TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:

  • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
  • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
  • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
  • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Kwalifikacja RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  • Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu.
  • Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

Kwalifikacja RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

  • Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu.
  • Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

Dodatkowe informacje na temat technika architektury krajobrazu

Środowisko pracy

Praca technika architektury krajobrazu odbywa się najczęściej na wolnym powietrzu, w różnych i zmiennych warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku. Ponadto może pracować w szklarniach lub tunelach foliowych z dużą wilgotnością powietrza i wysoka temperaturą, w których produkowane są rośliny ozdobne.

Technik architektury krajobrazu może również wykonywać niektóre czynności w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych o normalnych warunkach. Dodatkowo niejednokrotnie pracuje na stanowisku komputerowym, projektując ogrody, skwery, parki.

Wymagania psychofizyczne

Technik architektury krajobrazu powinien mieć dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, wyobraźnię i widzenie przestrzenne, percepcje kształtu, wrażliwość estetyczną, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, spostrzegawczość, systematyczność, odpowiedzialność za bezpieczeństwo podwładnych pracowników.

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:

umiejętność współpracy z innymi,

gotowość do pracy w trudnych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych,

podzielność i koncentracja uwagi,

ostrożność, dokładność, wyobraźnia przestrzenna,

zdolność przewidywania konsekwencji swoich działań,

zainteresowania techniczne, przyrodnicze, ogrodniczei ekonomiczne,

zdolności plastyczne,

uzdolnienia planimetryczne,

uzdolnienia organizacyjne.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu technika architektury krajobrazu jest słaba budowa ciała i niska wydolność organizmu.

Dodatkowym utrudnieniem są

nieskorygowane wady wzroku, brak widzenia barw, a także choroby uszu – znaczny niedosłuch, zaburzenia równowagi. Przeciwwskazaniem są choroby skóry, reumatyzm, zaburzenia zmysłu dotyku, różnego rodzaju alergie, jak również znaczne zaburzenia układu krążenia, oddechowego, aparatu ruchu (np. brak kończyn, znaczne skrzywienia kręgosłupa).

Kształcenie w zawodzie

Kształcenie w zawodzie odbywa się w czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum lub na kursach kwalifikacyjnych. Po zdobyciu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu można podwyższyć kwalifikacje na studiach w

szkołach wyższych na kierunku architektura krajobrazu, urbanistyka, leśnictwo oraz ogrodniczych z zakresu produkcji roślinnej. Dodatkowo może ukończyć kurs kwalifikacyjny w zakresie zawodów pokrewnych, np. technik agrobiznesu, technik ogrodnik, technik ochrony środowiska, florysta.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Nowoczesne programy komputerowe projektowania architektury krajobrazu, wzrastające zainteresowanie społeczeństwa i samorządów terytorialnych rewitalizacja terenów zieleni i upiększania otoczenia, a także umiejętność obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz stosowanie środków ochrony roślin wymaga od technika architektury krajobrazu systematycznego doskonalenia zawodowego. Ponadto znajomość środowiska odpowiedniego dla określonych gatunków roślin sprawia, że zawód ten mogą wykonywać tylko osoby przygotowane w tym zakresie. Większość ofert pracy wymaga od kandydatów posiadania dodatkowych uprawnień –np. prawo jazdy kategorii B i T, świadectwo potwierdzające umiejętność obsługi specjalistycznego sprzętu, świadectwo potwierdzające kwalifikacje do stosowania środków ochrony roślin, które można uzyskać w trakcie nauki w

tym zawodzie.

Możliwości zatrudnienia

Technik architektury krajobrazu może być zatrudniony w:

przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery),

w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni,

gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni,

w instytucjach z rozległymi terenami zieleni (np. sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, osiedla mieszkaniowe),

w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni,

biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni,

w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. pilarek spalinowych, wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach,

jako pracownik prywatny przedsiębiorca (właściciel),

w wydziałach architektury samorządów terytorialnych jako asystent projektanta,

w pracowniach architektury i urbanistycznych.

Technik architektury krajobrazu ma możliwość podjąć pracę w firmach zajmujących się aranżacją terenów zieleni, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą.