REKRUTACJA

Zarządzenie 4/2015

Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej  Górze, ul. Leśna 5

z dnia 25.02.2015r.

w sprawie terminów i zasad rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5  na rok szkolny 2015/2016.

 Podstawa prawna:  art.9 ust 2 oraz art.10 ust.1 i 9 ustawy z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy   o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 z późn. zm.)   oraz Zarządzenie Nr 8/2015  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 02 lutego 2015 r.)


Część I

 

Kandydaci do Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze mogą ubiegać się o przyjęcie do trzech oddziałów w Zespole.

 

Prowadzimy nabór na następujące kierunki kształcenia:

 

4 letnie technika na podbudowie gimnazjum:

 

 • Technikum weterynaryjne
 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych
 • Technikum leśne
 • Technikum architektury krajobrazu
 • Technikum geodezyjne
 • Technikum technologii żywności
 • Technikum pszczelarskie
 • Technikum hodowca koni
 • Technikum ogrodnicze
 • Technikum agrobiznesu
 • Technikum technologii odzieży

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  – 3 letnia wielozawodowa

 

 

2-letnia Szkoła Policealna (dla młodzieży i dorosłych)
– Dietetyk

– Opiekun osoby starszej

Opiekunka dziecięca

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI :

 

1

Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

od  2 do 25 czerwca 2015r.

2

Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

 

od  26  do 29 czerwca 2015r.

3

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych.

 

do  2 lipca 2015r.

4

Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

 

do  6 lipca 2015r.

5

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół, po złożeniu stosownych dokumentów( oryginałów).

 

do  7 lipca 2015r.

6

Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami.

do  7 lipca 2015r.

7

Składanie dokumentów do szkół przeprowadzających uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.

od  8 do  9 lipca 2015r.

8

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły.

do 10 lipca 2015r.

9

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów.

do 31 sierpnia 2015r.

 

 

Część II

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół  Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej  w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5.

 

§ 1.

 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do  klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/2016.

 

1.    Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum odbywa się na podstawie kryteriów , uwzględniających:  

 

§  liczby punktów za oceny  na świadectwie ukończenia gimnazjum z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów: języka polskiego, języka obcego (z wyższą notą), informatyki, zajęć technicznych.

 • liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
 • liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
 • liczbę punktów uzyskanych za inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione
 • na świadectwie ukończenia gimnazjum:

2. Sumę punktów rekrutacyjnych możliwych do uzyskania przez kandydata  oblicza się z uwzględnieniem niżej   przedstawionych zasad (maksymalnie 100 punktów):

·       50 punktów rekrutacyjnych  za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu :

języka  polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,  matematyki, przedmiotów przyrodniczych ( biologii, geografii, fizyki i chemii) i języka obcego na poziomie podstawowym,

jest równa liczbie określającej wynik procentowy uzyskany z danego zakresu dzielonej przez 10, punkty należy zsumować.

·                     40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

             – l0 punktów – ocena: celujący,

             – 8 punktów – ocena: bardzo dobry,

             – 6 punktów – ocena: dobry,

             – 4 punkty – ocena: dostateczny,

             – 0 punktów -ocena: dopuszczaj4cy.

 

 • 10 punktów za:

            a) 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

            b) inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

                – maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, wskazane w załączniku nr 2  (l konkurs 2 pkt., 2 konkursy -4 pkt., 3 i więcej – 5 pkt.),

                – maksymalnie 2 punkty za poniższe osiągniecia w zawodach wiedzy. artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły: (l osiągnięcie I pkt.,2 i więcej _ 2 pkt.):

 

               . zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych,

               . zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych,

               . zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych,

              – I punkt za inne, zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej osiągnięcia ucznia, na przykład:

. wzorowe zachowanie

lub

 • stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.

lub

 • wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieżowych, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

 

3. W przypadkach uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych na podstawie par 49 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ustala się następujące zasady wyznaczania liczby punktów za egzamin gimnazjalny, odpowiadającej sumie liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne zakresy egzaminu gimnazjalnego z:

1) języka polskiego – liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka polskiego,

2) historii i wos – średnia liczby punktów za oceny na świadectwie z historii i wos.

3) matematyki – liczba punktów za ocenę na świadectwie z matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych – średnia liczby punktów za oceny na świadectwie z biologii, geografii, fizyki i chemii,

5) język obcy – liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka obcego wskazanego przez kandydata.

Punkty za oceny na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadą określoną  w punkcie 2a.

 

4. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, nie później niż do końca lutego 2015 r. podaje kandydatom do wiadomości szczegółowe kryteria, o których mowa w punkcie 1

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim. których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie)-, przyjmowani są w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie 1. Zaświadczenia wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły,

do której uczęszczał laureat lub finalista konkursu przedmiotowego, są ważne na terenie całego kraju.

6. Konkursami, o których mowa w punkcie 5 są w szczególności konkursy wymienione w załączniku  nr 1.

7. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających warunki rekrutacyjne, niż liczba wolnych dla danego kierunku na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

     – wyniki egzaminu gimnazjalnego

     – wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych przez dyrektora szkoły dla danego oddziału

     – świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

     – szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia gimnazjum ( finalista, laureat zał, nr 1 i nr 2) oraz osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, wolontariat

     8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, potwierdzonymi opinią PPPP ( pod warunkiem braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

     9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, a szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łączenie kryteria z punktu 7.

 

 

 § 2

 

.

Przyjmowanie podań kandydatów do Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze,  objętym  elektronicznym systemem  rekrutacyjnym.

 

1.  Kandydat do szkoły składa podanie w terminie od 2- 25 czerwca 2015r.

 

2.  Dane osobowe kandydata na podaniu zawierają informację o wszystkich jego wyborach, oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz osiągnięcia ucznia, które wprowadza się do komputerowej bazy danych.

 

3.  Kandydaci z gimnazjów nieobjętych elektronicznym systemem,  składają podanie wraz z załącznikami,  jedynie do szkoły I wyboru wskazując w nim także szkołę II i III wyboru.

 

4.  Dane kandydatów  gimnazjów objętych elektronicznym systemem rekrutacji są wprowadzane  w macierzystych gimnazjach.

5.    W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń posługuje się kserokopiami dokumentów poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, do momentu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole.

    

6.   Szkoła, do której wpłynęły dokumenty kandydata, nanosi pieczęć na pierwszej stronie podania.

7. Wszystkie informacje, o których mowa w punkcie 2 dotyczące poszczególnych kandydatów wprowadzone do bazy danych weryfikują szkoły ponadgimnazjalne pierwszego wyboru. Szkoły pierwszego wyboru weryfikują również informacje o następnych wszystkich wyborach uczniów.

8.   Do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci gimnazjów dołączają:

·     kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył

·      zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów, (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły kształcącej w zawodzie) ( mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata ).

·         trzy fotografie ( legitymacyjne)

a ponadto:

·    zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim wymienionych w załączniku nr 1 i nr 2 ( mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata ),

·         opinię wydana przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej ( mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata )

·        podanie o przyznanie miejsca w  bursie

 •  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, . Składający oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. "Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 •  prawomocny wyrok. sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem ( mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata ),
 •  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą ( mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata )

 

 

 

 § 3

 

  Kwalifikowanie do  Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej objętych systemem elektronicznym rekrutacji.

1.      Rekrutacja do poszczególnych oddziałów szkół odbywać się będzie; z uwzględnieniem wszystkich kandydatów, którzy umieścili dany oddział na swojej liście preferencyjnej; na podstawie listy uwzględniającej preferencje kandydatów,  ułożonej wg liczby uzyskanych przez nich punktów. O zakwalifikowaniu do oddziału decyduje wyłącznie liczba punktów rekrutacyjnych i liczba miejsc w danym oddziale.  Listę kandydatów zakwalifikowanych tylko do jednego oddziału w wybranej szkole tworzy się biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez kandydatów i liczbę miejsc, którymi dysponuje dany oddział.

