NABÓR DO BURSY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

HARMONOGRAM NABORU DO BURSY Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze na rok szkolny 2023/2024

1.Przeprowadzenie rekwalifikacji spośród młodzieży mieszkającej w Bursie03.04 – 30.04.2024r.
2.Ogłoszenie przez dyrektora Bursy wyników rekwalifikacji i podanie liczby wolnych miejsc13.05.2024 r.
3.Składanie podań o przyjęcie do Bursy (nabór podstawowy)16.05-17.06.2024r.
4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy25.06.2024r.
5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli korzystania z miejsca w Bursie w następnym roku szkolnym poprzez dokonanie opłaty 150 zł na poczet należności wrześniowych.do 22.07.2024r.
6.Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy w naborze podstawowym23.07.2024r.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Bursa nadal dysponować będzie wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

Podania można składać   osobiście w sekretariacie ZSPUiBS, listownie (Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra) lub skanem, przesłanym na pocztę mail: bursa@zspu.jgora.pl (decyduje data wpływu do bursy). Oryginały dokumentów przesłanych skanem należy dostarczyć osobiście lub listownie najpóźniej do dnia. 24.06.2024 r.