Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych

i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 5

tel/fax 075 7547422, 075 7547421

e-mail: sekretariat@zspu.jgora.pl

Klauzula informacyjna ( RODO )

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L. z 04.05.2016r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana, Ucznia, Opiekuna Prawnego danych osobowych jest Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra, reprezentowany przez Dyrektora mgr Agnieszkę Samerdak. Kontakt na powyższy adres lub e-mail: sekretariat@zspu.jgora.pl.

 1. Inspektor ochrony danych

W Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach zawiązanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

 1. e-mail: iodo@zspu.jgora.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora

III. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m.in.  Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki.
 4. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Z 2018 r., poz. 217, ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana, Ucznia, Opiekuna Prawnego danych osobowych przysługuje Pani/Panu, Uczniowi, Opiekunowi Prawnemu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

– po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

 1. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

– osoby te kwestionują prawidłowość danych

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

VIII. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3 powyżej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy i prawa oświatowego.