Komunikat pedagoga szkolnego

UWAGA!!!

WYPRAWKA SZKOLNA – uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (z tytułu niedosłuchu, niedowidzenia, afazji, zespołu Aspergera, autyzmu, niepełnosprawności ruchowej) mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych.

PROSZĘ O PILNY KONTAKT Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I DOKUMENTACJI WYMAGANEJ DO 8 WRZEŚNIA 2017 ROKU

STYPENDIUM SZKOLNE – mogą składać wnioski uczniowie w rodzinach, których dochód nie przekracza 514 zł. netto na osobę, druki dostępne u pedagoga, ostateczny termin mija 15 września.

ZASIŁEK SZKOLNY – jednorazowa forma wsparcia – mogą starać się uczniowie gdy w ostatnich dwóch miesiącach miało miejsce zdarzenie losowe, które wpłynęło na sytuację materialną rodziny i potrzeby dziecka (poważna choroba, wypadek, śmierć)

Wszelkie informacje i druki u pedagoga szkolnego
Zapraszam, Beata Poleszczuk

Poniedziałek 11,30 – 13,00
Wtorek 8,00 – 12,00
środa 8,00 – 12,30