Archiwum kategorii: Bursa Szkolna

Bursa szkolna

Niezbędnik bursowicza

Szanowni Rodzice i Wychowankowie Bursy!
Informujemy, że zakwaterowanie młodzieży przyjętej do Bursy Szkolnej W ZSPUiBS w Jeleniej Górze na rok szkolny 2022/23 odbędzie się 31 sierpnia od godz. 13.30. W tym samym dniu, o godz. 17.00 w sali gimnastycznej ZSPUiBS odbędzie się zebranie Rodziców z Dyrektorem ZSPUiBS w Jeleniej Górze, do udziału w którym serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa.
Z wychowankiem do bursy powinien przyjechać rodzic/opiekun prawny w celu podpisania Umowy o świadczenie usług. Bez podpisania umowy wychowanek nie zostanie zakwaterowany. Ponieważ wciąż jeszcze żyjemy w rzeczywistości, w której towarzyszy nam koronawirus, do bursy mogą przyjechać wychowankowie zdrowi, bez objawów infekcji.
Wychowankowie powinni zabrać ze sobą:
1. Bieliznę pościelową (poduszka, kołdra,poszwa, poszewka, prześcieradło), ręczniki.
2. Przybory i środki higieniczne.
3. Obuwie zmienne (kapcie, klapki) oraz klapki pod prysznic.
4. Naczynia (kubek, talerzyk,komplet sztućców)
5. Worki na śmieci 60 L
6. Zamykane pojemniki plastikowe do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych. Niestety nie wszystkie biurka będące na wyposażeniu bursy posiadają szuflady bądź kontenery. Sugerujemy również zabranie lampek nocnych, gdyż nie posiadamy ich na wyposażeniu. Prosimy by młodzież nie przywoziła żadnych pluszowych maskotek, poduszek obleczonych w włochate, puszyste, pluszowe itp. poszewki.
Wyżywienie w bursie zaczyna się od śniadania w dn. 01 września, wobec czego należy zabezpieczyć dzieciom posiłek na dzień zakwaterowania.
Pierwszy weekend jest zaplanowany, jako weekend, podczas którego wychowankowie mogą pozostać w bursie. Chęć pozostania w bursie na weekendy wychowankowie powinni zgłaszać każdorazowo przed takim weekendem, najpóźniej do czwartku, do godz. 10.00 u wychowawców.
Do zobaczenia!
Dyrekcja ZSPUiBS i Wychowawcy bursy

Wyniki rekrutacji do bursy

na rok szkolny 2022/2023

Komisja Rekrutacyjna Bursy Szkolnej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 27 czerwca 2022 r.  pozytywnie rozpatrzyła 73 podania wychowanków, którzy wyrazili wolę pozostania w Bursie. 

Pozytywnie zostały rozpatrzone także 32 podania nowych kandydatów. Ze względu na brak wolnych miejsc, zgodnie z obowiązującymi kryteriami naboru, Komisja Rekrutacyjna negatywnie rozpatrzyła 19 podań i umieściła nazwiska osób, których podania zostały odrzucone w naborze podstawowym , na liście rezerwowej.

Ogółem pozytywnie rozpatrzono 105 podań.  W związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że Bursa Szkolna w ZSPUiBS w Jeleniej Gorze na dzień 28.06.2022 r. nie dysponuje wolnymi miejscami.

Potwierdzeniem korzystania z miejsca w bursie zarówno dotychczasowych wychowanków jak i nowo zakwalifikowanych jest dokonanie opłaty czesnego w wys. 150,00 zł za pierwszy miesiąc pobytu w bursie, którą należy uiścić najpóźniej do dnia 10.07.2022 r. Brak wpłaty w w/w terminie będzie równorzędny z rezygnacją z przyznanego miejsca i skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do zamieszkania w bursie. Na zwolnione miejsce zostaną zakwalifikowane osoby oczekujące na liście rezerwowej.

