* nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

* masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

* chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

* chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób

*masz problem z adaptacją w nowej szkole

* masz problem w kontaktach z rówieśnikami lub rodzicami

* jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie

* masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

* masz problem z nauką

* przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

* niepokoi Cię zachowanie dziecka

* chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach

* masz pytania dotyczące wyników w nauce  dziecka i jego funkcjonowania w szkole

* potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

* masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić

* szukasz pomocy

Pedagog: pedagog@zspu.jgora.pl

Pedagog specjalny: pedagogspecjalny@zspu.jgora.pl

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku, polega w szczególności na:

1) Diagnozowaniu środowiska ucznia,

2) Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,

3) Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

4) Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

5) Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

7) Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

8) Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

9) Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

10) Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia.

Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

1) Rodzicami

2) Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół

3) Nauczycielami i pracownikami innych szkół

4) Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

5) Poradniami Specjalistycznymi

6) Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1) Zajęcia integracyjne,

2 ) Zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii i inne,

3) Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),

4) Specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym,

5) Porady dla uczniów,

6) Porady, konsultacje dla rodziców,

7) Porady i konsultacje dla nauczycieli,

8) Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

9) Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

10) Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

11) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Miejsca pomocy i wsparcia poza szkołą

 Miejsca udzielające pomocy i wsparcia:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jeleniej Górze ul. Wolności 254 tel. 75 647 30 01 (3) lub 533 991 796

Oferta:   warsztaty wspierające rozwój uczniów, doradztwo edukacyjno – zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, konsultacje i porady, terapia (indywidualna, rodzinna, grupowa), zajęcia dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze, mediacje rodzinne, wydawanie orzeczeń i opinii

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Cieplicka 69/71   Jelenia Góra  tel. 756435700

Oferta: bezpłatne świadczenia ambulatoryjne w zakresie opieki psychiatrycznej  i psychologicznej dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodzin w zakresie:

 • zaburzeń odżywiania (np. anoreksja, bulimia)
 • zaburzeń psychotycznych
 • zaburzeń nastroju (np. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń zachowania i emocji

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „Monar” w Jeleniej Górze 75 647 33 90 (91, 92) ul. Wolności 70, Jelenia Góra

Oferta:  kompleksowy program pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków, leków, komputera i innych urządzeń multimedialnych, zakupów, hazardu (porady i konsultacje, diagnoza problemu, motywowanie do zmiany i kierowanie do innych form pomocy, w tym oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków terapii stacjonarnej, psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych i/lub ich bliskich, interwencje kryzysowe dla osób uzależnionych, grupa wsparcia dla młodzieży), opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Placówka zawiera dwa gabinety specjalistyczne. W skład tych poradni wchodzą: Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji PsychoaktywnychPoradnia Leczenia Uzależnień. Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy rejestracji.

Aby uzgodnić termin do specjalisty potrzebne będą: dokument tożsamości, dokument skierowania do specjalisty od lekarza rodzinnego, weryfikacja w systemie eWUŚ.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja Jana Pawła II 7 Jelenia Góra  tel. 75 752 39 51

Oferta:

 • wsparcie finansowe dla rodziny (zasiłki stałe, okresowe i celowe);
 • poradnictwo specjalistyczne (bezpłatne porady prawne, poradnictwo psychologiczne);
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) (szeroki zakres usług m.in. opieka nad dzieckiem, zajęcia terapeutyczne, wsparcie rodziny w codziennych obowiązkach)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w budynku MOPS w Jeleniej Górze:

Telefon: 75/6439100;  607550453;  607550484  E-mail:oikjg@onet.eu

Czynny: pon.-pt. 8.00 – 20.00

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Pomoc medyczna
 • Psychoterapia
 • Grupy wsparcia
 • opieka nad osobami dorosłymi całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Utraty okołoporodowe
 • Utraty – żałoba, żal
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy
 • bezdomność, samotność, rozwody, izolacja, ofiary handlu ludźmi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Podchorążych 15  Jelenia Góra  tel. 75 64 73 277

Oferta:

 • wsparcie finansowe dla rodziny (dodatki, zasiłki);
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • realizacja powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych/terapeutycznych;dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (np. zakup tabletu z pro-gramem do komunikacji);
 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Pomarańczowa Linia – dla rodziców pijących dzieci i osób z problemem alkoholowym – tel. 0801140068

Poradnia Psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych Era Psyche Jelenia Góra Wiejska 14, 58-500 Jelenia Góra, tel. 690 007 811

Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży PSYCHOLOGUS Jelenia Góra Wolności 39B, 58-500 Jelenia Góra, tel. 735 992 280

Życie straciło dla ciebie sens

Jeśli czujesz, że twoje życie nie ma żadnego sensu i jesteś przekonany, że nic nie zmieni się na lepsze, psycholog to dla ciebie konieczność. Brak oczekiwań wobec życia, rezygnacja i apatia po pewnym czasie mogą doprowadzić do pojawienia się myśli samobójczych. W przypadku myśli samobójczych psycholog (a nawet psychiatra) to ostatnia deska ratunku. 

Od kilku tygodni cierpisz na zmiany nastroju

Nie mamy tu na myśli wyłącznie smutku. Wciąż powracający gniew lub lęk również są oznaką zaburzeń, którymi powinien zająć się psycholog. Bez przepracowania problemów trudności nie znikną same.

Nie jesteś w stanie się uczyć, pracować

Twój stan emocjonalny uniemożliwia ci wykonywanie codziennych obowiązków, ponieważ nie jesteś w stanie skupić się, myśleć lub rozmawiać z ludźmi. Psycholog pomoże ci dotrzeć do źródła problemów i znaleźć strategie na ich rozwiązanie.

Masz problemy ze snem

Jeśli od pewnego czasu nie możesz zasnąć lub wciąż budzisz się o tej samej godzinie, przyczyna może leżeć w twojej psychice.

Dokuczają ci zaburzenia łaknienia

Jeśli od pewnego czasu odczuwasz wstręt do jedzenia lub wręcz przeciwnie masz nienaturalnie duży apetyt i możesz jeść non stop, zaburzenia łaknienia to prawdopodobnie odpowiedź organizmu na toczące się w twojej psychice konflikty wewnętrzne.

Nie masz na nic siły i nic cię nie cieszy

Jeśli rzeczy, które były kiedyś dla ciebie ważne i sprawiały ci przyjemność, przestają mieć dla ciebie znaczenie i nie masz siły, by się nimi zająć, problem może tkwić w twojej psychice. Psycholog pomoże ci powrócić do dawnych aktywności.

TELEFONY ALARMOWE !

Numer alarmowy

tel. 112

Pogotowie Ratunkowe

tel. 999
Jelenia Góra – tel. 75 752 64 62

Policja

tel. 997
Jelenia Góra:
KM ul. Nowowiejska tel. 47 87 31 240
KM ul. Armii Krajowej tel. 47 873 11 50
KM pl. Piastowski tel. 47 873 10 64

Straż Pożarna

tel. 998
Jelenia Góra – tel. 75 764 74 50

Straż Miejska

tel. 986
Jelenia Góra – 75 752 51 62

Filmy i inne pliki do pobrania w formacie .doc, .pdf, .ppt, .pptx

Wskazówki dla rodziców dzieci i nastolatków z zaburzeniami nastroju.pdf

Dzieci w wirtualnej sieci – poradnik dla rodziców.pdf

Samobójstwa – informacja dla rodziców i opiekunów.pdf

Samookaleczanie (Strefa Młodzieży SWPS)

Dół czy depresja (Strefa Młodzieży SWPS)

Depresja nastolatków, jej objawy i proces terapii

Depresja – wielu z nas ma swojego czarnego psa

Samobójstwa wśród nastolatków – śmiertelna choroba smutnej duszy

Emocjonalne rany z dzieciństwa i ich wpływ na nasze życie

Wywiad na temat sekstingu wśród nastolatków (TV Polkowice)

Przemoc i agresja w szkole.doc

Czerwone sygnały.doc

Jak pomóc własnym dzieciom – motywacja.doc

Oda do rodziców.doc

Oj nie łatwo, nie łatwo zapanować czasem nad własną dziatwą.doc

Pogadaj z nastolatkiem.doc

Prawidłowe i nieprawidłowe postawy rodzicielskie.doc

Chrońmy nasze dzieci przed dopalaczami.doc

Jedna puszka, by dostać zawału. Trzeba ograniczyć picie energetyków przez dzieci

Nastolatki w wirtualnym tunelu.

Nastolatki na zakręcie | Poradnik dla rodziców

Trzy kroki do odzyskania dobrego kontaktu z nastolatkiem

Do pobrania filmy oraz pliki w formacie .doc i .pdf

Papierosy Pożerają Cię Żywcem

Tolerancja – miłość nie ma etykiety

Dopalacze – taki z ciebie mocarz

10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu – YouTube

Spoofing i phishing – groźne narzędzia w rękach cyberprzestępców

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna młodzieży

Depresja – wielu z nas ma swojego czarnego psa

Alkohol – skutki zażywania

Jedna puszka, by dostać zawału. Trzeba ograniczyć picie energetyków przez dzieci

Znamię – Znam Je. Profilaktyka czerniaka

Kampania „Znamię! Znam je?”

Stres przed maturą – jak sobie z nim radzić?

Zasady efektywnej nauki

Jak się efektywnie uczyć? Przydatne techniki i narzędzia

Kilka słów o poczuciu własnej wartości