Kursy kwalifikacyjne w ZSPUiBS w Jeleniej Górze

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W ZAKRESIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

W ZSPUiBS W JELENIEJ GÓRZE

Zawód Numer i nazwa kursu zawodowego
1 technik architektury krajobrazu 314202 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazuR.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
2 technik geodeta 311104 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarówB.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanychB.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
3 technik leśnik 314301 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnychR.14. Użytkowanie zasobów leśnych
4 technik weterynarii 324002 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierzątR.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnychR.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
5 technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 T.6. Sporządzanie potraw i napojówT.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
6 kucharz 512001 T.6. Sporządzanie potraw i napojów
7 opiekunka dziecięca 325905 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
8 opiekun osoby starszej 341202 Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE- KURSY BEZPŁATNE,

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (z późniejszymi zmianami) wprowadza nowe formy kształcenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs kurs bezpłatny prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kursy dotyczą kwalifikacji w zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej.


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje
„Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu. Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje.

 Po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów na dany kurs, odbędzie się spotkanie organizacyjne i ustalony zostanie harmonogram zajęć.

Na kurs można zapisać się składając w sekretariacie szkoły odpowiednie dokumenty osobiście lub przesyłając je na adres szkoły: 58-560 Jelenia Góra, ul Leśna 5 lub na adres e-mailowy: zspu.jgora@gmail.com.

PODANIE O PRZYJECIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY