Archiwa kategorii: Bursa Szkolna

Bursa szkolna

Rekwalifikacja w Bursie

Szanowni Państwo!
Istniejąca sytuacja nie zwalnia nas z przeprowadzenia obowiązujących nas procedur.
Do dnia 20 kwietnia b.r. jesteśmy zobligowani zebrać od naszych obecnych wychowanków POTWIERDZENIE WOLI KONTYNUOWANIA POBYTU W NASTĘPNYM ROKU SZKOLNYM. Dlaczego to takie ważne dla wychowanków? Proces rekwalifikacji pozwala wychowankowi na zagwarantowanie sobie miejsca w bursie w kolejnym roku szkolnym, jeśli w rażący sposób nie naruszał on Regulaminu Bursy. Udostępniamy Państwu link do dokumentów, które po otworzeniu należy edytować, wypwłnić komputerowo i odesłać na adres e-maill: bursa@zspu.jgora.pl.
Dokumenty przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę a Państwa dzieci, o miejsce w bursie, będą musiały się ubiegać w trybie ogólnej rekrutacji, co nie daje im gwarancji przyznania miejsca w naszej placówce.
Jeżeli już dziś ktoś z Państwa wie,że jego dziecko nie będzie w przyszłym roku szkolnym korzystało z usług bursy, prosimy o podpisanie oświadczenia o rezygnacji z przysługującego miejsca i przesłanie na podany wyżej adres e-maill.
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące rekwalifikacji czy wątpliwości związane z wypełnieniem dokumentów, to informujemy, że możecie Państwo się z nami kontaktować pod nr tel. 75 75 474 34 lub z Wicedyrektorem Bursy pod nr.tel. 667-743-383.

Porwierdzenie woli, podanie do bursy


REZYGNACJA z miejsca w Bursie

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ PRZY BURSIE SZKOLNEJ ZSPUIBS W JELENIEJ GÓRZE

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ PRZY BURSIE SZKOLNEJ ZSPUIBS W JELENIEJ GÓRZE

Komisja Rekrutacyjna przy Bursie Szkolnej Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 16 lipca 2020 r. pozytywnie rozpatrzyła 77 podań wychowanków, którzy wyrazili wolę pozostania w Bursie.
Pozytywnie zostało rozpatrzonych także 28 podań wychowanków nowo przyjętych. Ze względu na brak wolnych miejsc, zgodnie z obowiązującymi kryteriami naboru, Komisja Rekrutacyjna nazwiska 2 osób na liście rezerwowej/osób oczekujących na miejsce.
Ogółem pozytywnie rozpatrzono 105 podań, w związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze informuje, że Bursa Szkolna w ZSPUiBS w Jeleniej Górze na dzień 16.07.2020 r. nie dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w bursie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21 prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie pod nr tel. 667 743 383

Informacja ta jest dla nas bardzo ważna ze względu na listę osób oczekujących na wolne miejsca na liście rezerwowej.

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze informuje, że zakwaterowanie wychowanków w bursie nastąpi w dn. 31.08.2020 od godz. 14.00

Wychowankowie powinni stawić się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, powinni posiadać, oprócz rzeczy osobistych i środków higieny, bieliznę pościelową. Bursa dysponuje zestawem pościeli (kołdra + poduszka), jednak dla lepszego komfortu i samopoczucia wychowanków, sugerujemy przywiezienie swojego zestawu.
Wyżywienie dla wychowanków w bursie rozpoczyna się śniadaniem w dn. 01.09.b.r. (wtorek ).

