Archiwum kategorii: Kierunki Kształcenia

Technik architektury krajobrazu 314202

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:

 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Kwalifikacja RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 • Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu.
 • Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

Kwalifikacja RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 • Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu.
 • Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

 

Dodatkowe informacje na temat technika architektury krajobrazu

Środowisko pracy

Praca technika architektury krajobrazu odbywa się najczęściej na wolnym powietrzu, w różnych i zmiennych warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku. Ponadto może pracować w szklarniach lub tunelach foliowych z dużą wilgotnością powietrza i wysoka temperaturą, w których produkowane są rośliny ozdobne.

Technik architektury krajobrazu może również wykonywać niektóre czynności w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych o normalnych warunkach. Dodatkowo niejednokrotnie pracuje na stanowisku komputerowym, projektując ogrody, skwery, parki.

Wymagania psychofizyczne

Technik architektury krajobrazu powinien mieć dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, wyobraźnię i widzenie przestrzenne, percepcje kształtu, wrażliwość estetyczną, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, spostrzegawczość, systematyczność, odpowiedzialność za bezpieczeństwo podwładnych pracowników.

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:

umiejętność współpracy z innymi,

gotowość do pracy w trudnych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych,

podzielność i koncentracja uwagi,

ostrożność, dokładność, wyobraźnia przestrzenna,

zdolność przewidywania konsekwencji swoich działań,

zainteresowania techniczne, przyrodnicze, ogrodniczei ekonomiczne,

zdolności plastyczne,

uzdolnienia planimetryczne,

uzdolnienia organizacyjne.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu technika architektury krajobrazu jest słaba budowa ciała i niska wydolność organizmu.

Dodatkowym utrudnieniem są

nieskorygowane wady wzroku, brak widzenia barw, a także choroby uszu – znaczny niedosłuch, zaburzenia równowagi. Przeciwwskazaniem są choroby skóry, reumatyzm, zaburzenia zmysłu dotyku, różnego rodzaju alergie, jak również znaczne zaburzenia układu krążenia, oddechowego, aparatu ruchu (np. brak kończyn, znaczne skrzywienia kręgosłupa).

Kształcenie w zawodzie

Kształcenie w zawodzie odbywa się w czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum lub na kursach kwalifikacyjnych. Po zdobyciu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu można podwyższyć kwalifikacje na studiach w

szkołach wyższych na kierunku architektura krajobrazu, urbanistyka, leśnictwo oraz ogrodniczych z zakresu produkcji roślinnej. Dodatkowo może ukończyć kurs kwalifikacyjny w zakresie zawodów pokrewnych, np. technik agrobiznesu, technik ogrodnik, technik ochrony środowiska, florysta.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Nowoczesne programy komputerowe projektowania architektury krajobrazu, wzrastające zainteresowanie społeczeństwa i samorządów terytorialnych rewitalizacja terenów zieleni i upiększania otoczenia, a także umiejętność obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz stosowanie środków ochrony roślin wymaga od technika architektury krajobrazu systematycznego doskonalenia zawodowego. Ponadto znajomość środowiska odpowiedniego dla określonych gatunków roślin sprawia, że zawód ten mogą wykonywać tylko osoby przygotowane w tym zakresie. Większość ofert pracy wymaga od kandydatów posiadania dodatkowych uprawnień –np. prawo jazdy kategorii B i T, świadectwo potwierdzające umiejętność obsługi specjalistycznego sprzętu, świadectwo potwierdzające kwalifikacje do stosowania środków ochrony roślin, które można uzyskać w trakcie nauki w

tym zawodzie.

Możliwości zatrudnienia

Technik architektury krajobrazu może być zatrudniony w:

przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery),

w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni,

gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni,

w instytucjach z rozległymi terenami zieleni (np. sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, osiedla mieszkaniowe),

w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni,

biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni,

w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. pilarek spalinowych, wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach,

jako pracownik prywatny przedsiębiorca (właściciel),

w wydziałach architektury samorządów terytorialnych jako asystent projektanta,

w pracowniach architektury i urbanistycznych.

Technik architektury krajobrazu ma możliwość podjąć pracę w firmach zajmujących się aranżacją terenów zieleni, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Kwalifikacja TG.07. Sporządzanie potraw i napojów:

 • Przechowywanie żywności.
 • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.

Kwalifikacja TG.19. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • Planowanie i ocena żywienia.
 • Organizowanie produkcji gastronomicznej.
 • Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych.

 

 

Technik leśnik 314301

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany  do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu;
 • organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych;
 • prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;
 • prowadzenia prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych;
 • organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika z przyczepą (przyczepami).

 

Kwalifikacja RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

 • Prowadzenie prac związanych z ochroną lasu.
 • Prowadzenie prac związanych z hodowlą lasu.
 • Prowadzenie gospodarki łowieckiej.
 • Prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, turystyką i edukacją.

Kwalifikacja RL.14. Użytkowanie zasobów leśnych

 • Wykonywanie prac pomiarowych i szacunkowych w drzewostanach.
 • Organizowanie prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych.

 

Dodatkowe informacje na temat technik leśnik

Jak zostać leśnikiem?

Obecnie bardzo trudno jest zostać leśnikiem, ale nie jest to niemożliwe.

Aby zostać leśniczym najlepiej jest ukończyć technikum lub studia wyższe – kształcąc się w zawodzie leśnika mamy do wyboru 4 szkoły wyższe i kilkanaście szkół średnich.

 

Gdzie można pracować leśnik?

Miejscem zatrudnienia leśnika są Lasy Państwowe, które stanowią prawdziwą armię ponad 28 tysięcy ludzi.

 

Jak wygląda codzienna praca leśnika?

Leśnicy dzień zaczynają w leśniczówce. Tam pobierają wytyczne od przełożonego i w zależności od funkcji jadą mierzyć drzewa, wyznaczać trzebież, czy sprawdzać drzewostan.

Leśnicy najczęściej jeżdżą swoimi samochodami, ale dostają tak zwaną „paliwówkę” – rozliczenie przejechanych kilometrów.

Na powyższych szczeblach leśnikom przysługuje samochód służbowy.

W tym zawodzie pracuje się najczęściej 8 godzin, ale gdy zdarza się wywóz drzewa to leśnicy pracują do ostatniego kubika.

Ciekawostką jest fakt, że praktycznie wszystkie prace fizyczne są zlecane na zewnątrz: wyrąb drzewa, zrywkę, czyli wyciągnięcie ściętych drzew do miejsca, skąd zostaną wywiezione, pielęgnację, przygotowanie gleby, nasadzenia, prace związane z ochroną lasu przed szkodnikami i przed pożarem – wykonują pracownicy prywatnych firm, wywodzących się przeważnie z Zakładów Usług Leśnych, które były kiedyś integralną częścią Lasów Państwowych.

 

Plusy zawodu leśnika:

 • Zawód dla prawdziwych pasjonatów
 • Program premii i 13. Pensja
 • Służbowe ubranie
 • Możliwość wykupu służbowego mieszkania za 5% wartości
 • Leśnicy i nadleśniczy na czas pracy dostają mieszkania służbowe
 • Możliwość zakupu ziemi

 

Minusy zawodu leśnika:

 • Borelioza – jest to choroba zawodowa leśników
 • Ta praca nie jest dla każdego – wielu może przeszkadzać samotność

Ciekawostki zawodu leśnika.

 • Leśnicy korzystają z informatycznego systemu SILP. Zawarte są w nim dane z rejestratora leśniczego.
 • Oprogramowanie to pozwala m.in. na odbiór i sprzedaż drewna.
 • Leśnicy bardzo często przy wjazdach do lasów zakładają szlabany, aby uniemożliwić wjazd ludziom, którzy wyrzucają śmieci.
 • W Polsce istnieje obecnie 431 nadleśnictw.
 • Z racji pracy na powietrzu leśnicy dostają posiłki regeneracyjne.
 • Leśnicy przerywają pracę przy minus 18 stopniach Celsjusza.

 

Technik weterynarii 324002

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
 • wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących -diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Kwalifikacja RL.10.

 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich oraz Towarzyszących.
 • Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszącyc
 • Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

Kwalifikacja RL.11.

 • Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt.
 • Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką o leczeniem chorób zwierząt.
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego

 

Informacje dodatkowe w zawodzie technik weterynarii

Środowisko pracy

Praca technika weterynarii odbywa się w różnych warunkach środowiska naturalnego(łąki, pastwiska, pola, lasy) i środowiska zamkniętego(gabinety weterynaryjne, obory, chlewnie, stadniny koni, magazyny, przechowalnie). W miejscu pracy niejednokrotnie występuje podwyższona temperatura i zmienna wilgotność powietrza. Technik weterynarii może również wykonywać niektóre czynności w pomieszczeniach biurowych o normalnych warunkach. Pracuje również w małych gospodarstwach rolnych, w których pomieszczenia są często małe, ciemne, a dojście do zwierząt utrudnione, panuje zapach zwierząt; w kurnikach i na fermach drobiu panuje wysoka temperatura i duże zapylenie powietrza. Jest narażony na wypadki spowodowane przez zwierzęta, np. pogryzienia, kopnięcia.

