KONKURS LITERACKI 2019

Redakcja dwutygodnika „Obywatelska” we Wrocławiu ogłasza konkurs literacki
w trzech kategoriach: 1) poezji, 2) prozy, 3 publicystyki i wywiadów np. z
Żołnierzami Wyklętymi, Kresowiakami, Żołnierzami AK, działaczami podziemia
solidarnościowego, Solidarności Walczącej, dziadkami i babciami, ciekawymi
ludźmi, wybitnymi twórcami, artystami.
REGULAMIN
a) Konkurs obejmuje uczniów i absolwentów szkół średnich oraz studentów
do 30 roku życia.
b) Należy nadesłać zestaw 6 wierszy. Teksty razem nie mogą przekraczać 6
stron znormalizowanego maszynopisu.
c) Należy nadesłać zestaw 3 opowiadań lub nowel, nie przekraczając razem 9
stron znormalizowanego maszynopisu.
d) Należy nadesłać 3 artykuły publicystyczne, felietony lub wywiady
nieprzekraczające razem 6 stron znormalizowanego maszynopisu.
e) Każdy tekst poetycki, prozatorski i publicystyczny należy opatrzyć
odpowiednim godłem. Jeśli ten sam autor przesyła równocześnie wiersze,
poezję, publicystykę i wywiad, powinien oznaczyć je tym samym godłem.
e)Tematyka wierszy niczym nieograniczona. Mile widziane realia losu
polskiego. Tematyka opowiadań, publicystyki winna obrazować stan aktualnej
rzeczywistości. Tematyka wywiadów nieograniczona. Dopuszczalne są we
wszystkich gatunkach wątki historyczne i futurologiczne.
f) W osobnej, zaklejonej kopercie podpisanej tym samym godłem, co
teksty, należy dołączyć dane personalne, imię i nazwisko autora, adres, telefon,
email, nazwę i adres szkoły lub placówki naukowej oraz krótką biografię
twórczą, czas i miejsce debiutu.
e) Na konkurs jedna osoba może zgłosić tylko jeden zestaw wierszy,
opowiadań, artykułów publicystycznych, wywiadów. Na kopercie z pracami
należy nazwać formę twórczą, np. poezja, opowiadania, publicystyka, wywiady.
f) Prace należy nadsyłać na adres:
Redakcja dwutygodnika „Obywatelska”, 50-324 Wrocław, ul. Barlickiego 28
g) Termin nadsyłania prac mija z dniem 30 lipca 2019 r. O dacie wysłania
decyduje pieczątka pocztowa.
h) Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody w każdej z dziedzin:
• Pierwsza nagroda w wysokości 300 zł.
• Druga nagroda w wysokości: 200 zł.

• Trzecia nagroda w wysokości: 100 zł.
• Wyróżnienia książkowe.
 Roczna prenumerata dwutygodnika „Obywatelska”.
Jury pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego ze względu na poziom
prac może dokonać innego podziału nagród, a wyniki konkursu ogłosi do 15
października 2019 r. Laureaci zostaną zaproszeni na specjalne spotkanie we
Wrocławiu, w trakcie którego będą wręczone nagrody, odbędzie się
prezentacja nagrodzonych tekstów, a także dyskusja o wartościach poetyckich i
dziennikarskich prezentowanych przez nowe pokolenie twórców.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani pobytu we Wrocławiu.
Najciekawsi autorzy zostaną zaproszeni do BRACTWA MŁODYCH
TWÓRCÓW(BMT) przy Redakcji dwutygodnika „Obywatelska”, a ich
nagrodzone prace będą sukcesywnie publikowane.