Wyniki rekrutacji do bursy

na rok szkolny 2022/2023

Komisja Rekrutacyjna Bursy Szkolnej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 27 czerwca 2022 r.  pozytywnie rozpatrzyła 73 podania wychowanków, którzy wyrazili wolę pozostania w Bursie. 

Pozytywnie zostały rozpatrzone także 32 podania nowych kandydatów. Ze względu na brak wolnych miejsc, zgodnie z obowiązującymi kryteriami naboru, Komisja Rekrutacyjna negatywnie rozpatrzyła 19 podań i umieściła nazwiska osób, których podania zostały odrzucone w naborze podstawowym , na liście rezerwowej.

Ogółem pozytywnie rozpatrzono 105 podań.  W związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że Bursa Szkolna w ZSPUiBS w Jeleniej Gorze na dzień 28.06.2022 r. nie dysponuje wolnymi miejscami.

Potwierdzeniem korzystania z miejsca w bursie zarówno dotychczasowych wychowanków jak i nowo zakwalifikowanych jest dokonanie opłaty czesnego w wys. 150,00 zł za pierwszy miesiąc pobytu w bursie, którą należy uiścić najpóźniej do dnia 10.07.2022 r. Brak wpłaty w w/w terminie będzie równorzędny z rezygnacją z przyznanego miejsca i skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do zamieszkania w bursie. Na zwolnione miejsce zostaną zakwalifikowane osoby oczekujące na liście rezerwowej.

OPŁATę należy wniEŚĆ PRZELEWEM zgodnie z następującymi danymi:

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej Górze,

ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588  

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w bursie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/23 prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie pod nr tel. 75 75 474 22 i złożenie pisemnej rezygnacji z przyznanego miejsca na adres e-maill: bursa@zspu.jgora.pl

Informacja ta jest dla nas bardzo ważna ze względu na listę osób oczekujących na wolne miejsca na liście rezerwowej.

Ostateczna lista osób przyjętych zostanie ogłoszona w dniu 21.07.2022r.

Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej https://www.zspu.jgora.pl oraz profilu społecznościowego fb ZSPUiBS w Jeleniej Górze, gdzie zamieszczamy wszelkie bieżące informacje, także dotyczące zakwaterowania młodzieży przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły pod nr tel. 75 75 474 22.

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały zamieszczone w sekretariacie szkoły i dostępne są pod numerem 757547420.

INFORMATOR REKRUTACYJNY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

INFORMATOR REKRUTACYJNY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informacje na temat rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 można uzyskać:

Na stronie: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

W szkołach podstawowych, u wychowawców klas i pedagogów.

W szkole I wyboru.

Na stronach „www” szkół ponadpodstawowych.

Podstawa prawna.

  • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.)

Nabór do Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze.

Nabór do szkół ponadpodstawowych w mieście Jelenia Góra, odbywa się
w informatycznym systemie wspomagającym system rekrutacji, poprzez stronę: www.dolnoslaskie.edu.com.pl

W szkole prowadzony jest nabór na następujące kierunki kształcenia:

Pięcioletnie technika na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej:

technikum weterynaryjne,

technikum transportu kolejowego

technikum leśne,

technikum architektury krajobrazu,

technikum geodezyjne,

technikum papiernictwa

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze.

1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

– Posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

– W przypadku kandydatów prowadzących szkolenie zawodowe (jak w przypadku ZSP-U i BS) posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych, praktyki zawodowej), wydane zgodnie z przepisami o służbie medycyny pracy.

2. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.

3. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym punkty przyznaje się za:

I – wynik egzaminu ósmoklasisty.

Punkty rekrutacyjne, w roku szkolnym 2022/2023, przyznaje się przez pomnożenie wyników egzaminu ósmoklasisty, wyrażonych w procentach, z poszczególnych przedmiotów przez odpowiedni współczynnik.

Zakres egzaminuWspółczynnik
Język polski0,35
Matematyka0,35
Język obcy nowożytny0,3

Maksymalna ilość punktów rekrutacyjnych przyznanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100.

II – oceny wymienione na świadectwie ukończenie szkoły podstawowej.

Punkty rekrutacyjne przyznaje się za oceny z języka polskiego i matematyki oraz za dwie oceny
innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które ustala dyrektor szkoły ponadpodstawowej
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Punkty rekrutacyjne przyznaje się za określone oceny. Maksymalna ilość punktów rekrutacyjnych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 72.

Kryteria przyznawania punktów:

OcenaIlość punktów
Celująca18
Bardzo dobra17
Dobra14
Dostateczna8
Dopuszczająca2

III – szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, uczeń może uzyskać dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 7 punktów;

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów;

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych, niż wymienione w punktach poprzednich, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty;

krajowym – przyznaje się 3 punkty;

wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty;

powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uczeń może uzyskać maksymalnie 18 punktów. Jeśli uczeń ma wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej więcej niż jedno osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy lub sportowych, punkty przyznawane są jednorazowo za najwyższe osiągnięcie.

IV – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów rekrutacyjnych.

V – aktywność społeczna.

Za aktywność społeczną ucznia, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty rekrutacyjne.

Postępowanie na drugim i trzecim etapie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie rekrutacyjnym, w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu, szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

wielodzietność rodziny kandydata,

niepełnosprawność kandydata,

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.

2. Od 24 czerwca Do 13 lipca 2022 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3. Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
  21 lipca 2022r. 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

4. Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
01 sierpnia 2022 r. zostaną ogłoszone
 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

5. Od 22 lipca do 29 lipca 2022 r. do godziny 15.00 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 19 sierpnia 2022r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie należy dostarczyć nie później niż do 24 września 2021r. Nieprzedłożenie zaświadczenia lub orzeczenia do 24 września 2021 r. będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole

6. Procedura odwoławcza

a) W terminie do 04 sierpnia 2022 r. rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

b)W terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym

c)W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

d)W terminie 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

e)Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

Uwaga bursowicze i kandydaci do bursy szkolnej!

INFORMACJA W SPRAWIE WOLNYCH MIEJSC W BURSIE SZKOLNEJ W ZSPUiBS W Jeleniej Górze na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna w Jeleniej Górze, informuje, że:

1. w wyniku rekwalifikacji decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 13 maja 2022 roku, zakwalifikowano do zamieszkania w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w roku szkolnym 2022/2023

74 wychowanków.

2. po przeprowadzonym w dn. 13 maja b.r. przez Radę Pedagogiczną postępowaniu rekwalifikacyjnym dysponuje 31 wolnymi miejscami w Bursie Szkolnej w następującej liczbie:
– 7 wolnych miejsc dla chłopców
– 24 wolnych miejsc dla dziewcząt

Składanie podań o przyjęcie do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2022/2023 trwa od 16 maja do 20 czerwca 2022 roku.

Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania oraz Regulamin Naboru do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS dostępne są na stronie internetowej https://www.zspu.jgora.pl/bursa-dokumenty/

Podania można składać osobiście, listownie lub skanem, przesłanym na pocztę email:bursa@zspu.jgora.pl (decyduje data wpływu do bursy).

Do podania należy załączyć dokumenty opisujące sytuację kandydata, potwierdzającą

spełnianie wymogów zawartych w kryteriach naboru lub dokumentujące inne przesłanki,

które Komisja Rekrutacyjna powinna lub może wziąć pod uwagę.

Do dnia 28 czerwca 2022 r. Komisja Rekrutacyjna na stronie internetowej www.zspu.jgora.pl. poda listy osób, zakwalifikowanych do zamieszkania w roku szkolnym 2022/2023 w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w wyniku rekrutacji i rekwalifikacji.

Osoby zakwalifikowane do zamieszkania w Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca przez uiszczenie na konto Bursy Szkolnej 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588 do dnia 10.07.2022r. opłaty 150 zł na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. Brak wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z przyznanego miejsca. W przypadku rezygnacji z miejsca w bursie kwota nie jest zwracana.

Do dnia 21 lipca 2022 r. Komisja Rekrutacyjna na stronie internetowej www.zspu.jgora.pl. poda wynik przeprowadzonej Rekrutacji oraz imienne listy osób przyjętych i nieprzyjętych, a także informację o ewentualnej liczbie wolnych miejsc do postępowania uzupełniającego.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Bursy na rok szkolny 2022/2023 w postępowaniu podstawowym oraz w postępowaniu uzupełniającym nastąpi najpóźniej do dnia 31.08.2022r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamieszkania w Bursie Szkolnej i rekrutacji można uzyskać u wychowawców bursy pod nr tel. bursy 75 75 474 34 lub od poniedziałku do piątku w sekretariacie ZSPUiBS w godz. 7.00-15.00 pod nr tel. 75 75 474 22.

