Archiwum kategorii: Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły

Regulamin rekrutacyjny na rok szkolny 2020/2021

INFORMATOR REKRUTACYJNY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informacje na temat rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021 można uzyskać:

Na stronie: www.dolnoslaskie.edu.com.pl.

W szkołach podstawowych, u wychowawców klas i pedagogów.

W szkole I wyboru.

Na stronach „www” szkół ponadpodstawowych.

Podstawa prawna.

 • Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) 

 

Nabór do Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze.

Nabór do szkół ponadpodstawowych w mieście Jelenie Góra, odbywa się
w informatycznym systemie wspomagającym system rekrutacji, poprzez stronę: www.dolnoslaskie.edu.com.pl

W szkole prowadzony jest nabór na następujące kierunki kształcenia:

Pięcioletnie technika na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej:

technikum weterynaryjne,

technikum żywienia i usług gastronomicznych,

technikum leśne,

technikum architektury krajobrazu,

technikum geodezyjne,

technikum papiernictwa

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze.

1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

– Posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

– W przypadku kandydatów prowadzących szkolenie zawodowe (jak w przypadku ZSP-U i BS) posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych, praktyki zawodowej), wydane zgodnie z przepisami o służbie medycyny pracy.

2. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.

3. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym punkty przyznaje się za:

I – wynik egzaminu ósmoklasisty.

Punkty rekrutacyjne, w roku szkolnym 2020/2021, przyznaje się przez pomnożenie wyników egzaminu ósmoklasisty, wyrażonych w procentach, z poszczególnych przedmiotów przez odpowiedni współczynnik.

Zakres egzaminu

Współczynnik

Język polski

0,35

Matematyka

0,35

Język obcy nowożytny

0,3

Maksymalna ilość punktów rekrutacyjnych przyznanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100.

II – oceny wymienione na świadectwie ukończenie szkoły podstawowej.

Punkty rekrutacyjne przyznaje się za oceny z języka polskiego i matematyki oraz za dwie oceny
innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które ustala dyrektor szkoły ponadpodstawowej
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Punkty rekrutacyjne przyznaje się za określone oceny. Maksymalna ilość punktów rekrutacyjnych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 72.

Kryteria przyznawania punktów:

Ocena

Ilość punktów

Celująca

18

Bardzo dobra

17

Dobra

14

Dostateczna

8

Dopuszczająca

2

III – szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, uczeń może uzyskać dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 7 punktów;

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów;

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych, niż wymienione w punktach poprzednich, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty;

krajowym – przyznaje się 3 punkty;

wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty;

powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uczeń może uzyskać maksymalnie 18 punktów. Jeśli uczeń ma wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej więcej niż jedno osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy lub sportowych, punkty przyznawane są jednorazowo za najwyższe osiągnięcie.

IV – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów rekrutacyjnych.

V – aktywność społeczna.

Za aktywność społeczną ucznia, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty rekrutacyjne.

Postępowanie na drugim i trzecim etapie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie rekrutacyjnym, w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu, szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

wielodzietność rodziny kandydata,

niepełnosprawność kandydata,

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres: zspu.jgora@gmail.com

2. Do 10 lipca 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły, natomiast do 4 sierpnia 2020 r.  o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna).

3. Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone
 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

4. Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone
 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

5. Od 13 do 18 sierpnia 2020r. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu.

6. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Uwaga! W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

7. Procedura odwoławcza

a) W terminie do 22 sierpnia 2020 r. rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

b)W terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym

c)W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

d)W terminie 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

e)Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej

Ponieważ dowiedzieliśmy się, że część z Państwa ma wstępne problemy z rejestracją w elektronicznym systemie rekrutacji, udostępniamy link do formularza do samodzielnego wydruku i wypełnienia. Dane uczniów, którzy zdecydują się na taką formę rejestracji będziemy starali się na bieżąco wprowadzać do systemu

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej

Informator rekrutacyjny na rok szkolny 2019/2020

 1. Informacje na temat rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 można uzyskać:

 1. Na stronie: www.dolnoslaskie.edu.com.pl.

 2. W gimnazjach lub szkołach podstawowych, u wychowawców klas i pedagogów.

 3. W szkole I wyboru.

 4. Na stronach „www” szkół ponadgimnazjalnych.

 1. Podstawa prawna.

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo oświatowe, art. 149 ust.5 i art. 165 ust.4 (Dz.U. z 2017r.
  z późniejszymi zmianami), art.134 ust.1 i 2 (Dz.U. z 2018r.).

 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. z późniejszymi zmianami).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami gimnazjum.

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r., w sprawie przeprowadzenia rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

 5. Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
  i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 (www.gov.pl/web/edukacja/do-pobrania).

 6. Zarządzenie nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, do klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

 7. Zarządzenie nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, do klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych
  w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych i czteroletnich liceach z oddziałami dwujęzycznymi oraz w pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

 8. Zarządzenie nr 14/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określania miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie dolnośląskim.

 9. Zarządzenie nr 18/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2019r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określania miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie dolnośląskim.

 1. Nabór do Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze.

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w mieście Jelenie Góra, odbywa się
w informatycznym systemie wspomagającym system rekrutacji, poprzez stronę: www.dolnoslaskie.edu.com.pl.

W szkole prowadzony jest nabór na następujące kierunki kształcenia:

Czteroletnie technika na podbudowie gimnazjum:

 • technikum weterynaryjne,

 • technikum żywienia i usług gastronomicznych,

 • technikum leśne,

 • technikum architektury krajobrazu,

 • technikum geodezyjne,

 • technikum papiernictwa

Pięcioletnie technika na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej:

 • technikum weterynaryjne,

 • technikum żywienia i usług gastronomicznych,

 • technikum leśne,

 • technikum architektury krajobrazu,

 • technikum geodezyjne,

 • technikum papiernictwa
 1. Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej
  w Jeleniej Górze.

Zasady rekrutacji do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej

Do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. Posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

 2. W przypadku kandydatów prowadzących szkolenie zawodowe (jak w przypadku ZSP-U i BS)
  – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych, praktyki zawodowej) wydane zgodnie
  z przepisami w sprawie badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Jeżeli liczba kandydatów do szkoły na dany kierunek kształcenia nie przekracza ilości miejsc przewidzianych w danym oddziale, w szkole nie obowiązują podane poniżej punkty rekrutacyjne.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki 1.i 2., niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę określone poniżej kryteria
i przyznaje punkty rekrutacyjne.

 1. Kryterium I – wynik egzaminu gimnazjalnego.

Punkty rekrutacyjne przyznaje się przez pomnożenie wyników egzaminu gimnazjalnego, wyrażonych w procentach, z poszczególnych przedmiotów przez odpowiedni współczynnik.

Zakres egzaminu

Współczynnik

Język polski

0,2

Historia i wiedza o społeczeństwie

0,2

Matematyka

0,2

Przedmioty przyrodnicze

0,2

Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

0,2

Język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym

nie przelicza się

Maksymalna ilość punktów rekrutacyjnych przyznanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi 100.

 1. Kryterium II – oceny wymienione na świadectwie ukończenie gimnazjum.

Punkty rekrutacyjne przyznaje się za oceny z języka polskiego i matematyki oraz za dwie oceny
z innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które ustala dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Punkty rekrutacyjne przyznaje się za określone oceny. Maksymalna ilość punktów rekrutacyjnych za oceny na świadectwie ukończenie gimnazjum wynosi 72.

Kryteria przyznawania punktów:

Ocena

Ilość punktów

Celująca

18

Bardzo dobra

17

Dobra

14

Dostateczna

8

Dopuszczająca

2

 1. Kryterium III – szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum uczeń może uzyskać dodatkowe punkty rekrutacyjne.

 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;

 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;

 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 7 punktów;

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów;

 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

 • Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych, niż wymienione w punktach poprzednich, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty;

 • krajowym – przyznaje się 3 punkty;

 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty;

 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum uczeń może uzyskać maksymalnie 18 punktów. Jeśli uczeń ma wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum więcej niż jedno osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy lub sportowych, punkty przyznawane są jednorazowo za najwyższe osiągnięcie.

 1. Kryterium IV – świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów rekrutacyjnych.

 1. Kryterium V – aktywność społeczna.

Za aktywność społeczną ucznia, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty rekrutacyjne.

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
  a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja do 25 czerwca 2019r.

od 26 do 30 lipca 2019r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 21 do 25 czerwca 2019r.

—————————–

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 czerwca 2019r.

do 5 sierpnia 2019r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

15 lipca 2019r.

20 sierpnia 2019r.

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

od 16 do 18 lipca 2019r.

od 21 do 23 sierpnia 2019r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16 do 24 lipca 2019r.

od 21 d0 29 sierpnia 2019r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

25 lipca 2019r.

30 sierpnia 2019r.

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

26 lipca 2019r.

30 sierpnia 2019r.

Zasady rekrutacji do publicznej szkoły ponadpodstawowej

Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. Posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 2. W przypadku kandydatów prowadzących szkolenie zawodowe (jak w przypadku ZSP-U i BS)
  – posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych, praktyki zawodowej), wydane zgodnie z przepisami o służbie medycyny pracy.

Jeżeli liczba kandydatów do szkoły na dany kierunek kształcenia nie przekracza ilości miejsc przewidzianych w danym oddziale, w szkole nie obowiązują podane poniżej punkty rekrutacyjne.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki 1. i 2. niż liczba wolnych miejsc
w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę określone poniżej kryteria i przyznaje punkty rekrutacyjne.

 1. Kryterium I – wynik egzaminu ósmoklasisty.

Punkty rekrutacyjne, w roku szkolnym 2019/2020, przyznaje się przez pomnożenie wyników egzaminu ósmoklasisty, wyrażonych w procentach, z poszczególnych przedmiotów przez odpowiedni współczynnik.

Zakres egzaminu

Współczynnik

Język polski

0,35

Matematyka

0,35

Język obcy nowożytny

0,3

Maksymalna ilość punktów rekrutacyjnych przyznanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100.

 1. Kryterium II – oceny wymienione na świadectwie ukończenie szkoły podstawowej.

Punkty rekrutacyjne przyznaje się za oceny z języka polskiego i matematyki oraz za dwie oceny
z innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które ustala dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Punkty rekrutacyjne przyznaje się za określone oceny. Maksymalna ilość punktów rekrutacyjnych za oceny na świadectwie ukończenie gimnazjum wynosi 72.

Kryteria przyznawania punktów:

Ocena

Ilość punktów

Celująca

18

Bardzo dobra

17

Dobra

14

Dostateczna

8

Dopuszczająca

2

 1. Kryterium III – szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, uczeń może uzyskać dodatkowe punkty rekrutacyjne.

 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;

 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;

 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 7 punktów;

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów;

 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

 • Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych, niż wymienione w punktach poprzednich, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty;

 • krajowym – przyznaje się 3 punkty;

 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty;

 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uczeń może uzyskać maksymalnie 18 punktów. Jeśli uczeń ma wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej więcej niż jedno osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy lub sportowych, punkty przyznawane są jednorazowo za najwyższe osiągnięcie.

 1. Kryterium IV – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów rekrutacyjnych.

 1. Kryterium V – aktywność społeczna.

Za aktywność społeczną ucznia, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty rekrutacyjne.

 1. Postępowanie na drugim i trzecim etapie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie rekrutacyjnym, w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 2. W przypadku równorzędnych wyników na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu, szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata,

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
  a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja do 25 czerwca 2019r.

od 26 do 30 lipca 2019r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 21 do 25 czerwca 2019r.

—————————–

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 czerwca 2019r.

do 5 sierpnia 2019r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

15 lipca 2019r.

20 sierpnia 2019r.

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

od 16 do 18 lipca 2019r.

od 21 do 23 sierpnia 2019r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16 do 24 lipca 2019r.

od 21 d0 29 sierpnia 2019r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

25 lipca 2019r.

30 sierpnia 2019r.

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

26 lipca 2019r.

30 sierpnia 2019r.

