Apel Urzędu Miasta ws Bezdomnych

A P E L !

W imieniu pracowników służb Policji, Straży Miejskiej i
Pogotowia Ratunkowego, pracowników stowarzyszenia im.
Św. Brata Alberta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jeleniej Górze zwracamy się z apelem do
mieszkańców Jeleniej Góry, aby nie pozostawali obojętni
wobec osób samotnych, bezdomnych w okresie panujących
bardzo niskich temperatur. Osoby przebywające w miejscach
do tego nieprzystosowanych jak altanki, działki, klatki
schodowe, kanały ciepłownicze i inne, narażone są na utratę
zdrowia a nawet życia.
W przypadkach stwierdzenia przebywania osób w takich
miejscach prosimy o niezwłoczne powiadamianie
wymienionych służb w celu podjęcia działań zmierzających
do zapewnienia tym osobom bezpiecznego schronienia
w ogrzewalni, noclegowni czy schronisku.
Na potrzeby bezdomnych mieszkańców Jeleniej Góry
w ogrzewalni i noclegowni zapewniono po 10 miejsc,
natomiast w schronisku ponad 60 miejsc. Natomiast działający
streetworkerzy przy Towarzystwie św. Brata Alberta mogą
również dotrzeć do potrzebujących z gorącym napojem i
podjąć negocjacje zmierzające do skorzystania w okresie
panowania niskich temperatur powietrza z bezpiecznych
miejsc pobytu.