawierzchnia dróg, parkingów i ciągów pieszych jest utwardzona, woda opadowa spływa do studzienek kanalizacyjnych.

Przy drzwiach wejściowych do Szkoły znajduje się dzwonek (od strony głównego wejścia). Przy drzwiach wejściowych do Bursy znajduje się domofon. Wejścia do budynku są kontrolowane przez pracowników Szkoły i Bursy. Monitoring wizyjny w budynkach służy do celów zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektów.

Przestrzeń komunikacyjna na parterze budynku Szkoły posiada barierę w postaci zróżnicowania poziomu korytarza. W pozostałych przestrzeniach poziomych (I piętro, II piętro) brak barier – korytarze na jednym poziomie. Komunikację pionową w budynku stanowi podwójna klatka schodowa – brak windy. Przestrzeń komunikacyjną na parterze budynku Bursy posiada barierę w postaci zróżnicowania poziomu korytarza. W pozostałych przestrzeniach poziomych Bursy (I piętro, II piętro)  brak barier – korytarze na jednym poziomie. Komunikację pionową w budynku stanowi pojedyncza klatka schodowa – brak windy.
 

Przed budynkiem Szkoły i Bursy nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Szkoły i Bursy nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Szkole i Bursie nie ma pętli indukcyjnych.

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej nie posiada tłumacza języka migowego.