Opłatę czesnego za pierwszy miesiąc pobytu w bursie, jako potwierdzenie woli zamieszkania w bursie, należy uiścić do dnia 21.08.2020 r. Brak wpłaty w w/w terminie będzie równorzędny
z rezygnacją z przyznanego miejsca.
Opłata za miesiąc wrzesień 2020r. wynosi:
zakwaterowanie -150,00 zł.
Wyżywienie – 16,50 zł za dobę x 22 dni – płatne do 10 września
OPŁATĘ NALEŻY WNOSIĆ PRZELEWEM ZGODNIE
Z NASTĘPUJĄCYMI DANYMI
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze,
ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

Nr konta zakwaterowanie: 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588
Nr konta wyżywienie: 27 1160 2202 0000 0002 2292 4651

Wszelkich informacji dotyczących zakwaterowania młodzieży w bursie udzielimy Państwu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 pod nr tel. 667 743 338. Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej oraz fb ZSPUiBS w Jeleniej Górze, gdzie zamieszczamy wszelkie bieżące informacje.

 

Lista osób zakwalifikowana do zamieszkania w Bursie Szkolnej ZSPUiBS w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2020/2021 w ramach rekrutacji.

1. BREWUS MARIKA

2. CHUDZIŃSKA ZOFIA

3. DOBROWOLSKA ANNA

4. DRAGAN JULIA

5. DUDA NATALIA

6. DUDA OLIWIA

7. JADCZUK WIKTORIA

8. KARCZYŃSKA JOANNA

9. KOWALSKA NATALIA

10. KOZŁOWSKI JAKUB

11. KUCZYŃSKA PATRYCJA

12. LIMANOWSKA MARCELINA

13. MARTYŃSKI IGOR

14. NIKODEM MICHAŁ

15. NOWAKOWSKA OLIWIA

16. PALCZEWSKI KACPER

17. PAWLAK BORYS

18. PRZEPIÓRSKI STANISŁAW

19. PTAK WERONIKA

20. PUK WOJCIECH

21. SIERADZKA HANNA-rezygnacja

22. SKUPIEŃ NATALIA

23. SOPATA SZYMON

24. SZAWIOŁA IGOR

25. SZKUDLAREK KAMILA

26. SZULC ZOFIA

27. WOŹNA ŻANETA

28. ZAKRZEWSKA ALEKSANDRA

29. WALCZUK KAROLINA

Lista rezerwowa

1. SOPATA EMILIA

2. NOWAK IGOR

INFORMACJA W SPRAWIE WOLNYCH MIEJSC W BURSIE SZKOLNEJ W zspuibs W Jeleniej Górze na rok szkolny 2020/2021

INFORMACJA W SPRAWIE WOLNYCH MIEJSC W BURSIE SZKOLNEJ W zspuibs W Jeleniej Górze
na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5 uprzejmie informuje, że po przeprowadzonym w dn. 24 kwietnia b.r. przez Radę Pedagogiczną postępowaniu rekwalifikacyjnym dysponuje wolnymi miejscami w Bursie Szkolnej w następującej liczbie:
– 14 wolnych miejsc dla chłopców
– 14 wolnych miejsc dla dziewcząt
Składanie podań o przyjęcie do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2020/2021 od 02 maja do 15 lipca 2020 roku.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Bursy na rok szkolny 2020/2021 nastąpi do dnia 31 lipca 2020 r.
W związku z sytuacją epidemiczną i zamknięciem szkół, do czasu ich otwarcia, proces rekrutacji kandydatów na wolne miejsca w Bursie Szkolnej będzie prowadzony zdalnie. Kandydat powinien:
-pobrać dokumenty rekrutacyjne ze strony internetowej ZSPUiBS w zakładce Bursa
-wypełnić zgodnie z Regulaminem Naboru do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze podanym na stronie ZSPUiBS,
-przesłać skan lub zdjęcie wypełnionych dokumentówna adres e-maill bursa@zspu.jgora.pl.
-oryginały wypełnionych dokumentów należy zachować do czasu zakwaterowania wychowanków w Bursie Szkolnej i oddać je wychowawcy dokonującemu zakwaterowania.
Prosimy zadbać o czytelne i rzetelne wypełnienie dokumentów. Niepełna i nieczytelna dokumentacja nie będzie brana pod uwagę.
Do czasu otwarcia szkół wszelkie informacje dotyczące Bursy Szkolnej i rekrutacji będą udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 pod nr tel. 667 743 383 oraz za pośrednictwem komunikatora Messenger na grupie BURSA SZKOLNA NA LEŚNEJ W ZSPUiBS.
Wszystkie aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze oraz na szkolnym portalu społecznościowym Facebook.

REGULAMIN NABORU DO BURSY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PRZYRODNICZO-USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJ w JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REGULAMIN NABORU DO BURSY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PRZYRODNICZO-USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJ
w JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

Rozdział 1

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z:
– USTAWĄ  z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz.U. z 2019 poz. 1148),

–  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz 1737),

– ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.2017.1606 z dnia 2017.08.28) i Statutem Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Jeleniej Górze.

 

 1. Zasady rekrutacji ogłasza się w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZSPUiBS,
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

– ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

– ocena dokumentów przedłożonych przez kandydatów,

– sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Do Bursy przyjmowani są uczniowie  szkół ponadpodstawowych   i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.
 2. Rekrutacja przeprowadzona jest w terminie od 04.05. do 31.08.

 

 

 

 

Rozdział 2

Postępowanie przygotowawcze

 1. Do dnia 20.04 dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie  rekrutacyjne i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Wychowankowie Bursy, którzy spełniają wymogi formalne mają prawo przystąpić do rekwalifikacji na kolejny rok szkolny. Podanie o rekwalifikację stanowi załącznik nr 1 do  Regulamin naboru do Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Jeleniej Górze.
 3. Rekwalifikacje przeprowadza rada pedagogiczna.
 4. Do dnia 20.04 rodzice lub pełnoletni wychowankowie Bursy corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu zamieszkiwania w Bursie. Z przyczyn formalnych wynikających z Kalendarza Roku Szkolnego 2019/2020 Dyrektor Bursy w ZSPUiBS na dzień, do którego należy składać deklarację kontynuowania zamieszkania w Bursie wyznacza datę 20.04.2020 r.
 5. Rada pedagogiczna ocenia wnioski i dokonuje rekwalifikacji.
 6. Rekwalifikacji można odmówić gdy:

1) wychowanek nie spełnia wymogów formalnych zakwalifikowania do placówki,

2) wychowanek rażąco lub wielokrotnie naruszał regulamin lub statut Bursy,

3) wychowanek wykazuje niewłaściwe, lekceważące zachowanie wobec dyrektora, wychowawców i innych pracowników Bursy.

4) wychowanek nie prezentuje właściwych postępów w nauce (więcej niż jedna ocena niedostateczna na semestr ),

5) wychowanek lekceważy obowiązek szkolny i nieregularnie uczęszcza na zajęcia szkolne

6) rodzice/opiekunowie prawni wychowanka regularnie zalegają z opłatami za usługi świadczone przez bursę

 1. W związku z ustępem  12, punkt 2),3),4) i 5)  możliwa jest rekwalifikacja warunkowa. Przy rekwalifikacji warunkowej rada pedagogiczna placówki ustala warunki jakie musi spełnić wychowanek aby być przyjęty do bursy w rekwalifikacji  i termin ich spełnienia.
 2. Dyrektor Bursy do 30.04.2020 r. ogłasza wyniki rekwalifikacji i liczbę wolnych miejsc.
 3. Wychowankowie, którzy nie zostali rekwalifikowani mogą ubiegać się o miejsce w Bursie w normalnym trybie, z wyłączeniem wychowanków, o których mowa w pkt 12.

 

 

 

 

 

Rozdział 3

Postępowanie rekrutacyjne.

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca.
 2. Dyrektor Bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Bursy i stronie internetowej Bursy, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów.
 3. Rodzice niepełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy ubiegają się o miejsce w bursie zobowiązani są złożyć stosowne podania wraz
  z załącznikami. Wzór podania stanowi załącznik numer  2  do Regulaminu naboru do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze.
 4. Podania należy składać w terminie do 15.07.
 5. Do podania należy załączyć dokumenty opisujące sytuację kandydata, jego osiągnięcia lub dokumentujące inne przesłanki, które komisja powinna lub może wziąć pod uwagę.
  W szczególności należy załączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie sytuacji,
  o której mowa w pkt 23a) i 23b) oraz dokumentację i zaświadczenia lekarskie opisujące schorzenia, na które dziecko jest leczone przewlekle.
 6.  Na podstawie art. 145 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) oraz UCHWAŁA NR 294.XL.2017Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z dnia 31 marca 2017 r.w sprawie kryteriów rekrutacji do burs szkolnych brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) dla kandydata niepełnoletniego:

 

Lp. Kryterium

 

Liczba

punktów

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

kryterium

 

1 wielodzietność rodziny kandydata 10 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

kandydata o wielodzietności

 

2 niepełnosprawność kandydata 10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

3 niepełnosprawność jednego z rodziców

kandydata

 

10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

4 niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

5 niepełnosprawność rodzeństwa

kandydata

 

10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

6 samotne wychowywanie kandydata

w rodzinie

 

10 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający

rozwód lub separację lub akt zgonu (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata) oraz

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie

z jego rodzicem

 

7 objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą

zastępczą (oryginał, notarialnie poświadczona kopia

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

przez opiekuna prawnego kandydata)

 

8 miejsce zamieszkania kandydata

w odległości uniemożliwiającej

codzienny dojazd do szkoły

 

10 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

kandydata o miejscu zamieszkania

 

  kandydat posiada rodzeństwo

aktualnie zamieszkujące w bursie

 

8 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

kandydata o zamieszkaniu rodzeństwa w bursie

oraz potwierdzenie bursy na podstawie ewidencji

 

  Maksymalna liczba punktów możliwa do

uzyskania

 

88

 

 

2) dla kandydata pełnoletniego

 

Lp. Kryterium

 

Liczba

punktów

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

kryterium

 

1 wielodzietność rodziny kandydata 10 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

kandydata o wielodzietności

 

2 niepełnosprawność kandydata 10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

3 niepełnosprawność dziecka

kandydata

 

10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

 

4 niepełnosprawność

innej osoby

bliskiej, nad którą kandydat

sprawuje opiekę

10 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

kandydata)

 

5 samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

 

10 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający

rozwód lub separację lub akt zgonu (oryginał,

notarialnie poświadczona kopia lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez

rodzica/opiekuna prawnego kandydata) oraz

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie

z jego rodzicem

 

6 miejsce zamieszkania kandydata

w odległości uniemożliwiającej

codzienny dojazd do szkoły

 

10 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

kandydata o miejscu zamieszkania

 

7 kandydat posiada rodzeństwo

aktualnie zamieszkujące w bursie

 

8 oświadczenie kandydata o zamieszkaniu

rodzeństwa w bursie oraz potwierdzenie bursy na

podstawie ewidencji

  Maksymalna liczba punktów możliwa do

uzyskania

 

68

 

 

 

 

 1. Do Bursy nie są przyjmowane dzieci i młodzież, którym placówka nie może zapewnić odpowiedniej opieki i wychowania w stosunku do ich dysfunkcji rozwojowych lub zdrowotnych, w szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Do Bursy mogą być przyjęci uczniowie szkół ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi związanymi z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią oraz zaniedbaniami edukacyjnymi.

