Informacja w sprawie wolnych miejsc w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna w Jeleniej Górze, informuje, że:

1. w wyniku rekwalifikacji decyzją Rady Pedagogicznej z dnia  10 maja 2024 roku, zakwalifikowano  do zamieszkania w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w roku szkolnym 2023/2024 87 wychowanków.

2. po przeprowadzonym w dn. 10 maja b.r. przez Radę Pedagogiczną postępowaniu rekwalifikacyjnym dysponuje 20 wolnymi miejscami w Bursie Szkolnej w następującej liczbie:

  • 8 wolnych miejsc dla chłopców
  • 13 wolnych miejsc dla dziewcząt

Składanie podań o przyjęcie do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2023/2024 trwa  od 16 maja do 17 czerwca 2024 roku.

Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania oraz Regulamin Naboru wraz z harmonogramem naboru  do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS dostępne będą od 10 maja b.r. na stronie internetowej https://www.zspu.jgora.pl w zakładce Bursa

Podania można składać   osobiście w sekretariacie ZSPUiBS, listownie (Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra) lub skanem, przesłanym na pocztę mail: bursa@zspu.jgora.pl (decyduje data wpływu do bursy).

 Do   podania    należy    załączyć   dokumenty   opisujące     sytuację    kandydata,   potwierdzającą spełnianie   wymogów   zawartych     w  kryteriach   naboru    lub   dokumentujące     inne   przesłanki, które Komisja Rekrutacyjna  powinna lub może wziąć pod uwagę.

 25 czerwca 2024 r. Komisja Rekrutacyjna poda listy osób, zakwalifikowanych do zamieszkania w roku szkolnym 2023/2024 w Bursie Szkolnej  w ZSPUiBS w wyniku rekrutacji i rekwalifikacji.

Osoby zakwalifikowane do zamieszkania w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca w roku szkolnym 2023/2024 przez uiszczenie na konto Bursy Szkolnej 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588 do dnia 22.07.2024r. opłaty 150 zł na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. Brak wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z przyznanego miejsca. W przypadku rezygnacji z miejsca w bursie kwota nie jest zwracana.

23 lipca 2024 r. Komisja Rekrutacyjna poda  wynik przeprowadzonej Rekrutacji oraz imienne listy osób przyjętych i nieprzyjętych, a także informację o ewentualnej liczbie wolnych miejsc do postępowania uzupełniającego. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamieszkania w  Bursie Szkolnej i rekrutacji można uzyskać u wychowawców bursy pod nr tel. bursy 739 925 293.