Informator Rekrutacyjny 2017/2018

Informacje o rekrutacji można uzyskać:

1. na stronie rekrutacji dolnoslaskie.edu.com.pl

2. w gimnazjach u wychowawców klas i pedagogów,

3. w szkole I wyboru,

4. na stronach www szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 60).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. 

3. Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.  

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Mieście Jelenia Góra odbywa się w informatycznym systemie wspomagającym system rekrutacji poprzez stronę www.dolnoslaskie.edu.com.pl

Prowadzimy nabór na następujące kierunki kształcenia:

4 letnie technika na podbudowie gimnazjum:

 • Technikum weterynaryjne

 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych

 • Technikum leśne

 • Technikum architektury krajobrazu

 • Technikum geodezyjne

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5.

§ 1.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum odbywa się na podstawie przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego oraz ocen z zajęć edukacyjnych z punktu 2. i dodatkowych kryteriów wynikających z punktów 3 – 5.

W roku szkolnym 2017/2018 nie obowiązują progi punktacyjne.

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego,

 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,

 3. matematyki,

 4. przedmiotów przyrodniczych
  e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2;

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych z: języka polskiego, biologii, informatyki i zajęć technicznych naświadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów;

 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;

 3. dobrym – przyznaje się po 12 punktów;

 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

A. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  7 punktów,

 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów;

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
  10 punktów,

 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -przyznaje się 7 punktów,

 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów,

 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  3 punkty;

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 4., wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych douzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

6. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc brane będą pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, biologii i informatyki.

Harmonogram rekrutacji

Lp.

Czynność

Szkoła ponadgimnazjalna

Kandydat

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1

Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie ich danych.

+

+

2017-06-01 08:00

2017-06-21 15:00

2

Wybór preferencji przez kandydatów.

+

+

3

Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.

+

4

Weryfikacja dostarczanych podań.

+

2017-06-30 15:00

5

Wprowadzenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.

+

2017-05-31 08:00

2017-06-05 15:00

6

Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.

+

2017-06-27 15:00

7

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru.

+

2017-06-23 08:00

8

Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów.

+

2017-06-30 15:00

9

Porządkowanie list chętnych.

+

2017-07-03 08:00

2017-07-03 14:00

10

Symulacja i ostateczny przydział.

+

 

2017-07-04 10:30

2017-07-04 15:00

11

Pobranie list zakwalifikowanych do przyjęcia.

+

2017-07-04 15:30

2017-07-05 14:00

12

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia. (Zapoznanie się z wynikami naboru.)

+

+

2017-07-07 10:00

13

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

+

+

2017-07-07 10:00

2017-07-18 15:00

14

Pobranie list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

+

2017-07-18 15:00

2017-07-19 10:00

15

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

+

+

2017-07-19 11:00

16

Wprowadzanie wyników rekrutacji uzupełniajacej.

+

+

2017-07-19 11:00

2017-08-31 15:00