Regulamin naboru do bursy można znaleźć tutaj.

Natomiast podanie o przyjęcie do bursy znajduje się tutaj.Dzień Otwarty

Dzień Otwarty w naszej szkole trwa i jeszcze będzie trwał przez najbliższą godzinę, ale my już w tej chwili możemy uznać go za udany. Nasz budynek odwiedzony został przez liczne grono przyszłych adeptów leśnictwa, weterynarii, kolejnictwa i architektury krajobrazu. Dziękujemy ❤️ i wciąż jeszcze zapraszamy 😸Mamy dla Was wiele atrakcji: pokaz resuscytacji zwierząt, warsztaty z mikroskopowania, warsztaty dekoracyjne „Las w słoiku” i florystyczne, także prezentacje pomiarów leśniczych i warsztaty językowe. Czekamy na Was jeszcze przez godzinę. Chcemy także podziękować wszystkim przybyłym za udział w dzisiejszym evencie. Mamy nadzieję spotkać się z Wami również we wrześniu. Niezdecydowanym i tym, którym spodobało się u nas najbardziej, przypominamy, że kolejny dzień otwarty w ZSPUiBS odbędzie się 12 czerwca.Na koniec, dziękujemy naszym uczniom, nauczycielom i wychowawcom za przygotowanie prezentacji, atrakcji i przybycie dziś do szkoły. Życzymy udanej reszty weekendu.

PRZYSTANEK ZOO – WIZYTA KLASY IV TW WE WROCŁAWSKIM ZOO


22 MARCA BYLIŚMY WE WROCŁAWSKIM ZOO. JEDNAK NIE BYŁA TO TAKA ZWYKŁA WIZYTA, PONIEWAŻ MOGLIŚMY
PRZYJRZEĆ SIĘ BARDZIEJ WNIKLIWIE, JAK WYGLĄDA I NA CZYM POLEGA PRACA W ZOO. JAKO UCZNIOWIE KLASY
MATURALNEJ TECHNIKUM WETERYNARYJNEGO, SPOGLĄDAMY NA TO, CZYM JEST ZOO, Z NIECO INNEGO PUNKTU
WIDZENIA, BO UCZYMY SIĘ O ZWIERZĘTACH I WIELU Z NAS HODUJE WŁASNE – NIE TYLKO PSY I KOTY, ALE TEŻ
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE.
A ZOO TO NIE JEST WYŁĄCZNIE OGRÓD ZE ZWIERZĘTAMI DO OGLĄDANIA…TO MIEJSCE, W KTÓRYM ZE WSZYSTKICH
SIŁ I Z WIELKĄ TROSKĄ, WALCZY SIĘ O ZACHOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI. TO TAKIE MIEJSCE, W KTÓRYM EDUKUJE
SIĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH TAK, BY OBUDZIĆ W NICH ŚWIADOMOŚĆ, ŻE NIE JESTEŚMY WŁADCAMI ZIEMI.
CZASEM WYDAJE SIĘ, ŻE RACZEJ JESTEŚMY GATUNKIEM INWAZYJNYM…
DZIĘKUJEMY PANI DYREKTOR WYDZIAŁU EDUKACJI WROCŁAWSKIEGO ZOO – PANI MARCIE ZAJĄC –
OSSOWSKIEJ, ZA PRZYCHYLNOŚĆ I OTWARTOŚĆ, ZA ZWRÓCENIE UWAGI NA TO, JAK WIELKĄ ROLĘ MOGĄ ODEGRAĆ
MŁODZI LUDZIE, BY OBRONIĆ ZIEMIĘ PRZED INNYMI LUDŹMI. DZIĘKUJEMY PANU PAWŁOWI, OPIEKUNOWI
KOTIKÓW I PINGWINÓW, ZA POKAZANIE PASJI I ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ – OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI I
WOLONTARIAT NA RZECZ ZWIERZĄT
W AFRYCE, ZA CIEKAWE OPOWIEŚCI.
CHCIELIBYŚMY, ABY TAKIE WIZYTY WE WROCŁAWSKIM ZOO MOGŁY NA STAŁE ZAGOŚCIĆ W SZKOLNYM
PROGRAMIE IMPREZ.