Przyczepa Ciężarowa Rolnicza SANOK na sprzedaż

Jelenia Góra, 22.01.2021 rok


Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Przyczepy Ciężarowej Rolniczej SANOK rok produkcji 1988

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze (ZSPUiBS) ul. Leśna 558-560 Jelenia Góra tel: 75 75 474 21/ fax 75 75 474 22, e-mail: zspu.jgora@gmail.com


2. Dane techniczne dotyczące sprzedawanego pojazdu – następne badanie techniczne 20.01.2023r.:

  • ubezpieczenie OC opłacone na rok 2021r. (I rata)

  • marka i model pojazdu: SANOK model D 732 05 nr identyfikacyjny 44414

  • nr rejestracyjny: DJ 99363

  • rok produkcji: 1988

  • dopuszczalna ładowność: 4 000 kg

  • masa własna: 1 630 kg

  • maksymalna masa całkowita: 5 630 kg

  • największy dopuszczalny nacisk osi: 29,00 kN

  • stan techniczny: przyczepa sprawna, zarejestrowana, opłacona, termin badania technicznego – styczeń 2023 rok, wymaga ewentualnego remontu

3. Przyczepę można oglądać: po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu75 75 474 32 lub 75 75 474 21

4.Cena wywoławcza i wadium:

 1. Cena wywoławcza wynosi 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych). Ustala się wysokość wadium równe 5% wartości ceny wywoławczej tj. 150,00 zł.

 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 2 dni po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny.
  Wadium przepada na rzecz ZSPUiBS jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży lub zapłacenia w wyznaczonym terminie ceny nabycia.

5. Miejsce i termin przetargu:

1) Oferta pisemna powinna być złożona w sekretariacie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze – decyduje data i godzina wpływu.
2) Termin składania ofert upływa dnia 12 lutego 2021r. o godz. 15:00
3) Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2021r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i bursy Szkolnej w Jeleniej Górze.

6. Warunki przystąpienia do przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem zawierającym treść: „Oferta przetargowa na kupno przyczepy SANOK”.
Oferta winna być nie niższa niż cena wywoławcza i zawierać następujące dokumenty:

  • Formularz ofertowy, określający oferowaną cenę za przedmiot przetargu – załącznik nr 1 do ogłoszenia, oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem nieważności.

  • Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz stanem technicznym pojazdu – załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

7. Kryterium wyboru oferty: Kryterium oceny ofert – 100% cena.

8. Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w Jeleniej Górze w terminie ustalonym przez sprzedającego.

9. Oferent którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na rachunek bankowy
27 1160 2202 0000 0002 2292 4651 z adnotacją: Zapłata za zakup przyczepy SANOK.

10. Przekazanie samochodu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po podpisaniu umowy i dokonaniu przez Oferenta wpłaty na konto Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w Jeleniej Górze.

11. Informacje dodatkowe.

  • Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  • Ogłoszenie wraz z załącznikami zostanie opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w Jeleniej Górze oraz na tablicy ogłoszeń na korytarzu w budynku szkoły.

  • Wszelkie koszty związane z nabyciem, opłatami skarbowymi oraz przerejestrowaniem pojazdu ponosi w całości nabywca przyczepy.

Dyrektor ZSPUiBS w Jeleniej Górze

Paweł Dernoga

Załączniki:

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DANE OFERENTA:

Imię i nazwisko lub nazwa firmy …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Adres pełny………………………………………………………………………………..

tel. ……………………… e-mail. ……………………….……………………………….

NIP/ REGON ………………………………………..……………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na ,,Sprzedaż Przyczepy Ciężarowej Rolniczej SANOK rok produkcji 1988 ” oświadczam, że:

1.

zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu oraz treścią wzoru umowy,

2.

a/ zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu*

b/ nie zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu i ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin *

*niepotrzebne skreślić

Akceptuję w całości wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz składam ofertę zakupu przyczepy SANOK

na kwotę brutto ……………………………………..…………………………………. zł

(słownie ………………………………………………………………………………………)

3. Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

………………….. dnia ………………… ………………………………

podpis

Załącznik nr 2

………………………………………………………………..

……………………………………………………….……..
/Imię, nazwisko lub nazwa oferenta/

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią, warunkami oraz
z przedmiotem ogłoszenia o pisemnym przetargu na sprzedaż przyczepy ciężarowo rolniczej SANOK będącej własnością
Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, nr rejestracyjny: DJ 99363.

Oświadczam, że stan techniczny w/w pojazdu jest mi znany i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz nie będę zgłaszał żadnych, związanych z tym stanem roszczeń w przypadku jego zakupu.

…………………………………………………………………………………………………

/data i podpis nabywcy/