2.      Przedział punktowy pozwalający na zakwalifikowanie się kandydata na poszczególne kierunki kształcenia w Zespole Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze:

 

 

L.p.

Kierunki  kształcenia

Minimalna liczba punktów:

Maksymalna liczba punktów:

1

Technikum weterynaryjne

0

100

2

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

0

100

3

Technikum leśne

0

100

4

Technikum architektury krajobrazu

0

100

5

Technikum geodezyjne

0

100

6

Technikum technologii żywności

0

100

7

Technikum pszczelarskie

0

100

8

Technikum hodowca koni

0

100

9

Technikum ogrodnicze

0

100

10

Technikum agrobiznesu

0

100

11

Technikum technologii odzieży

0

100

12

Zasadnicza szkoła zawodowa-wszystkie zawody

0

100

 

3.      Kandydat zakwalifikowany do jednego z wybranych oddziałów przestaje być uwzględniany  w rekrutacji do pozostałych oddziałów umieszczonych na dalszych pozycjach listy preferencyjnej.  

4.      W szkołach, które tworzą więcej niż jeden oddział z identycznymi planami nauczania, dla celów rekrutacji, grupuje się te oddziały w jeden oddział ze zwielokrotnioną liczbą miejsc. 

5.      Rozmieszczenia uczniów w poszczególnych oddziałach, przyjętych do oddziałów ze zwielokrotnioną liczbą miejsc dokonuje szkolna komisja rekrutacyjna.  

 

§ 6

Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców

 

1.   W Zespole Szkół  Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze od 31marca 2014r., codziennie w godz. od 10.00 do 15.00 ,  czynny będzie punkt informacyjny, którego zadaniem będzie udzielanie kandydatom informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie, o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu szkoły lub kierowanie kandydata do punktu przy poradni psychologiczno – pedagogicznej. Szkolny punkt przekazuje na bieżąco (telefonicznie) informacje o wolnych miejscach w szkole do właściwych ze względu na położenie punktów w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Za działalność szkolnego punktu informacyjnego odpowiada dyrektor szkoły.

8.  Punkty informacyjne działające przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych i punkty szkolne utrzymują stałą łączność telefoniczną z odpowiednimi miejskimi punktami informacyjnymi i z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze.

9.     Terminy składania informacji o wynikach kwalifikacji do szkół ponadgimnazjalnych po dokonaniu:

          pierwszego naboru  do 7 lipca 2015 r.,

          drugiego naboru do 10 lipca 2015 r.,

          jeśli szkoła nie wykona  planowanych zadań  do 31 sierpnia 2015r.

 

 

załącznik nr 1

Wykaz

konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim,

których laureaci przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od

ustalonych kryteriów:

1 . Konkursy:

języka polskiego z elementami sztuki, historii matematyki, z elementami WOS, chemii, fizyki, geografii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, francuskiego występujące pod wspólną nazwą. „Zdolny Ślązak Gimnazjalista".

2. Konkurs pod nazwą ,, Liga Naukowa Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów,,.

3. Konkurs matematyczny -,,Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,,.

4. Konkurs informatyczny -,,Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów,,.

5. Konkurs języka angielskiego -,,Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,,.

 

 

 

załącznik nr 2

Wykaz osiągnięć w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim,

za które przyznawane są dodatkowe punkty rekrutacyjne

 

I. Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach:

 1) konkursach: " języka polskiego z elementami sztuki, historii matematyki, z elementami WOS,  chemii, fizyki, geografii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, francuskiego występujące pod wspólną nazwą. „Zdolny Ślązak Gimnazjalista".

2) ,,Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów,,,

3) konkursie matematycznym _,,Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,,,

4) konkursie informatycznym _,,Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów,,,

5) konkursie języka angielskiego – ,,Olimpiada Języka Angielskiego dra Gimnazjalistów,,,

II. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach:

1) konkursie historycznym: ,,Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego,,,

2) Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego UNION JACK CONTEST,

3) Regionalnym Konkursie Chemicznym ,,Młody chemik eksperymentuje ,,

4) konkursie ekologicznym ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski,,,

5) konkursie ,,Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1956-,

6) Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.

7) Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna.