OPŁATę należy wniEŚĆ PRZELEWEM zgodnie z następującymi danymi:

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej Górze,

ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588  

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w bursie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/23 prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie pod nr tel. 75 75 474 22 i złożenie pisemnej rezygnacji z przyznanego miejsca na adres e-maill: bursa@zspu.jgora.pl

Informacja ta jest dla nas bardzo ważna ze względu na listę osób oczekujących na wolne miejsca na liście rezerwowej.

Ostateczna lista osób przyjętych zostanie ogłoszona w dniu 21.07.2022r.

Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej https://www.zspu.jgora.pl oraz profilu społecznościowego fb ZSPUiBS w Jeleniej Górze, gdzie zamieszczamy wszelkie bieżące informacje, także dotyczące zakwaterowania młodzieży przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły pod nr tel. 75 75 474 22.

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały zamieszczone w sekretariacie szkoły i dostępne są pod numerem 757547420.

Uwaga bursowicze i kandydaci do bursy szkolnej!

INFORMACJA W SPRAWIE WOLNYCH MIEJSC W BURSIE SZKOLNEJ W ZSPUiBS W Jeleniej Górze na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna w Jeleniej Górze, informuje, że:

1. w wyniku rekwalifikacji decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 13 maja 2022 roku, zakwalifikowano do zamieszkania w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w roku szkolnym 2022/2023

74 wychowanków.

2. po przeprowadzonym w dn. 13 maja b.r. przez Radę Pedagogiczną postępowaniu rekwalifikacyjnym dysponuje 31 wolnymi miejscami w Bursie Szkolnej w następującej liczbie:
– 7 wolnych miejsc dla chłopców
– 24 wolnych miejsc dla dziewcząt

Składanie podań o przyjęcie do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2022/2023 trwa od 16 maja do 20 czerwca 2022 roku.

Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania oraz Regulamin Naboru do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS dostępne są na stronie internetowej https://www.zspu.jgora.pl/bursa-dokumenty/

Podania można składać osobiście, listownie lub skanem, przesłanym na pocztę email:bursa@zspu.jgora.pl (decyduje data wpływu do bursy).

Do podania należy załączyć dokumenty opisujące sytuację kandydata, potwierdzającą

spełnianie wymogów zawartych w kryteriach naboru lub dokumentujące inne przesłanki,

które Komisja Rekrutacyjna powinna lub może wziąć pod uwagę.

Do dnia 28 czerwca 2022 r. Komisja Rekrutacyjna na stronie internetowej www.zspu.jgora.pl. poda listy osób, zakwalifikowanych do zamieszkania w roku szkolnym 2022/2023 w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w wyniku rekrutacji i rekwalifikacji.

Osoby zakwalifikowane do zamieszkania w Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca przez uiszczenie na konto Bursy Szkolnej 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588 do dnia 10.07.2022r. opłaty 150 zł na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. Brak wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z przyznanego miejsca. W przypadku rezygnacji z miejsca w bursie kwota nie jest zwracana.

Do dnia 21 lipca 2022 r. Komisja Rekrutacyjna na stronie internetowej www.zspu.jgora.pl. poda wynik przeprowadzonej Rekrutacji oraz imienne listy osób przyjętych i nieprzyjętych, a także informację o ewentualnej liczbie wolnych miejsc do postępowania uzupełniającego.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Bursy na rok szkolny 2022/2023 w postępowaniu podstawowym oraz w postępowaniu uzupełniającym nastąpi najpóźniej do dnia 31.08.2022r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamieszkania w Bursie Szkolnej i rekrutacji można uzyskać u wychowawców bursy pod nr tel. bursy 75 75 474 34 lub od poniedziałku do piątku w sekretariacie ZSPUiBS w godz. 7.00-15.00 pod nr tel. 75 75 474 22.

Regulamin naboru do bursy można znaleźć tutaj.

