Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze w 2015 roku realizuje projekt:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (I)”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w wieku 18 – 29 lat z tzw. kategorii NEET, tj. osób które:
 posiadają ustalony I lub II profil pomocy,
 nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 nie szkolą się lub nie szkoliły się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed dniem rozpoczęcia udziału w projekcie
W ramach projektu Urząd oferuje wsparcie dla młodych przedsiębiorczych osób w postaci dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Wysokość dotacji: 20.000,- zł. (dwadzieścia tysięcy zł)
Ogłoszenia o naborze wniosków o dotacje zamieszczane są
na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.
Formularze wniosków i informacje uzyskać można w pok. nr 2 Urzędu w godz. 800 do 1500 (tel. 75 64 73 153 i 154) oraz na stronie internetowej www.urzadpracy.jgora.pl