III. Uzyskanie tytułu laureata w konkursach:

l) konkursie organizowanym przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość ,,Świadectwa historyczne",

2) konkursie historycznym „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 1939 – 1989".

3) Dolnośląskim Konkursie Historycznym ,,Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej".

IV. Uzyskanie co najmniej wyróżnienia w ogólnopolskim tematycznym konkursie historycznym ,,Historia Bliska".

MOJA MAŁA OJCZYZNA – SUDETY ZACHODNIE

logommo

/Dla siebie znalezioną ścieżką/  

Patronat:

Prezydent Miasta Jeleniej Góry 

Scenariusz opracowała:

mgr Kazimiera Pitera  (ZSET) we współpracy z  mgr Alicją Raczek  – Dyrektorem Książnicy Karkonoskiej  oraz przy akceptacji mgr Barbary Latosińskiej – Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu  oraz Julity Zapruckiej – Dyrektora Muzeum Miejskiego „Dom G.Hauptmanna”

Informacje o realizacji:     www.sudetyzachodnie.pl

Kontakt: mmojczyzna@op.pl ; tel. 602 22 86 41; 75 64 23 718 w. 28

I.  CELE

Głównym celem projektu jest  wzbogacenie wiedzy młodzieży na temat historii  Jeleniej Góry i okolic, jej mieszkańców, obiektów architektury  średniowiecznej, kultury  – taniec, turnieje rycerskie, pieśni –  walorów turystycznych, a  także wiedzy o problemach współczesnych tych ziem.

Cele szczegółowe:

 • Rozbudzenie zainteresowania regionem, ze szczególnym uwzględnieniem walorów historycznych, turystycznych, gospodarczych
 • Poznanie historii najbliższej okolicy, indywidualnych losów mieszkańców tych ziem
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, w tym poprzez wykorzystanie zasobów Internetu oraz umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy
 • Rozbudzanie potrzeby zobaczenia na własne oczy pięknych zakątków naszego regionu
 • Poznanie działających w regionie muzeów,  ośrodków dawnych kultur, stowarzyszeń, itp.
 • Poznanie instytucji kultury, działających na terenie Jeleniej Góry i skorzystanie z ich oferty
 • Poszerzenie znanych form spędzania wolnego czasu, relaksu o wycieczki  piesze, udział                             w imprezach turystycznych, wykładach, wystawach itp.

Czytaj dalej MOJA MAŁA OJCZYZNA – SUDETY ZACHODNIE

1 % podatku dla naszej Szkoły

Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych w Jeleniej Górze

1 % podatku dla naszej Szkoły

nr KRS 0000103990

Szanowni Państwo

Wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną zwracamy się do Państwa z prośbą    o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Szkoły. Możliwość pozyskania 1%, stała się faktem dzięki nawiązaniu współpracy  z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole. Organizacja ta zwraca 60% sumy przekazanych kwot szkole wskazanej przez darczyńców w swoich deklaracjach PIT.

Jednocześnie zapewniamy, że przekazane przez Państwa pieniądze zostaną  wykorzystane w całości na wsparcie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej naszych uczniów.

 

               W imieniu Szkoły – Helena Kasperczyk – dyrektor Szkoły

          w imieniu Rady Rodziców – Piotr Leszek –  przewodniczący Rady Rodziców

  Czytaj dalej 1 % podatku dla naszej Szkoły

LipDub – ZSPŻ

Idea filmu polega na tym, iż nie może być żadnych cięć filmu, za wyjątkiem intra i outra, a osoby występujące w produkcji udają, że śpiewają wybraną piosenkę.
Przejście przez budynek musi być wykonane z jednego ujęcia. O ile opanowanie trasy i piosenki nie stanowi większego problemu to zapanowanie nad młodzieżą w liczbie 150 osób w całym budynku, graniczy z cudem.
Tym bardziej z przyjemnością prezentuję dwa filmy, pierwszy to backstage z czasu kręcenia a drugi to finalna wersja całości.
Zapraszam do oglądania.

21a 21c 22a 22q 22qw 23aa

Czytaj dalej LipDub – ZSPŻ