Natomiast podanie o przyjęcie do bursy znajduje się tutaj.WYNIKI REKRUTACJI DO BURSY NA ROK SZKOLNYN 2021/2022

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ BURSY SZKOLNEJ PRZY ZSPUIBS

W JELENIEJ GÓRZE

Komisja Rekrutacyjna Bursy Szkolnej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 24 czerwca 2021 r. pozytywnie rozpatrzyła 60 podania wychowanków, którzy wyrazili wolę pozostania w Bursie.
Pozytywnie zostało rozpatrzonych także 45 podań wychowanków nowo przyjętych. Ze względu na brak wolnych miejsc zgodnie z obowiązującymi kryteriami naboru Komisja Rekrutacyjna negatywnie rozpatrzyła 3 podania i umieściła nazwiska osób, których podania zostały odrzucone na liście rezerwowej.
Ogółem pozytywnie rozpatrzono 105 podań, w związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że Bursa Szkolna w ZSPUiBS w Jeleniej Gorze na dzień 25.06.2021 r. nie dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w bursie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/22 prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie pod nr tel. 75 75 474 34 lub 667 743 383 i złożenie pisemnej rezygnacji z przyznanego miejsca na adres e-maill: bursa@zspu.jgora.pl
Informacja ta jest dla nas bardzo ważna ze względu na listę osób oczekujących na wolne miejsca na liście rezerwowej.

Opłatę czesnego w wys. 150,00 zł za pierwszy miesiąc pobytu w bursie, jako potwierdzenie woli zamieszkania, należy uiścić najpóźniej do dnia 16.08.2021 r. Brak wpłaty w w/w terminie będzie równorzędny z rezygnacją z przyznanego miejsca.

OPŁATĘ NALEŻY WNIEŚĆ PRZELEWEM ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI DANYMI:
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze,
ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588
Informujemy, iż można nadal składać podania do bursy. Nazwiska osób, które złożą podania po 25.06.2021r. zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia się miejsc, podania osób z listy rezerwowej zostaną ocenione wg kryteriów rekrutacyjnych i nazwiska osób z najwyższą ilością punktów zostaną umieszcone na liście osób zakwalifikowanych do zamieszkania w bursie.
Ostateczna lista osób przyjętych będzie dostępna 30.08.2021r.
Wszelkich informacji dotyczących zakwaterowania młodzieży w bursie udzielimy Państwu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 pod nr tel. 75 75 474 34 lub 667 743 383. Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu społecznościowego fb ZSPUiBS w Jeleniej Górze, gdzie zamieszczamy wszelkie bieżące informacje.

Lista osób zakwalifikowana do zamieszkania w Bursie Szkolnej ZSPUiBS w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2021/2022

1. Ambroziak Kinga
2. Bagnicka Oliwia
3. Banach Roksana
4. Bewehowa Natalia
5. Boczkowska Małgorzata
6. Bolesta Katarzyna
7. Bolesta Magdalena
8. Borek Karolina
9. Brewus Marika
10. Byk Bartosz
11. Byk Emilia
12. Chabzuk Martyna
13. Chudzińska Zofia
14. Chudziński Miłosz Andrzej
15. Ćwirko-Godycka Karolina Marta
16. Dobrowolska Anna
17. Dragan Julia
18. Duda Natalia
19. Duda Oliwia
20. Dżaman Agata
21. Enkisz Weronika
22. Filipowski Maciej
23. Gancarczyk Mikołaj
24. Hejnowicz Pola
25. Jarecka Aleksandra
26. Jaskółowska Alicja
27. Jodziewicz Weronika
28. Jóżefowicz Diana
29. Jurczenko Julia
30. Kamiński Bartosz
31. Karaban Tomasz
32. Karczyńska Joanna
33. Kazura Klaudia
34. Kiełbowicz-Dobrowolski Kamil
35. Klewecka Konstancja
36. Klimowicz Paulina
37. Kociołek Martyna
38. Koćma Katarzyna
39. Kondoł Aleksandra
40. Kossowski Dawid
41. Kowalska Dobrosława
42. Krawczyk Estera Ewa
43. Kretowicz Wiktoria Agata
44. Krupniewska Klaudia
45. Kuczyńska Patrycja
46. Kupiec Mateusz
47. Kurant Wiktoria
48. Leja Łukasz
49. Łoś Piotr Paweł
50. Łowisz Klaudia
51. Łupkowska Aleksandra
52. Majerska Barbara
53. Małańczuk Wiktoria
54. Martyński Igor
55. Mazurkiewicz Ameliia
56. Mikołajczak Sandra
57. Minuta Wiktoria
58. Misztal Zofia
59. Nikodem Michał
60. Nowakowska Oliwia
61. Ogórek Mikołaj Karol
62. Olszewska Kinga
63. Opłotny Oskar
64. Osiadacz Adrianna
65. Pawlak Borys
66. Piasecka Aleksandra
67. Podpirka Roland
68. Podwika Alicja
69. Popardowska Natalia
70. Przepiórski Stanisław
71. Pszenniak Martyna
72. Ptak Weronika
73. Ryba Wiktoria
74. Skoczeń Emilia Kamila
75. Skoczeń Weronika
76. Skoczeń Wiktoria
77. Skrzyńska Aleksandra
78. Skrzyszewska Julia
79. Sopata-Ochrymczuk Krzysztof
80. Sproch Oliwier
81. Stępień Weronika
82. Stonik Agata Honorata
83. Styczyńska Bogusława
84. Sułkowska Julia
85. Szawioła Igor
86. Szawioła Julia Zofia
87. Szczecina Beata
88. Szcześniak Aleksandra
89. Szewczyk Igor
90. Szewczyk Oskar
91. Szulc Zofia
92. Trela Kornelia
93. Wadowska Oliwia
94. Wajs Julia
95. Wajs Lena
96. Walczuk Klaudia
97. Wierzbicka-Kerber Gabriela
98. Wieszczeczyńska Katarzyna
99. Wildner Alicja
100. Wiśniowska Marcela
101. Włoczysiak Wiktoria
102. Włodarczyk Katarzyna
103. Wojnarowska Wiktoria
104. Woźna Żaneta
105. Zawadzka Daria

Lista rezerwowa

1. Stelmaszyk Maria
2. Ptak Monika
3. Dziędzioła Kacper

„Przewodnik Bursowicza”

Szanowni Rodzice i Wychowankowie Bursy!
Informujemy, że zakwaterowanie młodzieży przyjętej do Bursy Szkolnej W ZSPUiBS w Jeleniej Górze na rok szkolny 2021/22 odbędzie się 31 sierpnia od godz. 13.30. W tym samym dniu, o godz. 17.00 w sali gimnastycznej ZSPUiBS odbędzie się zebranie Rodziców z Dyrektorem ZSPUiBS w Jeleniej Górze, do udziału w którym serdecznie zapraszamy Rodziców wszystkich wychowanków, ze względu na te szczególnie trudne okoliczności, w jakich niestety my i Państwa dzieci będziemy musieli funkcjonować ze względu na wciąż nadal obecną pandemię.
Z wychowankiem do bursy powinien przyjechać rodzic/opiekun prawny w celu podpisania Umowy o świadczenie usług. Bez podpisania umowy wychowanek nie zostanie zakwaterowany.
Prosimy, aby nie przyjeżdżały z wychowankami osoby towarzyszące oprócz rodzica/opiekuna prawnego. Zakwaterowanie będzie przebiegało z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Do bursy przyjeżdżają osoby zdrowe, bez objawów infekcji. W dniu zakwaterowania do budynku z wychowankiem może wejść tylko 1 osoba. Osoby wchodzące do budynku powinny mieć osłonięte usta i nos, powinny zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do budynku, posiadać własny długopis do wypełnienia dokumentów. Zastosowana zostanie także procedura mierzenia temperatury. Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego osoba towarzysząca wychowankowi nie będzie mogła wejść do pokoju mu przydzielonego.
Wychowankowie powinni zabrać ze sobą:
1. Bieliznę pościelową (poduszka, kołdra,poszwę, poszewkę, prześcieradło), ręczniki.
2. Przybory i środki higieniczne.
3. Obuwie zmienne (kapcie, klapki) oraz klapki pod prysznic.
4. Naczynia (kubek, talerzyk,komplet sztućców) – ze względów bezpieczeństwa epidemicznego usunęliśmy naczynia z aneksu kuchennego. Ponadto zgodnie z zaleceniami sztućce na stołówce dla bezpieczeństwa, powinny być zawinięte w serwetki. Ponieważ wyżywienie będzie odbywało się w systemie zmianowym, nie jesteśmy w stanie każdorazowo, dla każdego wychowanka zapakować sztućców, dlatego wychowankowie są zobowiązani przychodzić na stołówkę z własnym kompletem sztućców i dbać o ich czystość.
5. Worki na śmieci 60 L
6. Maseczki
7. Zamykane pojemniki plastikowe do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych. Niestety nie wszystkie biurka będące na wyposażeniu bursy posiadają szuflady bądź kontenery a zgodnie z wytycznymi MEN i GIS podręczniki i przybory szkolne poza czasem korzystania z nich muszą być przechowywane w zamknięciu. Biurka dzieci po skończonej pracy powinny być zdezynfekowane dlatego na wyposażeniu pokoju bursa zapewnia środek do dezynfekcji, prosimy jedynie o zaopatrzenie dzieci w ręczniki papierowe bądź ściereczki jednorazowe. Na wyposażeniu bursy nie ma także lampek biurkowych i nocnych, sugerujemy ich przywiezienie. Prosimy by młodzież nie przywoziła żadnych pluszowych maskotek, poduszek obleczonych w włochate, puszyste, pluszowe itp. poszewki.
Wyżywienie w bursie zaczyna się od śniadania w dn. 01 września, wobec czego należy zabezpieczyć dzieciom posiłek na dzień zakwaterowania.
Pierwszy weekend jest zaplanowany, jako weekend, podczas którego wychowankowie mogą pozostać w bursie. Chęć pozostania w bursie na weekendy wychowankowie powinni zgłaszać każdorazowo przed takim weekendem, najpóźniej do czwartku, do godz. 10.00 u wychowawców.
Informuję, także, iż w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 oraz zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS, pobyt wychowanków w bursie w roku szkolnym 2021/2022 będzie odbywał się w reżimie sanitarnym i z wieloma ograniczeniami.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka zakażenia Covid-19 wychowankowie oraz rodzice są zobowiązani do zapoznania się oraz dostosowania do przygotowanego Regulaminu Funkcjonowania Bursy w czasie epidemii, który umieszczony został poniżej. W tym miejscu zwracamy się zarówno do wychowanków jak i rodziców o zachowanie rozwagi, rozsądku oraz o wyrozumiałość ze względu na wprowadzone ograniczenia, które szczegółowo opisane są we wcześniej wspomnianym Regulaminie. Dla nas ta sytuacja także nie jest komfortowa, jednak mając na uwadze zdrowie nas wszystkich a w szczególności bezpieczeństwo naszych wychowanków, musieliśmy przedsięwziąć kroki, by zminimalizować ryzyko zakażenia. W celu usprawnienia zakwaterowania dzieci proszę, po zapoznaniu się z wspomnianym regulaminem, wydrukować dołączone do niego załączniki i przywieźć ze sobą już wypełnione.
Gdybyście Państwo mieli pytania, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, w godz. 8.00 – 15.00 pod nr tel. 667743383.
Z wyrazami szacunku!
Dyrektor, Wicedyrektor bursy i Wychowawcy bursy
REGULAMIN wraz z załącznikami do wydruku:

Wyniki rekrutacji do bursy na rok szkolnyn 2021/2022

Wyniki rekrutacji do bursy

na rok szkolnyn 2021/2022

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ BURsy SZKOLNEJ przy ZSPUIBS

W HYPERLINK „http://www.zspu.jgora.pl/bursa/decyzja-komisji-rekrutacyjnej-przy-bursie-szkolnej-zspuibs-w-sprawie-podan-o-pozostanie-w-bursie/”JELENIEJ GÓRZE

Komisja Rekrutacyjna Bursy Szkolnej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 24 czerwca 2021 r.  pozytywnie rozpatrzyła 60 podania wychowanków, którzy wyrazili wolę pozostania w Bursie. 

Pozytywnie zostało rozpatrzonych także 45 podań wychowanków nowo przyjętych. Ze względu na brak wolnych miejsc zgodnie z obowiązującymi kryteriami naboru Komisja Rekrutacyjna negatywnie rozpatrzyła 3 podania i umieściła nazwiska osób, których podania zostały odrzucone na liście rezerwowej.

Ogółem pozytywnie rozpatrzono 105 podań, w związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że Bursa Szkolna w ZSPUiBS w Jeleniej Gorze na dzień 25.06.2021 r. nie dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w bursie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/22 prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie pod nr tel. 75 75 474 34 lub 667 743 383 i złożenie pisemnej rezygnacji z przyznanego miejsca na adres e-maill: bursa@zspu.jgora.pl

Informacja ta jest dla nas bardzo ważna ze względu na listę osób oczekujących na wolne miejsca na liście rezerwowej.

Opłatę czesnego w wys. 150,00 zł za pierwszy miesiąc pobytu w bursie, jako potwierdzenie woli zamieszkania, należy uiścić najpóźniej do dnia 16.08.2021 r. Brak wpłaty w w/w terminie będzie równorzędny z rezygnacją z przyznanego miejsca.

OPŁATę należy wniEŚĆ PRZELEWEM zgodnie z następującymi danymi:

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej Górze,

ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588  

Informujemy, iż można nadal składać podania do bursy. Nazwiska osób, które złożą podania po 25.06.2021r. zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia się miejsc, podania osób z listy rezerwowej zostaną ocenione wg kryteriów rekrutacyjnych i nazwiska osób z najwyższą ilością punktów zostaną umieszcone na liście osób zakwalifikowanych do zamieszkania w bursie.

Ostateczna lista osób przyjętych będzie dostępna 30.08.2021r.

Wszelkich informacji dotyczących zakwaterowania młodzieży w bursie udzielimy Państwu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 pod nr tel. 75 75 474 34 lub 667 743 383. Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu społecznościowego fb ZSPUiBS w Jeleniej Górze, gdzie zamieszczamy wszelkie bieżące informacje.

Lista osób zakwalifikowana do zamieszkania w Bursie Szkolnej ZSPUiBS w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2021/2022

 1. Ambroziak Kinga

 2. Bagnicka Oliwia

 3. Banach Roksana

 4. Bewehowa Natalia

 5. Boczkowska Małgorzata

 6. Bolesta Katarzyna

 7. Bolesta Magdalena

 8. Borek Karolina

 9. Brewus Marika

 10. Byk Bartosz

 11. Byk Emilia

 12. Chabzuk Martyna

 13. Chudzińska Zofia

 14. Chudziński Miłosz Andrzej

 15. Ćwirko-Godycka Karolina Marta

 16. Dobrowolska Anna

 17. Dragan Julia

 18. Duda Natalia

 19. Duda Oliwia

 20. Dżaman Agata

 21. Enkisz Weronika

 22. Filipowski Maciej

 23. Gancarczyk Mikołaj

 24. Hejnowicz Pola

 25. Jarecka Aleksandra

 26. Jaskółowska Alicja

 27. Jodziewicz Weronika

 28. Jóżefowicz Diana

 29. Jurczenko Julia

 30. Kamiński Bartosz

 31. Karaban Tomasz

 32. Karczyńska Joanna

 33. Kazura Klaudia

 34. Kiełbowicz-Dobrowolski Kamil

 35. Klewecka Konstancja

 36. Klimowicz Paulina

 37. Kociołek Martyna

 38. Koćma Katarzyna

 39. Kondoł Aleksandra

 40. Kossowski Dawid

 41. Kowalska Dobrosława

 42. Krawczyk Estera Ewa

 43. Kretowicz Wiktoria Agata

 44. Krupniewska Klaudia

 45. Kuczyńska Patrycja

 46. Kupiec Mateusz

 47. Kurant Wiktoria

 48. Leja Łukasz

 49. Łoś Piotr Paweł

 50. Łowisz Klaudia

 51. Łupkowska Aleksandra

 52. Majerska Barbara

 53. Małańczuk Wiktoria

 54. Martyński Igor

 55. Mazurkiewicz Ameliia

 56. Mikołajczak Sandra

 57. Minuta Wiktoria

 58. Misztal Zofia

 59. Nikodem Michał

 60. Nowakowska Oliwia

 61. Ogórek Mikołaj Karol

 62. Olszewska Kinga

 63. Opłotny Oskar

 64. Osiadacz Adrianna

 65. Pawlak Borys

 66. Piasecka Aleksandra

 67. Podpirka Roland

 68. Podwika Alicja

 69. Popardowska Natalia

 70. Przepiórski Stanisław

 71. Pszenniak Martyna

 72. Ptak Weronika

 73. Ryba Wiktoria

 74. Skoczeń Emilia Kamila

 75. Skoczeń Weronika

 76. Skoczeń Wiktoria

 77. Skrzyńska Aleksandra

 78. Skrzyszewska Julia

 79. Sopata-Ochrymczuk Krzysztof

 80. Sproch Oliwier

 81. Stępień Weronika

 82. Stonik Agata Honorata

 83. Styczyńska Bogusława

 84. Sułkowska Julia

 85. Szawioła Igor

 86. Szawioła Julia Zofia

 87. Szczecina Beata

 88. Szcześniak Aleksandra

 89. Szewczyk Igor

 90. Szewczyk Oskar

 91. Szulc Zofia

 92. Trela Kornelia

 93. Wadowska Oliwia

 94. Wajs Julia

 95. Wajs Lena

 96. Walczuk Klaudia

 97. Wierzbicka-Kerber Gabriela

 98. Wieszczeczyńska Katarzyna

 99. Wildner Alicja

 100. Wiśniowska Marcela

 101. Włoczysiak Wiktoria

 102. Włodarczyk Katarzyna

 103. Wojnarowska Wiktoria

 104. Woźna Żaneta

 105. Zawadzka Daria

Lista rezerwowa

1. Stelmaszyk Maria

2. Ptak Monika

3. Dziędzioła Kacper

Zapraszamy do Bursy!
W sobotę 29.05 i 12.06 w godz. 10.00-16.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszej Bursy. Będziecie mogli zobaczyć jakie warunki zamieszkania Wam oferujemy, porozmawiać z wychowawcą, który udzieli informacji na wszystkie nurtujące pytania, dotyczące pobytu w naszej placówce, wypełnić dokumenty rekrutacyjne.
Ze względów epidemicznych prosimy o wcześniejszą zapowiedź swojej wizyty pod ☎️ nr tel. 75 75 474 34.
Podczas wizyty w placówce obowiązują zasady reżimu sanitarnego, prosimy więc po wejściu do budynku zdezynfekować dostępnym w holu środkiem ręce i założyć maseczkę
Serdecznie zapraszamy!

Informacja dla Ósmoklasistów

ÓSMOKLASISTO!
Jeśli planujesz rozpocząć naukę w jednej z jeleniogórskich szkół a miejsce zamieszkania utrudnia Ci podjęcie ostatecznej decyzji, to mamy dla Ciebie rozwiązanie.
Zapraszamy do Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze na ul. Leśnej.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony https://www.zspu.jgora.pl/bursa-dokumenty/.
Zapraszamy także na wirtualny spacer po naszej placówce https://fb.watch/5u1umT53uO/

Wszelkich informacji udzielimy i odpowiemy na nurtające Was pytania pod nr tel. 75 75 474 34.
Zapraszamy.