23.Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do Bursy Szkolnej, osób które zamieszkiwały w Bursie w latach poprzednich i nie przestrzegały statutu i regulaminu bursy oraz zostały skreślone z listy wychowanków bursy z przyczyn wychowawczych a także osób które nie dotrzymywały terminów miesięcznych płatności.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria formalne kwalifikujące do Bursy niż liczba wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego weźmie pod uwagę dochód miesięczny na osobę
 2. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu  Rekrutacyjnym, Komisja bierze pod uwagę datę złożenia wniosku o przyjęcie do Bursy Szkolnej.
 3. Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej wynik przeprowadzonej Rekrutacji oraz informację o ewentualnej liczbie wolnych miejsc na stronie internetowej www.zspu.jgora.pl. Imienne listy osób przyjętych i nieprzyjętych dostępne są w sekretariacie ZSPUiBS w Jeleniej Górze.
 4. W terminie 7 dni od dnia podania do  wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Bursy.
 5.   Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub      kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 26. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6.  Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Bursy odwołanie
  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. Dyrektor Bursy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania podejmuje decyzję
  w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Bursy służy odwołanie do sądu administracyjnego.
 8. Osoby przyjęte do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze zobowiązane są potwierdzić fakt chęci  korzystania z miejsca przez uiszczenie na konto Bursy Szkolnej do dnia 14.08.2020r. opłaty 150 zł na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. W przypadku rezygnacji z miejsca w Bursie kwota nie jest zwracana.
 9. Do dnia 10.08. ogłoszenie przez dyrektora Bursy ostatecznej listy osób przyjętych
  i nieprzyjętych do Bursy.

 

Rozdział 4

Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego bursa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Zasady postępowania uzupełniającego są takie same jak pierwszego postępowania. Osoby, które brały udział w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym tylko potwierdzają pisemnie chęć udziału w drugim postępowaniu rekrutacyjnym. Osoby, które brały udział w pierwszym postępowaniu mają również prawo uzupełnić swój wniosek.

35.Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 1. W okresie poza rekrutacją o przyjęciu do Bursy decyduje Dyrektor w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 2. Przyjęcie wychowanka relegowanego z tej lub innej bursy wymaga zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej.
 3. Dokumentacja z postępowania kwalifikacyjnego jest przechowywana w Bursie przez 2 miesiące od jego zakończenia, a następnie w ciągu 30 dni dokumenty kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do bursy są niszczone lub (na ich wniosek lub wniosek ich prawnych opiekunów) mogą być im wydane.
 4. Zmiany regulaminu należą do Dyrektora Bursy.

Otwarcie oddziału Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze

News z ostatniej chwili w sprawie miejsc w Bursach Szkolnych!
Szanowni Państwo!
Władze Jeleniej Góry wychodząc naprzeciw zwiększonym potrzebom na zakwaterowanie w bursach szkolnych, wynikającym z kumulacji roczników, zaproponowały otwarcie oddziału Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze.
Oddział będzie się mieścił w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej przy ulicy Kadetów 1 w Jeleniej Górze. Liczba miejsc: 30 w dwuosobowych pokojach z łazienkami. Warunki lokalowe i położenie można zobaczyć na stronie internetowej KPSW: http://www.kpswjg.pl/pl/dom-studenta.
Całodobową opiekę sprawować będą nauczyciele-wychowawcy Bursy Szkolnej nr 1. Regulamin i zasady będą podobne jak w Bursie Szkolnej nr 1 z wyłączeniem możliwości pozostania na weekendy (Bursa będzie przyjmowała wychowanków od 16:00 w niedzielę do godziny 19:00 w piątek.
Odpłatność za zakwaterowanie wyniesie 150 złotych, wyżywienie: śniadania + kolacje w postaci cateringu – wysokość odpłatności znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu. Obiady będzie można zjeść w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Jana Kilińskiego 5-7 w cenie 7 złotych lub we własnym zakresie.
Z uwagi na znaczne koszty organizacji oddziału, prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji dotyczącej chęci zamieszkania w oddziale Bursy Szkolnej nr 1 w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowa Szkoły Wyższej przy ulicy Kadetów 1 w Jeleniej Górze na adres mailowy: bursa1@jeleniagora.pl (skan lub zdjęcie) lub pocztą na adres 58-500 Jelenia Góra, ulica Jana Kilińskiego 5-7.
Deklarację prosimy o przesłanie do 14 sierpnia 2019 roku.

Treść Deklaracji
:
Deklaruję chęć zamieszkania w oddziale Bursy Szkolnej nr 1 w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowa Szkoły Wyższej przy ulicy Kadetów 1 w Jeleniej Górze, od 1 września 2019 roku, na zasadach opisanych w powyższej informacji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………(córki, syna, dziecka nad którym sprawuję prawną opiekę – imię i nazwisko)

(data, podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Więcej miejsc w jeleniogórskich bursach

UWAGA NEWS z ostatniej chwili! Z uwagi na pytania rodziców zamiejscowych kandydatów o miejscach w bursach szkolnych informujemy, że czynione są starania o uruchomienie od września kolejnych ok. 100 miejsc. O szczegółach będziecie Państwo informowani na bieżąco. Będzie też informacja w mediach, dlatego prosimy o cierpliwość i pilne śledzenie stron jeleniogórskich mediów.

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ PRZY BURSIE SZKOLNEJ ZSPUIBS w JELENIEJ GÓRZE

Komisja Rekrutacyjna przy Bursie Szkolnej Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 16 lipca 2019r.  pozytywnie rozpatrzyła 74 podania wychowanków, którzy wyrazili wolę pozostania w Bursie.
Pozytywnie zostało rozpatrzonych także 30 podań wychowanków nowoprzyjętych. Ze względu na brak wolnych miejsc zgodnie z obowiązującymi kryteriami naboru Komisja Rekrutacyjna negatywnie rozpatrzyła 50 podań i umieściła nazwiska osób, których podania zostały odrzucone na liście rezerwowej.
Ogółem pozytywnie rozpatrzono 104 podania, w związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że Bursa Szkolna w ZSPUiBS w Jeleniej Gorze na dzień 16.07.2019 r. nie dysponuje wolnymi miejscami.
Szczegółowa lista imienna wszystkich przyjętych w ramach naboru i rekwalifikacji dostępna jest w sekretariacie ZSPUiBS w Jeleniej Górze oraz pod numerem telefonu: 75 / 75 474 20 i 75 / 75 474 22 .
W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w bursie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/20 prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie pod nr tel. 75 / 75 474 20 , 75 / 75 474 22

W przypadku rezygnacji z przyznanego w Bursie miejsca prosimy o pilne poinformowanie sekretariatu szkoły pod nr tel. 75 / 75 474 20, 75 / 75 474 22.
Informacja ta jest dla nas bardzo ważna ze względu na długą listę osób oczekujących na wolne miejsca na liście rezerwowej.

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że zakwaterowanie wychowanków w bursie nastąpi w dn. 02.09.2019 r.(niedziela) od godz. 14.00

Wychowankowie powinni stawić się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, powinni posiadać, oprócz rzeczy osobistych i środków higieny, bieliznę pościelową. Bursa dysponuje zestawem pościeli (kołdra + poduszka), jednak dla lepszego komfortu i samopoczucia wychowanków, sugerujemy przywiezienie swojego zestawu.
Wyżywienie dla wychowanków w bursie rozpoczyna się śniadaniem w dn. 03.09.b.r. (poniedziałek).

Opłatę za pierwszy miesiąc pobytu w Bursie, jako potwierdzenie zamieszkania w Bursie, należy uiścić do dnia 15.08.2019r. Brak wpłaty w w/w terminie będzie równorzędny z rezygnacją z przyznanego miejsca.
Opłata za miesiąc wrzesień 2019r. wynosi:
wyżywienie  – 315,00 zł, tj. 21 dni x 15,00 zł
zakwaterowanie -150,00 zł.
ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W BURSIE należy wnosić PRZELEWEM zgodnie z następującymi danymi

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze,
ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

RACHUNKI BANKOWE, NA KTÓRE NALEŻY WNOSIĆ OPŁATY ZA ZAKWATEROWANIEI WYŻYWIENIE W BURSIE:

CZESNE:
Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588
WYŻYWIENIE:
Nr konta: 27 1160 2202 0000 0002 2292 4651