Archiwum kategorii: Projekt Comenius

Projekt Comenius

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius

Projekt „Eat your prejudices”

 


 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.      Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze  w okresie od 01. 08. 2013 r. do 31. 07. 2015 r.

2.      Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przyznanych szkole w kwocie 20 000 euro.

3.      W ramach projektu przewiduje się dwie, 10 dniowe szkolne wymiany. W maju 2014 polska grupa wyjedzie do Liberca, a następnie w maju 2015 do Polski przyjedzie grupa czeska. Ze względu na zbliżone profile kształcenia obu szkół, projekt będzie nawiązywać do tematyki kulinarnej.

4.      Podczas wyjazdu uczniowie zakwaterowani będą w hostelu/ośrodku przystosowanym do goszczenia grup młodzieżowych

5.      Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują opiekunowie (wybrani przez dyrektora  ZSPiU nauczyciele i pedagodzy prowadzący zajęcia w szkole partnerskiej)

6.      Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, która może wziąć udział w wyjazdach, traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.

7.      Projekt przeznaczony jest dla  uczniów z  Zespołu Szkół Zawodowych i Przyrodniczych w Jeleniej Górze posiadających uregulowaną sytuację pod względem frekwencji oraz ocen z przedmiotów

8.      W wymianie międzyszkolnej nie mogą brać udziału uczniowie klas zdających maturę  roku szkolnym 2013/2014 – ze względu na obowiązki związane z przystąpieniem do egzaminu dojrzałości.

9.      Wyjazdy uczniów są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę (na koszty takich wyjazdów składa się: zakup biletów, koszty zakwaterowania w hostelu/ośrodku , koszty wyżywienia oraz innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przewidzianych zajęć i działań.

10.  Pozostałe wydatki uczniowie pokrywają we własnym zakresie w ramach własnego kieszonkowego.

11.  Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, opiekę nad młodzieżą sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele uczestniczący w realizacji projektu.

 

REGULAMIN WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

 

1.      Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. Wzór zgody zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce „Comenius”.

2.      Uczeń w terminie każdorazowo określonym przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów: zgody rodziców na wyjazd, zgody na udzielenie pomocy medycznej, karty informacyjnej, kartę EKUZ, ksero dowodów osobistych obojga rodziców/opiekunów prawnych, ksero paszportu oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany.

3.      Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani (muszą zaopatrzyć się w odpowiedni ubiór, obuwie, paszport, legitymację szkolną itp.)

4.      Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na wyznaczone miejsce zbiórki.

5.      Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczoną przez organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazdu oraz za punktualny odbiór uczestnika w dniu powrotu.

6.      Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad młodzieżą sprawują nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły uczestniczący w realizacji projektu.

7.      Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń.

8.      Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosować się do poleceń opiekunów, pilota, i kierowców.

9.      Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień i przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (min. Przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych , ciszy nocnej, BHP)

10.  Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju.

11.  Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.

12.  Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:

a.      Samodzielnego (bez wiedzy i zgody kierownika wymiany) oddalania się od grupy.

b.      Kąpieli i używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu.

c.       Spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci.

13.  Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.

14.  Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.

15.  Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów.

16.  Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

17.  Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

18.  Podczas zajęć przeprowadzanych w szkole partnerskiej uczniowie mogą zostawać pod opieką nauczycieli czeskich.

19.  Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/ opiekunowie prawni.

20.  Uczestnik naruszający regulamin wyjazdu może być z niego wydalony na koszt rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice zostaną obciążeni kosztami podróży dziecka i opiekuna, który będzie eskortował ucznia.

21.  Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. W przeciwnym razie kierownik wyjazdu odpowiedzialny jest za dawkowanie leków według zaleceń lekarza/rodziców/opiekunów prawnych.

22.  Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

23.  W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty wynikające z tej rezygnacji (odwołanie i zmiana rezerwacji) ponosi rodzić/opiekun prawny ucznia.

24.  Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

2.      W kwestiach spornych decyzję podejmuje komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora, co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

3.      Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na szkolnej stronie internetowej pod adresem

 

 

 

 

Projekt Comenius

Projekt  „Eat your prejudices” – Projekt partnerski w ramach programu ComeniusCharakterystyka projektu

Nasza szkoła, razem z czeską szkołą z Liberca – Střední škola gastronomie a služeb  bierze udział w projekcie partnerskim Comeniusa. Jego celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy uczniami i nauczycielami z  obu szkół, wspólna organizacja zaplanowanych działań lokalnych oraz uczestnictwo w wymianie międzyszkolnej.

Czas trwania projektu:

wrzesień 2013 – sierpień 2015

Streszczenie projektu

Projekt ma celu wspierać i promować polsko-czeską współpracę, zwłaszcza między uczestniczącymi w nim szkołami. W czasie trwania projektu, jego uczestnicy będą brać udział w zaplanowanych wcześniej akcjach oraz podejmować działania mające na celu promocję regionu a także zacieśnienie współpracy na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym.  Głównymi punktami projektu są dwie, 10 dniowe szkolne wymiany. W maju 2014 polska grupa będzie miała okazję wyjechać do Liberca, a następnie w maju 2015 będziemy w Polsce gościć grupę czeską. Ze względu na zbliżone profile kształcenia obu szkół, projekt będzie w luźny sposób nawiązywać do tematyki kulinarnej. W  Projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas I, II i III  o dowolnym profilu.

Udział uczniów w projekcie finansowany jest ze środków programu „Comenius” . W związku z tym uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Więcej szczegółów dotyczących projektu i wyjazdów znajduje się w regulaminie projektu dostępnym na stronie naszej szkoły w zakładce „Comenius”.

Założenia projektu

Poprzez udział w projekcie  uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość

·         Poznać czeską kulturę

·         Nauczyć się podstaw języka czeskiego (w projekcie przewidziane jest przygotowanie językowe)

·         Nauczyć się nowych przydatnych i ciekawych rzeczy o możliwościach współpracy w regionie

·         Poznać możliwości jakie daje uczestnictwo w  projektach unijnych

·         Wspólnie zorganizować happeningi oraz konkursy, w Libercu i Jeleniej Górze

·         Interesująco spędzić czas i nawiązać nowe znajomości

 
 Harmonogram projektu

Poza dwiema wymianami międzyszkolnymi  (maj 2014 i maj 2015) w ramach naszego projektu przewidziane są dodatkowe wydarzenia: konkursy, warsztaty, zawody…
W grudniu 2013 roku w obu szkołach odbędą się konkursy fotograficzne , których tematem będzie „Świąteczne gotowanie”.  W konkursach przewidziane są nagrody. Następnie od początku 2014 roku rozpoczną się zajęcia w ramach przygotowania językowego dla uczniów i uczennic reprezentujących szkołę podczas wymiany w Libercu. Harmonogram będzie na bieżąco wzbogacany o nowe pozycje zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych. Wszystkie aktualności dostępne będą na stronie internetowej projektu, bądź u koordynatora projektu pod adresem e-mail:  damdru@gmail.com.
               

 

Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego

 

 

 

Organizatorzy konkursu: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w ramach projektu Comenius „Eat your prejudices”    

 Cele konkursu:

·        popularyzacja polskich i czeskich tradycji świątecznych

·        promocja wiedzy o  projekcie  „Eat your prejudices” realizowanego w ramach programu Comenius

Forma konkursu:

·        Konkurs fotograficzny

Zasady konkursu:

·        Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczych i Usługowych w Jeleniej Górze

·        Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych zdjęć przedstawiających tradycyjne dania świąteczne

·        W konkursie można brać udział indywidualnie lub grupowo

·        Sfotografowane dania powinny być przygotowane przez autora/autorów zdjęcia (warunek konieczny!) a przepis na danie dołączony do fotografii

·        Podpisane zdjęcia konkursowe wraz z przepisem  należy przesyłać na adres mailowy: gastro.jelenia@gmail.com

·        Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę autora/autorów zdjęcia na  użycie nadesłanej fotografii w dalszych etapach projektu „Eat Your Prejudices”

·        W konkursie zostaną wyłonione 2 zwycięskie prace :

o   1 w wyniku głosowania na profilu FB „Eat your prejudices” (odnośnik do grupy na facebook’u zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły – http://www.zspu.jgora.pl w zakładce Comenius

o   1 w wyniku oceny nadesłanych prac przez szkolnego koordynatora projektu Comenius.

·         Analogiczny konkurs zostanie przeprowadzony w szkole partnerskiej projektu Comenius – Střední škola gastronomie a služeb z Liberca (Rep. Czeska)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

·        Termin nadsyłania prac upływa 24.12.2013 o północy

·        Termin głosowania na zdjęcie na profilu FB rozpocznie się 28.12.2013 i zakończy 10.01.2014

·        Rozstrzygnięcie konkursu oraz przyznanie nagród nastąpi 20.01.2014

Przewidziane nagrody:

·        Nagrodami w konkursie są dwa doładowania telefonu w wysokości 100 złotych każde

·        W przypadku wybrania pracy grupowej/prac grupowych nagroda będzie dzielona proporcjonalnie wśród członków grupy

·         Osoby zaangażowane w konkursie  otrzymają dodatkowe punkty w trakcie naboru na uczestników wymiany międzyszkolnej w ramach projektu „Eat your prejudices”