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2018/2019

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2018/2019

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
58-560 Jelenia Góra, ulica Leśna 5

§ 1
Informacje o rekrutacji można uzyskać:

1. na stronie rekrutacji dolnoslaskie.edu.com.pl,
2. w gimnazjach u wychowawców klas i pedagogów,
3. w szkole I wyboru,
4. na stronach www szkół ponadgimnazjalnych.

§ 2
Podstawa prawna

Art.154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59 z późn.zm.) i art.20wa ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. Poz. 1943) w związku z art. 149 ust.5, art. 155 ust.5 i art.165 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. Poz.60) oraz par. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia , dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586)

Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy-Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

§ 3
Nabór

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Mieście Jelenia Góra odbywa się w informatycznym systemie wspomagającym system rekrutacji poprzez stronę www.dolnoslaskie.edu.com.pl

§ 4
Prowadzimy nabór na następujące kierunki kształcenia:

4 letnie technika na podbudowie gimnazjum:
Technikum weterynaryjne
Technikum żywienia i usług gastronomicznych
Technikum leśne
Technikum architektury krajobrazu

§ 5
Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2018/2019.
Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum odbywa się na podstawie przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego oraz ocen z zajęć edukacyjnych z punktu 2. i dodatkowych kryteriów wynikających z punktów 3 – 5.

W roku szkolnym 2018/2019 nie obowiązują progi punktacyjne.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
wynik przedstawiony w procentach z:
języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki,
przedmiotów przyrodniczych
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2;

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych z: języka polskiego, biologii, informatyki i zajęć technicznych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
celującym – przyznaje się po 20 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;
dobrym – przyznaje się po 12 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 4., wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc brane będą pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, biologii i informatyki.

§ 6
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy — Prawo oświatowe, dla absolwentów gimnazjum.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 czerwca
do 20 czerwca 2018 r

do 31 lipca 2018 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 do 26 czerwca
2018 r.

……………..

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

do 28 czerwca

2018 r

do 7 sierpnia 2018

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

13 lipca 2018 r.

22 sierpnia 2018 r.

(uchowaniem art. 20zc ust. 6, 7, 8, 9 ustawy o systemie oświaty i art. 158 ust. 6,7,8, 9

ustawy Prawo oświatowe.)

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły

do 17 lipca 2018 r.

22 sierpnia 2018

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 25 lipca 2018 r

do 28 sierpnia
2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

27 lipca 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.

Informator Rekrutacyjny 2017/2018

Informacje o rekrutacji można uzyskać:

1. na stronie rekrutacji dolnoslaskie.edu.com.pl

2. w gimnazjach u wychowawców klas i pedagogów,

3. w szkole I wyboru,

4. na stronach www szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 60).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. 

3. Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.  

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Mieście Jelenia Góra odbywa się w informatycznym systemie wspomagającym system rekrutacji poprzez stronę www.dolnoslaskie.edu.com.pl

Prowadzimy nabór na następujące kierunki kształcenia:

4 letnie technika na podbudowie gimnazjum:

 • Technikum weterynaryjne

 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych

 • Technikum leśne

 • Technikum architektury krajobrazu

 • Technikum geodezyjne

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5.

§ 1.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum odbywa się na podstawie przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego oraz ocen z zajęć edukacyjnych z punktu 2. i dodatkowych kryteriów wynikających z punktów 3 – 5.

W roku szkolnym 2017/2018 nie obowiązują progi punktacyjne.

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego,

 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,

 3. matematyki,

 4. przedmiotów przyrodniczych
  e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2;

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych z: języka polskiego, biologii, informatyki i zajęć technicznych naświadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów;

 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;

 3. dobrym – przyznaje się po 12 punktów;

 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

A. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  7 punktów,

 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów;

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
  10 punktów,

 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -przyznaje się 7 punktów,

 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów,

 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  3 punkty;

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 4., wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych douzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

6. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc brane będą pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, biologii i informatyki.

Harmonogram rekrutacji

Lp.

Czynność

Szkoła ponadgimnazjalna

Kandydat

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1

Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie ich danych.

+

+

2017-06-01 08:00

2017-06-21 15:00

2

Wybór preferencji przez kandydatów.

