TECHNIK WETERYNARII 324002

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
 • wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących -diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Kwalifikacja RL.10.

 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich oraz Towarzyszących.
 • Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszącyc
 • Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

Kwalifikacja RL.11.

 • Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt.
 • Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką o leczeniem chorób zwierząt.
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Informacje dodatkowe w zawodzie technik weterynarii

Środowisko pracy

Praca technika weterynarii odbywa się w różnych warunkach środowiska naturalnego(łąki, pastwiska, pola, lasy) i środowiska zamkniętego(gabinety weterynaryjne, obory, chlewnie, stadniny koni, magazyny, przechowalnie). W miejscu pracy niejednokrotnie występuje podwyższona temperatura i zmienna wilgotność powietrza. Technik weterynarii może również wykonywać niektóre czynności w pomieszczeniach biurowych o normalnych warunkach. Pracuje również w małych gospodarstwach rolnych, w których pomieszczenia są często małe, ciemne, a dojście do zwierząt utrudnione, panuje zapach zwierząt; w kurnikach i na fermach drobiu panuje wysoka temperatura i duże zapylenie powietrza. Jest narażony na wypadki spowodowane przez zwierzęta, np. pogryzienia, kopnięcia.

Technik weterynarii powinien mieć łatwość kontaktowania się z innymi, ponieważ ma ciągły kontakt z ludźmi (właścicielami zwierząt).

Pracuje w różnych godzinach, w zależności od aktualnych potrzeb (w

dzień, w nocy, również w dni wolne i świąteczne).

Wymagania psychofizyczne

Technik weterynarii powinien lubić zwierzęta, być spostrzegawczy, cierpliwy, szybki w podejmowaniu decyzji, opanowanie, wyobraźnię i

odpowiedzialność, przewidywanie skutków własnych działań, a także

zdolność koncentracji, systematyczność.

Technik weterynarii powinien posiadać zamiłowanie do pracy ze zwierzętami, zainteresowania przyrodnicze, właściwy stosunek do zwierząt, sumienność, systematyczność i wytrwałość.

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:

umiejętność współpracy z innymi,

gotowość do pracy w trudnych lub niesprzyjających warunkach atmosferycznych,

odporność emocjonalna, odpowiedzialność, sprawność fizyczna,

podzielność i koncentracja uwagi,

ostrożność, dokładność, wyobraźnia przestrzenna,

zdolność przewidywania konsekwencji swoich działań,

zainteresowania techniczne, przyrodnicze, chemiczne i ekonomiczne,

uzdolnienia organizacyjne.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu technika weterynarii jest

niski poziom sprawności fizycznej, słaba budowa fizyczna, zaburzenia równowagi, schorzenia na tle alergicznym, w szczególności alergia na sierść zwierząt, wady wzroku, w tym daltonizm i rozróżnianie kształtów, niski poziom sprawności fizycznej, w szczególności -kończyn górnych i palców, a także zaburzenia psychiczne.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Ciągły rozwój weterynarii i rolnictwa, wprowadzanie nowych metod, technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Technik weterynarii może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt i organach inspekcji weterynaryjnej. W ostatnich latach pojawiają się nowe miejsca pracy dla technika weterynarii w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji.

Należy posiadać wykształcenie średnie technika weterynarii lub pomaturalne z zakresu profilaktyki i lecznictwa zwierząt, aby podjąć pracę asystenta weterynaryjnego. Większą szansę na otrzymanie pracy mają mężczyźni niż kobiety. Preferowane są osoby już z pewnym doświadczeniem zawodowym.

Możliwości zatrudnienia

Technik weterynarii może pracować w:

lecznicach,

przychodniach dla zwierząt,

w punktach weterynaryjnych,

zakładach higieny weterynaryjnej,

laboratoriach weterynaryjnych,

rzeźniach,

stadninach koni i zakładach hodowli oraz unasienniania zwierząt,

inspektoratach weterynaryjnych,

zakładach inspekcji weterynaryjnej,

przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi,

ośrodkach gminnej służby rolnej,

zakładach przetwórstwa mięsnego,

ogrodach zoologicznych,

schroniskach dla zwierząt,

fermach,

gospodarstwach Agencji Rynku Rolnego,

Powiatowych Inspektoratach Weterynaryjnych.

Technik weterynarii może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych. Może prowadzić samodzielne gospodarstwo rolnicze lub zatrudnić się w firmach związanych z agrobiznesem. Może również pracować jako trener, specjalista w zakresie opieki i zabiegów kosmetycznych u małych zwierząt, pracownik sklepu z artykułami dla zwierząt.