Archiwum kategorii: Egzamin Zawodowy

Przygotowania do egzaminu zawodowego

Harmonogram sesji letniej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie już dostępny!

Egzamin potwierdzający kalifikacje w zawodzie
NOWY EGZAMIN

Część pisemna
20. 06.2017 r.
Godz. 10:00, sala 304 – kwalifikacja : R.09- wersja komputerowa – 60 minut
Godz: 12.00, sala 103 – kwalifikacja: R.10 – wersja komputerowa – 60 minut
Godz: 14.00, sala 307 – kwalifikacja: R.11 – dokumentacja – 60 minut
Godz: 8.00, sala 304 – kwalifikacja: R.13– wersja komputerowa – 60 minut
Godz: 10.00, sala 103 – kwalifikacja: T.06 – wersja komputerowa –60 minut
Część praktyczna

26.06.2017 r.
Godz: 9.00, sala 11– kwalifikacja: R.09, R.13 – wersja: dokumentacja – arkusze – 120 minut
Godz: 8.00, sala 7 – BURSA – kwalifikacja R.10 – wersja WYKONANIE – 120 min
Godz: 13.00, sala 7 – kwalifikacja R.11 – wersja: dokumentacja – arkusze – 150 minut
Godz: 8.00 i 12.00 sala 101 – kwalifikacja T.06 – wersja: WYKONANIE – 120 minut
27.06.2017 r.
Godz: 8.00 i 12.00 sala 101 – kwalifikacja T.06 – wersja: WYKONANIE – 120 minut

Wszystkie informacje niezbędne dla każdego zdającego znajdziecie na stronie :
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
Egzamin potwierdzający kalifikacje zawodowe
STARY EGZAMIN

13.06.2017 r.
Godz. 9.00, sala 308

Technik budownictwa
Technik elektronik
Technik drogownictwa
Technik leśnik
Technik hotelarstwa
Technik logistyk
Kucharz

Zapraszamy na egzaminy zawodowe w sesji zimowej!

EGZAMINY ZAWODOWE
I sesja : styczeń / luty 2017

12. 01.2017 r. egzamin pisemny
R.09, T.06 godz. 10.00, sala 308 – wersja D – 60 min
R.10, R.22 godz. 12.00, sala 308 – wersja D – 60 min
T.15 godz. 10.00, sala 304 – wersja K – 60 min
R.11 godz. 14.00, sala 304 – wersja K – 60 min
R.14 godz. 12.00, sala 103 – wersja K – 60 min
9.01.2017 r. egzamin praktyczny
R.09, R.13 godz. 9.00, sala 11 – wersja D – 120 min
R.11 godz.13.00, sala 11 – wersja D – 120 min
R.22 j.w. 150 min
T.15 j.w 180 min
11.02.2017 r. egzamin praktyczny
R.14 godz. 8.00 i 12.00, sala …… – wersja W – 120 min

Terminy egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe:

 Stary egzamin

 

23.06.2014 r. (poniedziałek) 

godz. 12.00 część pisemna – wszystkie zawody

24.06.2014 r. (wtorek) 

– godz. 9.00– część praktyczna dla zawodów:

Technik leśnik

Technik architektury krajobrazu

Technik weterynarii

25.06.2014 r. (środa) 

– godz. 9.00– część praktyczna dla zawodu:

Technik żywienia i gospodarstwa domowego.

 

prosimy zgłosić się do szkoły na ok.45-50 min. przed czasem


        Terminy egzaminu potwierdzającego     

                       kwalifikacje w zawodzie:

 

Nowy egzamin


13.06.2014 r. (piątek) 

– godz. 12.00 i 16.00 – część praktyczna I kwalifikacja R.21- dla zawodu technik architektury krajobrazu

16.06.2014 r. (poniedziałek) 

godz. 8.00 – część pisemna w wersji elektronicznej – I kwalifikacja R.21 dla zawodu technik architektury krajobrazu

godz. 10.00 – część pisemna w wersji elektronicznej – I kwalifikacja R.09 dla zawodu technik weterynarii


17.06.2014 r. (wtorek)

– godz. 9.00 – część praktyczna w wersji elektronicznej – I kwalifikacja R.09 dla zawodu technik weterynarii


prosimy zgłosić się do szkoły na ok.45-50 min. przed czasem

Informacja o egzaminie

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe zwanym egzaminem zawodowym:

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
    – etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
    – etapu praktycznego.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z etapu pisemnego:
    – z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
    – z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
2) z etapu praktycznego – co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.
Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.
Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.
Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Etap pisemny egzaminu zawodowego

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:
   – w części pierwszej – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,
   – w części drugiej – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Egzamin trwa120 min. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut (TW, TAK, TL, TO) i nie dłużej niż 240 minut.(TŻ). Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

 

 

 

Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych:

Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym, które w zależności od zawodu, którego dotyczy obejmuje:
1. opracowanie projektu realizacji określonych prac,
                albo
2. opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,  zwanych „pracą egzaminacyjną”.

 

terminy egzaminu

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

 

17.06.2013r. (poniedziałek) godz. 12.00 część pisemna (testy) – wszystkie zawody

18.06.2013 r. (wtorek) godz. 9.00- część praktyczna dla zawodów:

Technik ogrodnik

Technik leśnik

Technik architektury krajobrazu

Technik weterynarii

19.06.2013r. (środa) godz. 9.00- część praktyczna dla zawodu:

Technik żywienia i gospodarstwa domowego.

 

prosimy zgłosić się do szkoły na ok.45-50 min. przed czasem

 

————————————————————————————————————————————–

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w

etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2013 r.

Nr zawodu

Nazwa zawodu

przybory

321[07]

Technik architektury krajobrazu

kalkulator, ołówk, linijka, ekierka, gumka, temperówka, kredki ołówkowe

 

322[14]

Technik weterynarii

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

 

321[02]

Technik leśnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

321[03]

Technik ogrodnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

 

321[10]

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka