Projekt Comenius

Projekt  „Eat your prejudices” – Projekt partnerski w ramach programu ComeniusCharakterystyka projektu

Nasza szkoła, razem z czeską szkołą z Liberca – Střední škola gastronomie a služeb  bierze udział w projekcie partnerskim Comeniusa. Jego celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy uczniami i nauczycielami z  obu szkół, wspólna organizacja zaplanowanych działań lokalnych oraz uczestnictwo w wymianie międzyszkolnej.

Czas trwania projektu:

wrzesień 2013 – sierpień 2015

Streszczenie projektu

Projekt ma celu wspierać i promować polsko-czeską współpracę, zwłaszcza między uczestniczącymi w nim szkołami. W czasie trwania projektu, jego uczestnicy będą brać udział w zaplanowanych wcześniej akcjach oraz podejmować działania mające na celu promocję regionu a także zacieśnienie współpracy na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym.  Głównymi punktami projektu są dwie, 10 dniowe szkolne wymiany. W maju 2014 polska grupa będzie miała okazję wyjechać do Liberca, a następnie w maju 2015 będziemy w Polsce gościć grupę czeską. Ze względu na zbliżone profile kształcenia obu szkół, projekt będzie w luźny sposób nawiązywać do tematyki kulinarnej. W  Projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas I, II i III  o dowolnym profilu.

Udział uczniów w projekcie finansowany jest ze środków programu „Comenius” . W związku z tym uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Więcej szczegółów dotyczących projektu i wyjazdów znajduje się w regulaminie projektu dostępnym na stronie naszej szkoły w zakładce „Comenius”.

Założenia projektu

Poprzez udział w projekcie  uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość

·         Poznać czeską kulturę

·         Nauczyć się podstaw języka czeskiego (w projekcie przewidziane jest przygotowanie językowe)

·         Nauczyć się nowych przydatnych i ciekawych rzeczy o możliwościach współpracy w regionie

·         Poznać możliwości jakie daje uczestnictwo w  projektach unijnych

·         Wspólnie zorganizować happeningi oraz konkursy, w Libercu i Jeleniej Górze

·         Interesująco spędzić czas i nawiązać nowe znajomości

 
 Harmonogram projektu

Poza dwiema wymianami międzyszkolnymi  (maj 2014 i maj 2015) w ramach naszego projektu przewidziane są dodatkowe wydarzenia: konkursy, warsztaty, zawody…
W grudniu 2013 roku w obu szkołach odbędą się konkursy fotograficzne , których tematem będzie „Świąteczne gotowanie”.  W konkursach przewidziane są nagrody. Następnie od początku 2014 roku rozpoczną się zajęcia w ramach przygotowania językowego dla uczniów i uczennic reprezentujących szkołę podczas wymiany w Libercu. Harmonogram będzie na bieżąco wzbogacany o nowe pozycje zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych. Wszystkie aktualności dostępne będą na stronie internetowej projektu, bądź u koordynatora projektu pod adresem e-mail:  damdru@gmail.com.
               

 

Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego

 

 

 

Organizatorzy konkursu: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w ramach projektu Comenius „Eat your prejudices”    

 Cele konkursu:

·        popularyzacja polskich i czeskich tradycji świątecznych

·        promocja wiedzy o  projekcie  „Eat your prejudices” realizowanego w ramach programu Comenius

Forma konkursu:

·        Konkurs fotograficzny

Zasady konkursu:

·        Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczych i Usługowych w Jeleniej Górze

·        Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych zdjęć przedstawiających tradycyjne dania świąteczne

·        W konkursie można brać udział indywidualnie lub grupowo

·        Sfotografowane dania powinny być przygotowane przez autora/autorów zdjęcia (warunek konieczny!) a przepis na danie dołączony do fotografii

·        Podpisane zdjęcia konkursowe wraz z przepisem  należy przesyłać na adres mailowy: gastro.jelenia@gmail.com

·        Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę autora/autorów zdjęcia na  użycie nadesłanej fotografii w dalszych etapach projektu „Eat Your Prejudices”

·        W konkursie zostaną wyłonione 2 zwycięskie prace :

o   1 w wyniku głosowania na profilu FB „Eat your prejudices” (odnośnik do grupy na facebook’u zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły – http://www.zspu.jgora.pl w zakładce Comenius

o   1 w wyniku oceny nadesłanych prac przez szkolnego koordynatora projektu Comenius.