+

+

3

Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.

+

4

Weryfikacja dostarczanych podań.

+

2017-06-30 15:00

5

Wprowadzenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.

+

2017-05-31 08:00

2017-06-05 15:00

6

Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.

+

2017-06-27 15:00

7

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru.

+

2017-06-23 08:00

8

Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów.

+

2017-06-30 15:00

9

Porządkowanie list chętnych.

+

2017-07-03 08:00

2017-07-03 14:00

10

Symulacja i ostateczny przydział.

+

 

2017-07-04 10:30

2017-07-04 15:00

11

Pobranie list zakwalifikowanych do przyjęcia.

+

2017-07-04 15:30

2017-07-05 14:00

12

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia. (Zapoznanie się z wynikami naboru.)

+

+

2017-07-07 10:00

13

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

+

+

2017-07-07 10:00

2017-07-18 15:00

14

Pobranie list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

+

2017-07-18 15:00

2017-07-19 10:00

15

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

+

+

2017-07-19 11:00

16

Wprowadzanie wyników rekrutacji uzupełniajacej.

+

+

2017-07-19 11:00

2017-08-31 15:00

Zarządzenie 4 /2016 Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze z dnia 28.02.2016r. w sprawie terminów i zasad rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2015/2016.

Zarządzenie 4 /2016

Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5

z dnia 28.02.2016r.

w sprawie terminów i zasad rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5 na rok szkolny 2015/2016.

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r, w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. z 2015 r. poz. 1942).


Część I

Prowadzimy nabór na następujące kierunki kształcenia:

4 letnie technika na podbudowie gimnazjum:

 • Technikum weterynaryjne

 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych

 • Technikum leśne

 • Technikum architektury krajobrazu

 • Technikum geodezyjne

 • Technikum technologii żywności

 • Technikum pszczelarskie

 • Technikum hodowca koni

 • Technikum ogrodnicze

 • Technikum agrobiznesu

 • Technikum technologii odzieży

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia wielozawodowa w zawodach:

 • Kucharz

 • Piekarz

 • Cukiernik

 • Sprzedawca

 • Fryzjer

 • Operator maszyn leśnych

 • Ogrodnik

 • Mechanik pojazdów samochodowych

2-letnia Szkoła Policealna (dla młodzieży i dorosłych)
– Dietetyk

– Opiekun osoby starszej

Opiekunka dziecięca

Część II

TERMINARZ REKRUTACJI :

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 do 23 czerwca 2016 r.

do 1 sierpnia 2016 r.

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 24 do 28 czerwca 2016 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 30 czerwca 2016 r.

do 3 sierpnia 2016 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

do 15 lipca 2016 r.

23 sierpnia 2016 r.

7.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

do 19 lipca 2016 r.

23 sierpnia 2016 r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 26 lipca 2016 r.

do 26 sierpnia 2016 r.

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 27 lipca 2016 r.

29 sierpnia 2016 r.

10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

27 lipca 2016 r.

29 sierpnia 2016 r.

Część III

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5.

§ 1.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017.

Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum odbywa się na podstawie przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego oraz ocen z zajęć edukacyjnych z punktu 2. i dodatkowych kryteriów wynikających z punktów 3 – 5.

W roku szkolnym 2016/2017 nie obowiązują progi punktacyjne.

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego,

 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,

 3. matematyki,

 4. przedmiotów przyrodniczych
  e)
  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2;

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych z: języka polskiego, biologii, informatyki i zajęć technicznych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów;

 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;

 3. dobrym – przyznaje się po 12 punktów;

 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

A. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  7 punktów,

 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów;

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
  10 punktów,

 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -przyznaje się 7 punktów,

 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów,

 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  3 punkty;

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 4., wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

6. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc brane będą pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, biologii i informatyki.

zarzadz rekrutacja-1

REKRUTACJA

Zarządzenie 4/2015

Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej  Górze, ul. Leśna 5

z dnia 25.02.2015r.

w sprawie terminów i zasad rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5  na rok szkolny 2015/2016.