Technik weterynarii powinien mieć łatwość kontaktowania się z innymi, ponieważ ma ciągły kontakt z ludźmi (właścicielami zwierząt).

Pracuje w różnych godzinach, w zależności od aktualnych potrzeb (w

dzień, w nocy, również w dni wolne i świąteczne).

Wymagania psychofizyczne

Technik weterynarii powinien lubić zwierzęta, być spostrzegawczy, cierpliwy, szybki w podejmowaniu decyzji, opanowanie, wyobraźnię i

odpowiedzialność, przewidywanie skutków własnych działań, a także

zdolność koncentracji, systematyczność.

Technik weterynarii powinien posiadać zamiłowanie do pracy ze zwierzętami, zainteresowania przyrodnicze, właściwy stosunek do zwierząt, sumienność, systematyczność i wytrwałość.

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:

umiejętność współpracy z innymi,

gotowość do pracy w trudnych lub niesprzyjających warunkach atmosferycznych,

odporność emocjonalna, odpowiedzialność, sprawność fizyczna,

podzielność i koncentracja uwagi,

ostrożność, dokładność, wyobraźnia przestrzenna,

zdolność przewidywania konsekwencji swoich działań,

zainteresowania techniczne, przyrodnicze, chemiczne i ekonomiczne,

uzdolnienia organizacyjne.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu technika weterynarii jest

niski poziom sprawności fizycznej, słaba budowa fizyczna, zaburzenia równowagi, schorzenia na tle alergicznym, w szczególności alergia na sierść zwierząt, wady wzroku, w tym daltonizm i rozróżnianie kształtów, niski poziom sprawności fizycznej, w szczególności -kończyn górnych i palców, a także zaburzenia psychiczne.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Ciągły rozwój weterynarii i rolnictwa, wprowadzanie nowych metod, technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Technik weterynarii może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt i organach inspekcji weterynaryjnej. W ostatnich latach pojawiają się nowe miejsca pracy dla technika weterynarii w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji.

Należy posiadać wykształcenie średnie technika weterynarii lub pomaturalne z zakresu profilaktyki i lecznictwa zwierząt, aby podjąć pracę asystenta weterynaryjnego. Większą szansę na otrzymanie pracy mają mężczyźni niż kobiety. Preferowane są osoby już z pewnym doświadczeniem zawodowym.

Możliwości zatrudnienia

Technik weterynarii może pracować w:

lecznicach,

przychodniach dla zwierząt,

w punktach weterynaryjnych,

zakładach higieny weterynaryjnej,

laboratoriach weterynaryjnych,

rzeźniach,

stadninach koni i zakładach hodowli oraz unasienniania zwierząt,

inspektoratach weterynaryjnych,

zakładach inspekcji weterynaryjnej,

przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi,

ośrodkach gminnej służby rolnej,

zakładach przetwórstwa mięsnego,

ogrodach zoologicznych,

schroniskach dla zwierząt,

fermach,

gospodarstwach Agencji Rynku Rolnego,

Powiatowych Inspektoratach Weterynaryjnych.

Technik weterynarii może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych. Może prowadzić samodzielne gospodarstwo rolnicze lub zatrudnić się w firmach związanych z agrobiznesem. Może również pracować jako trener, specjalista w zakresie opieki i zabiegów kosmetycznych u małych zwierząt, pracownik sklepu z artykułami dla zwierząt.

 

 

technik żywienia

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 

KWALIFIKACJA T.6. Sporządzanie potraw i napojów

          Przechowywanie żywności

          Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

KWALIFIKACJA T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

          Planowanie i ocena żywienia

          Organizowanie produkcji gastronomicznej

          Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

Technika

Nauka w technikum na podbudowie   gimnazjum trwa 4 lata. Technikum przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie , umożliwiającego uzyskanie dyplomu i tytułu technika w wybranym zawodzie.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w dwóch budynkach szkoły położonych na malowniczym wzgórzu. Do dyspozycji uczniów jest boisko szkolne, sala gimnastyczna,  siłownia, pracownie komputerowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, dwie pracownie gastronomiczne- kuchnie, stołówka. Uczniom spoza Jeleniej Góry oferujemy pobyt w bursie szkolnej, która mieści się w jednym z budynków szkoły.

        Absolwenci technikum mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych oraz na studiach wyższych.

 

Szkoła kształci w zawodach:

 

technik  weterynarii

technik  żywienia i usług gastronomicznych

technikum leśnik

technik  architektury krajobrazu

technik  geodeta

technik  ogrodnik

techniku  agrobiznesu

technik  pszczelarz

technik  hodowca  koni