·         Analogiczny konkurs zostanie przeprowadzony w szkole partnerskiej projektu Comenius – Střední škola gastronomie a služeb z Liberca (Rep. Czeska)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

·        Termin nadsyłania prac upływa 24.12.2013 o północy

·        Termin głosowania na zdjęcie na profilu FB rozpocznie się 28.12.2013 i zakończy 10.01.2014

·        Rozstrzygnięcie konkursu oraz przyznanie nagród nastąpi 20.01.2014

Przewidziane nagrody:

·        Nagrodami w konkursie są dwa doładowania telefonu w wysokości 100 złotych każde

·        W przypadku wybrania pracy grupowej/prac grupowych nagroda będzie dzielona proporcjonalnie wśród członków grupy

·         Osoby zaangażowane w konkursie  otrzymają dodatkowe punkty w trakcie naboru na uczestników wymiany międzyszkolnej w ramach projektu „Eat your prejudices”

 

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym)

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym)

1. Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) jest przeprowadzany

w sierpniu 2013 r., w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

2. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

·         przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu

w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony

·         nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej

·         w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 5 lipca) złożył

do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego

przedmiotu (załącznik 18), zgodnie z deklaracją ostateczną.

3. Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może wraz

z oświadczeniem złożyć poprawioną bibliografię do tematu zadeklarowanego w deklaracji

ostatecznej.

4. Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 9 lipca)

przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej określonej przez OKE informacje o osobach,

które złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

5. Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) w części ustnej jest przeprowadzany

w macierzystej szkole zdającego (między 26 a 30 sierpnia), a w części pisemnej (27 sierpnia)

– w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia

egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie

do 10 sierpnia 2013 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje

w szkole, w której przystąpił do egzaminu.

 

Załącznik 18 procedur http://www.oke.wroc.pl/images/library/File/pdfy/Proc213mat/zal18.pdf

 

 

 

DUŻY SUKCES NASZYCH PIŁKARZY NOŻNYCH !!!

Szkolna reprezentacja piłki nożnej chłopców wywalczyła w bieżącym roku szkolnym 2012/2013 trzecie miejsce

w Jeleniej Górze !!!

Na początku pokonaliśmy „Handlówkę”

w karnych 4:3 (mecz 0:0)

W półfinale przegraliśmy z „Elektronikiem” 0:3

W meczu o 3 miejsce pokonaliśmy „Żeroma” 1:0

 

Skład: Frydlewicz 2UB, Lasota 4UA, Richter 3UA, Książek 3UA, Okrześ 2UB, Świercz 1TL, Połomski 1TL, Kędzierski 1TL, Gąsiorowski4UA, Janowicz 2TL, Pawlikowski 2UC, Gargas 1TL, Kandyba 3UC, Markowski 1UE

opiekun: T.Szramik

 

 

 

Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej 2012/13

24 kwietnia odbyły sie Mistrzostwa ZSP-U w piłce nożnej.

Udział wzięło 7 klas (2UB, 2TL, 3WZ, 1TL, 3TL, 3UA, 4UA)

Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce:   1TL 

2 miejsce:   3UA

3 miejsce:   3TL

4 miejsce:   4UA

5 miejsce:   2UB

6 miejsce:   3TL

7 miejsce:   3WZ

 

Królem strzelców został Sebastian Kędzierski z klasy 1TL (zdobywca 13 bramek)