 Podstawa prawna:  art.9 ust 2 oraz art.10 ust.1 i 9 ustawy z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy   o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 z późn. zm.)   oraz Zarządzenie Nr 8/2015  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 02 lutego 2015 r.)


Część I

 

Kandydaci do Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze mogą ubiegać się o przyjęcie do trzech oddziałów w Zespole.

 

Prowadzimy nabór na następujące kierunki kształcenia:

 

4 letnie technika na podbudowie gimnazjum:

 

 • Technikum weterynaryjne
 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych
 • Technikum leśne
 • Technikum architektury krajobrazu
 • Technikum geodezyjne
 • Technikum technologii żywności
 • Technikum pszczelarskie
 • Technikum hodowca koni
 • Technikum ogrodnicze
 • Technikum agrobiznesu
 • Technikum technologii odzieży

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  – 3 letnia wielozawodowa

 

 

2-letnia Szkoła Policealna (dla młodzieży i dorosłych)
– Dietetyk

– Opiekun osoby starszej

Opiekunka dziecięca

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI :

 

1

Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

od  2 do 25 czerwca 2015r.

2

Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

 

od  26  do 29 czerwca 2015r.

3

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych.

 

do  2 lipca 2015r.

4

Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

 

do  6 lipca 2015r.

5

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół, po złożeniu stosownych dokumentów( oryginałów).

 

do  7 lipca 2015r.

6

Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami.

do  7 lipca 2015r.

7

Składanie dokumentów do szkół przeprowadzających uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.

od  8 do  9 lipca 2015r.

8

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły.

do 10 lipca 2015r.

9

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów.

do 31 sierpnia 2015r.

 

 

Część II

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół  Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej  w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5.

 

§ 1.

 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do  klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/2016.

 

1.    Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum odbywa się na podstawie kryteriów , uwzględniających:  

 

§  liczby punktów za oceny  na świadectwie ukończenia gimnazjum z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów: języka polskiego, języka obcego (z wyższą notą), informatyki, zajęć technicznych.

 • liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
 • liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
 • liczbę punktów uzyskanych za inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione
 • na świadectwie ukończenia gimnazjum:

2. Sumę punktów rekrutacyjnych możliwych do uzyskania przez kandydata  oblicza się z uwzględnieniem niżej   przedstawionych zasad (maksymalnie 100 punktów):

·       50 punktów rekrutacyjnych  za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu :

języka  polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,  matematyki, przedmiotów przyrodniczych ( biologii, geografii, fizyki i chemii) i języka obcego na poziomie podstawowym,

jest równa liczbie określającej wynik procentowy uzyskany z danego zakresu dzielonej przez 10, punkty należy zsumować.

·                     40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

             – l0 punktów – ocena: celujący,

             – 8 punktów – ocena: bardzo dobry,

             – 6 punktów – ocena: dobry,

             – 4 punkty – ocena: dostateczny,

             – 0 punktów -ocena: dopuszczaj4cy.

 

 • 10 punktów za:

            a) 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

            b) inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

                – maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, wskazane w załączniku nr 2  (l konkurs 2 pkt., 2 konkursy -4 pkt., 3 i więcej – 5 pkt.),

                – maksymalnie 2 punkty za poniższe osiągniecia w zawodach wiedzy. artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły: (l osiągnięcie I pkt.,2 i więcej _ 2 pkt.):

 

               . zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych,

               . zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych,

               . zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych,

              – I punkt za inne, zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej osiągnięcia ucznia, na przykład:

. wzorowe zachowanie

lub

 • stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.

lub

 • wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieżowych, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

 

3. W przypadkach uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych na podstawie par 49 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ustala się następujące zasady wyznaczania liczby punktów za egzamin gimnazjalny, odpowiadającej sumie liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne zakresy egzaminu gimnazjalnego z:

1) języka polskiego – liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka polskiego,

2) historii i wos – średnia liczby punktów za oceny na świadectwie z historii i wos.

3) matematyki – liczba punktów za ocenę na świadectwie z matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych – średnia liczby punktów za oceny na świadectwie z biologii, geografii, fizyki i chemii,

5) język obcy – liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka obcego wskazanego przez kandydata.

