Wyniki rekrutacji do bursy

na rok szkolny 2022/2023

Komisja Rekrutacyjna Bursy Szkolnej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 27 czerwca 2022 r.  pozytywnie rozpatrzyła 73 podania wychowanków, którzy wyrazili wolę pozostania w Bursie. 

Pozytywnie zostały rozpatrzone także 32 podania nowych kandydatów. Ze względu na brak wolnych miejsc, zgodnie z obowiązującymi kryteriami naboru, Komisja Rekrutacyjna negatywnie rozpatrzyła 19 podań i umieściła nazwiska osób, których podania zostały odrzucone w naborze podstawowym , na liście rezerwowej.

Ogółem pozytywnie rozpatrzono 105 podań.  W związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że Bursa Szkolna w ZSPUiBS w Jeleniej Gorze na dzień 28.06.2022 r. nie dysponuje wolnymi miejscami.

Potwierdzeniem korzystania z miejsca w bursie zarówno dotychczasowych wychowanków jak i nowo zakwalifikowanych jest dokonanie opłaty czesnego w wys. 150,00 zł za pierwszy miesiąc pobytu w bursie, którą należy uiścić najpóźniej do dnia 10.07.2022 r. Brak wpłaty w w/w terminie będzie równorzędny z rezygnacją z przyznanego miejsca i skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do zamieszkania w bursie. Na zwolnione miejsce zostaną zakwalifikowane osoby oczekujące na liście rezerwowej.

OPŁATę należy wniEŚĆ PRZELEWEM zgodnie z następującymi danymi:

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej Górze,

ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588  

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w bursie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/23 prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie pod nr tel. 75 75 474 22 i złożenie pisemnej rezygnacji z przyznanego miejsca na adres e-maill: bursa@zspu.jgora.pl

Informacja ta jest dla nas bardzo ważna ze względu na listę osób oczekujących na wolne miejsca na liście rezerwowej.

Ostateczna lista osób przyjętych zostanie ogłoszona w dniu 21.07.2022r.

Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej https://www.zspu.jgora.pl oraz profilu społecznościowego fb ZSPUiBS w Jeleniej Górze, gdzie zamieszczamy wszelkie bieżące informacje, także dotyczące zakwaterowania młodzieży przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły pod nr tel. 75 75 474 22.

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały zamieszczone w sekretariacie szkoły i dostępne są pod numerem 757547420.