List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Szanowni  Państwo,
zapraszamy Państwa do zapoznania się z listem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców dzieci i młodzieży szkolnej:

Wrocław 2019-09-16

Drodzy Rodzice!

Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
z kilku powodów – niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień
9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy od 7% (28 szkół,
w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60
z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących
w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową
w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki
w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora
o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

 2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko
  w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.


2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego – czyli swoje dzieci – muszą być respektowane.

Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji
i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność
i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.

Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

 1. ustala długość przerw międzylekcyjnych;

 2. organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”

Szanowni Rodzice!

Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie
i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości
i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.

Z poważaniem pozostaję

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS II-IV TECHNIKUM w ZSPUIBS

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS II-IV TECHNIKUM w ZSPUIBS

Język polski

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” – kontynuacja

WSiP

Matematyka

kl. II-III

Prosto do matury 2

Nowa Era

Matematyka

kl. IV

Prosto do matury 3

Nowa Era

Język angielski kl. II

Spencer David

Gateway plus 1

MacMillan

Język angielski kl. III

Spencer David

Gateway plus 2

MacMillan

Język angielski – rozszerzony

Spencer David

Gateway plus 3

MacMillan

Język angielski kl. IV

Lynda Edwards Marta Rosińska Marta Inglot

Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych Podręcznik do języka angielskiego Poziom podstawowy i rozszerzony

MacMillan

Język angielski zawodowy – weterynaria

Monika Nowicka

JĘZYK ANGIELSKI w weterynarii

EDICON

Język angielski zawodowy – leśnictwo

Virginia Evans

Forestry

Express Publishing

Język niemiecki kl. 4

Repetytorium maturalne. Język niemiecki. Poziom podstawowy. Matura 2015

Język niemiecki kl. 3

Infos II podręcznik i ćwiczenia

Historia i społeczeństwo

Klasa II

Autor- Iwona Janicka

Poznać przeszłość

Rządzący i rządzeni. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Nowa Era

Historia i Społeczeństwo

Klasa III

Autor- Jarosław Centek

Poznać przeszłość

Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Nowa Era

Historia i społeczeństwo

Klasa IV

Autor-Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

Poznać przeszłość

Europa i świat. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Nowa Era

Biologia kl 2

Marek Guzik,Ewa Jastrzębska,Ryszard Kozik, Renata Matuszewska,Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

Biologia na czasie 1 Zakres rozszerzony Nowa Era

Nowa Era

Biologia kl 3

Franciszek Dubert,Ryszard Kozik,Stanisław Krawczyk,Adam Kula,Maria Marko-Worłowska,Władysław Zamachowski

Biologia na czasie 2 Zakres rozszerzony

Nowa Era

Biologia kl 4

Franciszek Dubert,Marek Jurgowiak,Maria Małko-Worłowska, Władysław Zamachowski

Biologia na czasie 3 Zakres rozszerzony

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości, klasa 1 i 2

Z. Makieła, T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Administracja weterynaryjna, klasa 4 weterynarii

materiały własne

Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych zespołów, kl. 2 weterynarii

A. Krajewska

I. Flor

Kompetencje personalne i społeczne

Organizowanie pracy małych zespołów

Ekonomik

Ekonomik

Działalność gospodarcza w gastronomii

H. Górska-Warsewicz,B. Sawicka, T. Mikulska

Gastronomia T. III. Działalność gospodarcza w gastronomii

WSiP

Działalność gospodarcza w weterynarii, klasa 3

materiały własne

Hodowla lasu

Murat Elżbieta

Hodowla lasu – podręcznik dla techników leśnych – części 1,2,3,4,5

Wydawnictwo świat

Wyposażanie Zakładów Gastronomicznych

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów – część 3

WSiP

Towaroznawstwo i przechowywanie żywności

Sporządzanie napojów i potraw

WSiP

Technologia Gastronomiczna

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów – część 1

WSiP

Zasady Żywienia

Zasady żywienia – planowanie i ocena

Otwarcie oddziału Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze

News z ostatniej chwili w sprawie miejsc w Bursach Szkolnych!
Szanowni Państwo!
Władze Jeleniej Góry wychodząc naprzeciw zwiększonym potrzebom na zakwaterowanie w bursach szkolnych, wynikającym z kumulacji roczników, zaproponowały otwarcie oddziału Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze.
Oddział będzie się mieścił w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej przy ulicy Kadetów 1 w Jeleniej Górze. Liczba miejsc: 30 w dwuosobowych pokojach z łazienkami. Warunki lokalowe i położenie można zobaczyć na stronie internetowej KPSW: http://www.kpswjg.pl/pl/dom-studenta.
Całodobową opiekę sprawować będą nauczyciele-wychowawcy Bursy Szkolnej nr 1. Regulamin i zasady będą podobne jak w Bursie Szkolnej nr 1 z wyłączeniem możliwości pozostania na weekendy (Bursa będzie przyjmowała wychowanków od 16:00 w niedzielę do godziny 19:00 w piątek.
Odpłatność za zakwaterowanie wyniesie 150 złotych, wyżywienie: śniadania + kolacje w postaci cateringu – wysokość odpłatności znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu. Obiady będzie można zjeść w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Jana Kilińskiego 5-7 w cenie 7 złotych lub we własnym zakresie.
Z uwagi na znaczne koszty organizacji oddziału, prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji dotyczącej chęci zamieszkania w oddziale Bursy Szkolnej nr 1 w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowa Szkoły Wyższej przy ulicy Kadetów 1 w Jeleniej Górze na adres mailowy: bursa1@jeleniagora.pl (skan lub zdjęcie) lub pocztą na adres 58-500 Jelenia Góra, ulica Jana Kilińskiego 5-7.
Deklarację prosimy o przesłanie do 14 sierpnia 2019 roku.

Treść Deklaracji
:
Deklaruję chęć zamieszkania w oddziale Bursy Szkolnej nr 1 w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowa Szkoły Wyższej przy ulicy Kadetów 1 w Jeleniej Górze, od 1 września 2019 roku, na zasadach opisanych w powyższej informacji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………(córki, syna, dziecka nad którym sprawuję prawną opiekę – imię i nazwisko)

(data, podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Więcej miejsc w jeleniogórskich bursach

UWAGA NEWS z ostatniej chwili! Z uwagi na pytania rodziców zamiejscowych kandydatów o miejscach w bursach szkolnych informujemy, że czynione są starania o uruchomienie od września kolejnych ok. 100 miejsc. O szczegółach będziecie Państwo informowani na bieżąco. Będzie też informacja w mediach, dlatego prosimy o cierpliwość i pilne śledzenie stron jeleniogórskich mediów.

Stanowisko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wymogu złożenia zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

w załączeniu przesyłam stanowisko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wymogu złożenia zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Z poważaniem,

Małgorzata Henglewska

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ PRZY BURSIE SZKOLNEJ ZSPUIBS w JELENIEJ GÓRZE

Komisja Rekrutacyjna przy Bursie Szkolnej Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 16 lipca 2019r.  pozytywnie rozpatrzyła 74 podania wychowanków, którzy wyrazili wolę pozostania w Bursie.
Pozytywnie zostało rozpatrzonych także 30 podań wychowanków nowoprzyjętych. Ze względu na brak wolnych miejsc zgodnie z obowiązującymi kryteriami naboru Komisja Rekrutacyjna negatywnie rozpatrzyła 50 podań i umieściła nazwiska osób, których podania zostały odrzucone na liście rezerwowej.
Ogółem pozytywnie rozpatrzono 104 podania, w związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że Bursa Szkolna w ZSPUiBS w Jeleniej Gorze na dzień 16.07.2019 r. nie dysponuje wolnymi miejscami.
Szczegółowa lista imienna wszystkich przyjętych w ramach naboru i rekwalifikacji dostępna jest w sekretariacie ZSPUiBS w Jeleniej Górze oraz pod numerem telefonu: 75 / 75 474 20 i 75 / 75 474 22 .
W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w bursie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/20 prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie pod nr tel. 75 / 75 474 20 , 75 / 75 474 22

W przypadku rezygnacji z przyznanego w Bursie miejsca prosimy o pilne poinformowanie sekretariatu szkoły pod nr tel. 75 / 75 474 20, 75 / 75 474 22.
Informacja ta jest dla nas bardzo ważna ze względu na długą listę osób oczekujących na wolne miejsca na liście rezerwowej.

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że zakwaterowanie wychowanków w bursie nastąpi w dn. 02.09.2019 r.(niedziela) od godz. 14.00

Wychowankowie powinni stawić się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, powinni posiadać, oprócz rzeczy osobistych i środków higieny, bieliznę pościelową. Bursa dysponuje zestawem pościeli (kołdra + poduszka), jednak dla lepszego komfortu i samopoczucia wychowanków, sugerujemy przywiezienie swojego zestawu.
Wyżywienie dla wychowanków w bursie rozpoczyna się śniadaniem w dn. 03.09.b.r. (poniedziałek).

Opłatę za pierwszy miesiąc pobytu w Bursie, jako potwierdzenie zamieszkania w Bursie, należy uiścić do dnia 15.08.2019r. Brak wpłaty w w/w terminie będzie równorzędny z rezygnacją z przyznanego miejsca.
Opłata za miesiąc wrzesień 2019r. wynosi:
wyżywienie  – 315,00 zł, tj. 21 dni x 15,00 zł
zakwaterowanie -150,00 zł.
ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W BURSIE należy wnosić PRZELEWEM zgodnie z następującymi danymi

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze,
ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

RACHUNKI BANKOWE, NA KTÓRE NALEŻY WNOSIĆ OPŁATY ZA ZAKWATEROWANIEI WYŻYWIENIE W BURSIE:

CZESNE:
Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588
WYŻYWIENIE:
Nr konta: 27 1160 2202 0000 0002 2292 4651

Zestaw podręczników dla klas pierwszych technikum

Podręczniki dla absolwentów gimnazjum:

 1. Język polski – D.Chemperek, A.Kalbarczyk – Nowe Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka, WSiP
 2. Matematyka – Maciej Antek, Krzysztof Belka – Prosto do matury Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy – Szkoły ponadgimnazjalne, Nowa Era
 3. Fizyka – Marcin Braun, Weronika Śliwa – Odkryć fizykę, Nowa Era
 4. Biologia – Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski – Biologia na czasie, zakres podstawowy – Nowa Era
 5. Chemia –  Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod – To jest chemia- zakres podstawowy, Nowa Era
 6. J. niemiecki – C. Serzysko, Birgit Sekulski – Infos aktuell 1 – Pearson
 7. Historia – Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow – Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Nowa Era
 8. Wiedza o społeczeństwie – Arkadiusz Janicki –  W centrum uwagi. Wiedza o społeczeństwie Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy, Nowa Era
 9. Język angielski – Vision 1 – Oxford University Press
 10. Podstawy przedsiębiorczości, klasa 1 i 2 – Z. Makieła, T. Rachwał Krok w przedsiębiorczość, Nowa Era
 11. BHP w weterynarii, klasa 1 – W. Bukała, K. Szczęch
  Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSIP
 12. Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych zespołów, kl. 2 weterynarii –A. Krajewska, I. Flor -Kompetencje personalne i społeczne. Organizowanie pracy małych zespołów, Ekonomik, Ekonomik
 13. Geografia – R. Uliszak, K. Wiedermann – Oblicza geografii . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
  Nowa Era
 14. Działalność gospodarcza w gastronomii – H. Górska-Warsewicz,B. Sawicka, T. Mikulska – Gastronomia T. III. Działalność gospodarcza w gastronomii, WSiP
 15. Działalność gospodarcza w weterynarii, klasa 3 materiały własne
 16. Administracja weterynaryjna, klasa 4 weterynarii -materiały własne

Podręczniki dla absolwentów szkoły podstawowej:

 1. Matematyka -Maciej Antek, Krzysztof Belka  – Prosto do matury 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era
 2. Fizyka – Marcin Braun, Weronika Śliwa – Odkryć fizykę 1
  Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy, Nowa Era
 3. Biologia – Anna Helmin, Jolanta Holeczek – Biologia na czasie1, zakres podstawowy, Nowa Era
 4. Historia – Marcin Pawlak, Adam Szweda – Poznać przeszłość 1 Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era
 5. BHP we wszystkich zawodach – W. Bukała, K. Szczęch Bezpieczeństwo i higiena pracy WSIP
 6. Język angielski – Vision 1 – Oxford University Press
 7. Geografia – R. Malarz, M. Więckowski – Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era
 8. J. niemiecki, C. Serzysko, Birgit Sekulski – Infos aktuell 1 – Pearson
 9. Język polski – D.Chemperek, A.Kalbarczyk, D.Trześniowski Oblicze epok (nr dopuszczenia MEN:cz1.1.:952/1/2019,cz.1.2:952/2/2019), WSiP
 10. Chemia – Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod – Chemia 1 ogólna i nieorganiczna- zakres podstawowy, Nowa Era

W czasie późniejszym zostaną podane informacje na temat podręczników do przedmiotów gastronomicznych.