Punkty za oceny na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadą określoną  w punkcie 2a.

 

4. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, nie później niż do końca lutego 2015 r. podaje kandydatom do wiadomości szczegółowe kryteria, o których mowa w punkcie 1

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim. których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie)-, przyjmowani są w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie 1. Zaświadczenia wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły,

do której uczęszczał laureat lub finalista konkursu przedmiotowego, są ważne na terenie całego kraju.

6. Konkursami, o których mowa w punkcie 5 są w szczególności konkursy wymienione w załączniku  nr 1.

7. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających warunki rekrutacyjne, niż liczba wolnych dla danego kierunku na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

     – wyniki egzaminu gimnazjalnego

     – wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych przez dyrektora szkoły dla danego oddziału

     – świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

     – szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia gimnazjum ( finalista, laureat zał, nr 1 i nr 2) oraz osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, wolontariat

     8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, potwierdzonymi opinią PPPP ( pod warunkiem braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

     9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, a szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łączenie kryteria z punktu 7.

 

 

 § 2

 

.

Przyjmowanie podań kandydatów do Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze,  objętym  elektronicznym systemem  rekrutacyjnym.

 

1.  Kandydat do szkoły składa podanie w terminie od 2- 25 czerwca 2015r.

 

2.  Dane osobowe kandydata na podaniu zawierają informację o wszystkich jego wyborach, oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz osiągnięcia ucznia, które wprowadza się do komputerowej bazy danych.

 

3.  Kandydaci z gimnazjów nieobjętych elektronicznym systemem,  składają podanie wraz z załącznikami,  jedynie do szkoły I wyboru wskazując w nim także szkołę II i III wyboru.

 

4.  Dane kandydatów  gimnazjów objętych elektronicznym systemem rekrutacji są wprowadzane  w macierzystych gimnazjach.

5.    W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń posługuje się kserokopiami dokumentów poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, do momentu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole.

    

6.   Szkoła, do której wpłynęły dokumenty kandydata, nanosi pieczęć na pierwszej stronie podania.

7. Wszystkie informacje, o których mowa w punkcie 2 dotyczące poszczególnych kandydatów wprowadzone do bazy danych weryfikują szkoły ponadgimnazjalne pierwszego wyboru. Szkoły pierwszego wyboru weryfikują również informacje o następnych wszystkich wyborach uczniów.

8.   Do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci gimnazjów dołączają:

·     kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył

·      zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów, (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły kształcącej w zawodzie) ( mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata ).

·         trzy fotografie ( legitymacyjne)

a ponadto:

·    zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim wymienionych w załączniku nr 1 i nr 2 ( mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata ),

·         opinię wydana przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej ( mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata )

·        podanie o przyznanie miejsca w  bursie

 •  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, . Składający oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. "Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 •  prawomocny wyrok. sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem ( mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata ),
 •  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą ( mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata )

 

 

 

 § 3

 

  Kwalifikowanie do  Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej objętych systemem elektronicznym rekrutacji.

1.      Rekrutacja do poszczególnych oddziałów szkół odbywać się będzie; z uwzględnieniem wszystkich kandydatów, którzy umieścili dany oddział na swojej liście preferencyjnej; na podstawie listy uwzględniającej preferencje kandydatów,  ułożonej wg liczby uzyskanych przez nich punktów. O zakwalifikowaniu do oddziału decyduje wyłącznie liczba punktów rekrutacyjnych i liczba miejsc w danym oddziale.  Listę kandydatów zakwalifikowanych tylko do jednego oddziału w wybranej szkole tworzy się biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez kandydatów i liczbę miejsc, którymi dysponuje dany oddział.

2.      Przedział punktowy pozwalający na zakwalifikowanie się kandydata na poszczególne kierunki kształcenia w Zespole Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze:

 

 

L.p.

