Zmiany w uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych MZK Jelenia Góra

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice, Opiekunowie prawni

Na mocy Uchwały 269.XXV.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 grudnia 2020 roku uległy modyfikacji przepisy Cennika przewozu osób i bagażu autobusami MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Zmiana polega na wprowadzeniu uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych i uczących się na obszarze funkcjonowania porozumienia międzygminnego, tj. obejmującego administracyjnie teren:

 • Miasta Jeleniej Góry,

 • Gmin: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn,

 • Gminy Miejskiej Piechowice.

Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem przepisu § 3 ust. 1 pkt 13 Cennika uprawnienie będą mogły uzyskać dzieci i młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania ucznia, wydanego i poświadczonego przez odpowiednią szkołę. W celu wylegitymowania się ucznia przysługującym uprawnieniem, MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze jest zobowiązana wydać stosowną kartę biletu elektronicznego.

Biorąc pod uwagę rozmiar przedsięwzięcia związany z wydaniem kart biletów elektronicznych dla dzieci korzystających z komunikacji miejskiej oraz niesprzyjający temu okres pandemii, a także obowiązujące obostrzenia mające na celu ograniczenie możliwości zakażenia COVID-19, proponujemy Państwu skorzystanie wyłącznie z platformy elektronicznej https://seba.mzk.jgora.pl.

Schemat postępowania przedstawia się następująco:

Dziecko posiada kartę wydaną w okresie przed 1 stycznia 2021 roku.

 1. Uzyskać ze szkoły potwierdzenie miejsca zamieszkania ucznia w dowolnej formie oświadczenia, zaświadczenia podbitego przez Szkołę.

 2. Przyjść do Centrum Obsługi Klienta (Wolności 145, Jelenia Góra) z kartą biletu elektronicznego dziecka, potwierdzeniem zamieszkania uzyskanym ze szkoły i ważną legitymacją szkolną. Na podstawie tych dokumentów zostanie zapisane za karcie uprawnienie do przejazdów bezpłatnych.

 3. Podczas wizyty w Centrum Obsługi Klienta zostaną także zaktualizowane dane kontaktowe do rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Dziecko nie posiada karty.

 1. Wypełnić wniosek na https://seba.mzk.jgora.pl/Wniosek .

 • w celu właściwego wypełnienia wniosku należy przygotować: cyfrowe zdjęcie w proporcji 2 x 3, min. 200 x 300 pikseli, max. 800 x 1200 pikseli – „JPEG”, które winno zostać dołączone do składanego wniosku. Zdjęcie powinno ukazywać twarz na jasnym jednolitym tle, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów,

 • w pozycji „Rodzaj uprawnienia” należy wybrać z listy rozwijanej termin – bezpłatny,

 • w pozycji „Rodzaj dokumentu” należy wybrać z listy rozwijanej termin – legitymacja szkolna,

 • w pozycji „Numer dokumentu” należy uzupełnić poprzez wpisanie numeru legitymacji,

 • w pozycji „koniec ważności uprawnienia” należy wpisać termin 30 września spodziewanego roku zakończenia edukacji w danej szkole, np. dla dzieci które rozpoczęły naukę w pierwszej klasie w roku 2020 w szkole podstawowej – spodziewanym terminem zakończenia będzie 30.09.2028,

 • w pozycji „Szkoły” – należy wybrać szkołę z listy rozwijanej, dane adresowe placówki zostaną uzupełnione przez system.

 1. Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku informacje będą podlegały przetwarzaniu przez Spółkę w celu wydania karty.

 2. Termin składania wniosków elektronicznych upływa 08.03.2021 r.

 3. Odbiór karty biletu elektronicznego będzie odbywał się w szkole po uprzednio wysłanej informacji do rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

Mając na uwadze powyższe prosimy rodziców i opiekunów prawnych dzieci, aby dane wprowadzane we wnioskach i podawane w momencie wyrabiania/ aktualizowania kart biletu elektronicznego były pełne i prawdziwe. W sytuacji zmiany szkoły i/lub adresu zamieszkania dziecka zobowiązujemy Państwa do ich aktualizacji.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach od 7:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 75-7648736 wew. 115 oraz elektronicznie pod adresem e-mail mzkjg@mzk.jgora.pl .

Pomimo pandemii, uczniowie naszej szkoły, biorą udział w akcjach charytatywnych

31 stycznia 2021r. odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Świerzawie, podczas tego finału, rozjarzyło się „Światełko do nieba”, które zorganizowano w formie rajdu samochodowego. Nad jego organizacją oraz przebiegiem czuwała, wraz z innymi młodymi ludźmi, uczennica naszej szkoły z klasy IIITW, Wiktoria Jaworska.

W rajdzie uczestniczyło 14 pojazdów przyozdobionych kolorowymi lampkami, w tym 8 wozów strażackich Ochotniczej Straży Pożarnej. To właśnie strażacy ochotnicy, w szeregach których jest Wiktoria, zadbali
o bezpieczeństwo i rozmach akcji.

Sygnał do rozpoczęcia Światełka, dała o godzinie 20.00, syrena alarmowa w centrum Świerzawy, po czym kawalkada pojazdów ruszyła w podróż po okolicznych wsiach należących do gminy. Głośna i radosna muzyka pozwoliły, choć na chwilę, zapomnieć o trudnych czasach pandemii.

https://fb.watch/3rKsBYE-91/

Przyczepa Ciężarowa Rolnicza SANOK na sprzedaż

Jelenia Góra, 22.01.2021 rok


Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Przyczepy Ciężarowej Rolniczej SANOK rok produkcji 1988

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze (ZSPUiBS) ul. Leśna 558-560 Jelenia Góra tel: 75 75 474 21/ fax 75 75 474 22, e-mail: zspu.jgora@gmail.com


2. Dane techniczne dotyczące sprzedawanego pojazdu – następne badanie techniczne 20.01.2023r.:

  • ubezpieczenie OC opłacone na rok 2021r. (I rata)

  • marka i model pojazdu: SANOK model D 732 05 nr identyfikacyjny 44414

  • nr rejestracyjny: DJ 99363

  • rok produkcji: 1988

  • dopuszczalna ładowność: 4 000 kg

  • masa własna: 1 630 kg

  • maksymalna masa całkowita: 5 630 kg

  • największy dopuszczalny nacisk osi: 29,00 kN

  • stan techniczny: przyczepa sprawna, zarejestrowana, opłacona, termin badania technicznego – styczeń 2023 rok, wymaga ewentualnego remontu

3. Przyczepę można oglądać: po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu75 75 474 32 lub 75 75 474 21

4.Cena wywoławcza i wadium:

 1. Cena wywoławcza wynosi 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych). Ustala się wysokość wadium równe 5% wartości ceny wywoławczej tj. 150,00 zł.

 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 2 dni po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny.
  Wadium przepada na rzecz ZSPUiBS jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży lub zapłacenia w wyznaczonym terminie ceny nabycia.

5. Miejsce i termin przetargu:

1) Oferta pisemna powinna być złożona w sekretariacie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze – decyduje data i godzina wpływu.
2) Termin składania ofert upływa dnia 12 lutego 2021r. o godz. 15:00
3) Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2021r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i bursy Szkolnej w Jeleniej Górze.

6. Warunki przystąpienia do przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem zawierającym treść: „Oferta przetargowa na kupno przyczepy SANOK”.
Oferta winna być nie niższa niż cena wywoławcza i zawierać następujące dokumenty:

  • Formularz ofertowy, określający oferowaną cenę za przedmiot przetargu – załącznik nr 1 do ogłoszenia, oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem nieważności.

  • Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz stanem technicznym pojazdu – załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

7. Kryterium wyboru oferty: Kryterium oceny ofert – 100% cena.

8. Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w Jeleniej Górze w terminie ustalonym przez sprzedającego.

9. Oferent którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na rachunek bankowy
27 1160 2202 0000 0002 2292 4651 z adnotacją: Zapłata za zakup przyczepy SANOK.

10. Przekazanie samochodu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po podpisaniu umowy i dokonaniu przez Oferenta wpłaty na konto Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w Jeleniej Górze.

11. Informacje dodatkowe.

  • Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  • Ogłoszenie wraz z załącznikami zostanie opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w Jeleniej Górze oraz na tablicy ogłoszeń na korytarzu w budynku szkoły.

  • Wszelkie koszty związane z nabyciem, opłatami skarbowymi oraz przerejestrowaniem pojazdu ponosi w całości nabywca przyczepy.

Dyrektor ZSPUiBS w Jeleniej Górze

Paweł Dernoga

Załączniki:

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DANE OFERENTA:

Imię i nazwisko lub nazwa firmy …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Adres pełny………………………………………………………………………………..

tel. ……………………… e-mail. ……………………….……………………………….

NIP/ REGON ………………………………………..……………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na ,,Sprzedaż Przyczepy Ciężarowej Rolniczej SANOK rok produkcji 1988 ” oświadczam, że:

1.

zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu oraz treścią wzoru umowy,

2.

a/ zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu*

b/ nie zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu i ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin *

*niepotrzebne skreślić

Akceptuję w całości wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz składam ofertę zakupu przyczepy SANOK

na kwotę brutto ……………………………………..…………………………………. zł

(słownie ………………………………………………………………………………………)

3. Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

………………….. dnia ………………… ………………………………

podpis

Załącznik nr 2

………………………………………………………………..

……………………………………………………….……..
/Imię, nazwisko lub nazwa oferenta/

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią, warunkami oraz
z przedmiotem ogłoszenia o pisemnym przetargu na sprzedaż przyczepy ciężarowo rolniczej SANOK będącej własnością
Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, nr rejestracyjny: DJ 99363.

Oświadczam, że stan techniczny w/w pojazdu jest mi znany i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz nie będę zgłaszał żadnych, związanych z tym stanem roszczeń w przypadku jego zakupu.

…………………………………………………………………………………………………

/data i podpis nabywcy/