Kierunki  kształcenia

Minimalna liczba punktów:

Maksymalna liczba punktów:

1

Technikum weterynaryjne

0

100

2

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

0

100

3

Technikum leśne

0

100

4

Technikum architektury krajobrazu

0

100

5

Technikum geodezyjne

0

100

6

Technikum technologii żywności

0

100

7

Technikum pszczelarskie

0

100

8

Technikum hodowca koni

0

100

9

Technikum ogrodnicze

0

100

10

Technikum agrobiznesu

0

100

11

Technikum technologii odzieży

0

100

12

Zasadnicza szkoła zawodowa-wszystkie zawody

0

100

 

3.      Kandydat zakwalifikowany do jednego z wybranych oddziałów przestaje być uwzględniany  w rekrutacji do pozostałych oddziałów umieszczonych na dalszych pozycjach listy preferencyjnej.  

4.      W szkołach, które tworzą więcej niż jeden oddział z identycznymi planami nauczania, dla celów rekrutacji, grupuje się te oddziały w jeden oddział ze zwielokrotnioną liczbą miejsc. 

5.      Rozmieszczenia uczniów w poszczególnych oddziałach, przyjętych do oddziałów ze zwielokrotnioną liczbą miejsc dokonuje szkolna komisja rekrutacyjna.  

 

§ 6

Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców

 

1.   W Zespole Szkół  Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze od 31marca 2014r., codziennie w godz. od 10.00 do 15.00 ,  czynny będzie punkt informacyjny, którego zadaniem będzie udzielanie kandydatom informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie, o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu szkoły lub kierowanie kandydata do punktu przy poradni psychologiczno – pedagogicznej. Szkolny punkt przekazuje na bieżąco (telefonicznie) informacje o wolnych miejscach w szkole do właściwych ze względu na położenie punktów w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Za działalność szkolnego punktu informacyjnego odpowiada dyrektor szkoły.

8.  Punkty informacyjne działające przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych i punkty szkolne utrzymują stałą łączność telefoniczną z odpowiednimi miejskimi punktami informacyjnymi i z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze.

9.     Terminy składania informacji o wynikach kwalifikacji do szkół ponadgimnazjalnych po dokonaniu:

          pierwszego naboru  do 7 lipca 2015 r.,

          drugiego naboru do 10 lipca 2015 r.,

          jeśli szkoła nie wykona  planowanych zadań  do 31 sierpnia 2015r.

 

 

załącznik nr 1

Wykaz

konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim,

których laureaci przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od

ustalonych kryteriów:

1 . Konkursy:

języka polskiego z elementami sztuki, historii matematyki, z elementami WOS, chemii, fizyki, geografii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, francuskiego występujące pod wspólną nazwą. „Zdolny Ślązak Gimnazjalista".

2. Konkurs pod nazwą ,, Liga Naukowa Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów,,.

3. Konkurs matematyczny -,,Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,,.

4. Konkurs informatyczny -,,Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów,,.

5. Konkurs języka angielskiego -,,Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,,.

 

 

 

załącznik nr 2

Wykaz osiągnięć w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim,

za które przyznawane są dodatkowe punkty rekrutacyjne

 

I. Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach:

 1) konkursach: " języka polskiego z elementami sztuki, historii matematyki, z elementami WOS,  chemii, fizyki, geografii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, francuskiego występujące pod wspólną nazwą. „Zdolny Ślązak Gimnazjalista".

2) ,,Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów,,,

3) konkursie matematycznym _,,Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,,,

4) konkursie informatycznym _,,Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów,,,

5) konkursie języka angielskiego – ,,Olimpiada Języka Angielskiego dra Gimnazjalistów,,,

II. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach:

1) konkursie historycznym: ,,Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego,,,

2) Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego UNION JACK CONTEST,

3) Regionalnym Konkursie Chemicznym ,,Młody chemik eksperymentuje ,,

4) konkursie ekologicznym ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski,,,

5) konkursie ,,Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1956-,

6) Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.

7) Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna.

III. Uzyskanie tytułu laureata w konkursach:

l) konkursie organizowanym przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość ,,Świadectwa historyczne",

2) konkursie historycznym „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 1939 – 1989".

3) Dolnośląskim Konkursie Historycznym ,,Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej".

IV. Uzyskanie co najmniej wyróżnienia w ogólnopolskim tematycznym konkursie historycznym ,,Historia Bliska".